دوره و شماره: دوره 17، شماره 34، مهر 1400، صفحه 1-212