تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بدن در خشکی بر استقامت عضلات تنه، سرعت شنا کردن و عملکرد اندام فوقانی شناگران دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشی، مؤسسه آموزش عالی شفق، تنکابن، ایران.

2 استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکت اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.22080/jaep.2022.23038.2091

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت ناحیه مرکزی بدن در حفظ تعادل و تاثیر آن بر عملکرد ورزشکاران، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی در خشکی بر استقامت عضلات تنه، سرعت شنا کردن و عملکرد اندام فوقانی شناگران دختر انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه 24 دختر شناگر 18-15 سال بطور داوطلبانه شرکت کردند و به صورتی تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین قرار گرفتند. در ابتدا استقامت ناحیه مرکزی بدن آنان به وسیله آزمون مک­گیل ارزیابی شد و عملکرد اندام فوقانی با آزمون‌های عملکردی تعادل وای برای اندام فوقانی، زنجیره حرکتی بسته و عملکرد ورزشی به وسیله سرعت و تعداد دست شنای 50، 100 و 200 متر مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس گروه تمرینی در برنامه 8 هفته­ای ثبات مرکزی شرکت کردند و گروه کنترل فقط به فعالیت‌های ورزشی معمول رشته شنا پرداختند. پس از پایان دوره، آزمون­های فوق مجدداً انجام شدند و بعد از جمع­آوری اطلاعات، بررسی نرمال بودن توزیع داده­ها با آزمون شاپیرو-ویلک و همگنی واریانس گروه­ها با آزمون لون و براساس نتایج حاصل، از آزمون­های آماری یومن­ویتنی و تحلیل کوواریانس برای بررسی تاثیر تمرینات و مقایسه گروه­ ها با سطح معنی­ داری 05/0 استفاده شد.  
نتایج: پس از پایان دوره تمرینی، آزمون­های استقامت عضلات تنه (51 درصد پیشرفت)، تعداد دست شنا در تمام مسافت­ها (86/8، 88/5 و 80/2 درصد)، سرعت شناگر در مسافت 50 و 100 متر (8/98 و 6/78 درصد)، آزمون تعادل وای (10/03%، 5/74% و 5/80%) و زنجیره حرکتی بسته (07/ 21 درصد)، پیشرفت و اختلاف معنی ­داری نشان دادند (05/0P˂) و تنها در سرعت شنای 200 متر تغییر معنی ­داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: : نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده اثر مثبت برنامه تمرینات ثبات مرکزی بر بهبود عملکرد ورزشی دختران شناگر بود و به نظر می­رسد استفاده از آن می­تواند برای بهبود سرعت شناگران، بخصوص در مسافت­های کوتاه و متوسط مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of 8 weeks dry-land core stability training on trunk muscles endurance, swimming speed and upper extremity performance in young female swimmers

نویسندگان [English]

  • Donya Tahaei 1
  • Rose Fouladi 2
1 Department of Sports Sciences, Faculty of Humanities, Shafagh Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran
2 Department of Sports Biomechanics and Motor Behavior, Faculty of Sports Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: By considering the importance of core on balance and sports’ function, the aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of dry-land core stability training on trunk muscles endurance, swimming speed and upper extremity performance in young female swimmers.
Methodology: In this study, 24 young female swimmers (15-18 years old) participated voluntarily and were randomly divided into control and training groups. At first, core muscles endurance was assessed by McGill test, upper extremity performance was also evaluated by Y-balance tests, closed kinetic chain and athletic performance were measured by the speed and number of arm strokes at 50, 100, and 200 m swimming. After that, subjects of the training group participated in an 8-week core stability training program and the control group just engaged in routine swimming activities. At the end of the period, the pre-tests were re-evaluated in this course and after data collection, Shapiro-Wilk test for normal distribution and Leven’s test for homoscedasticity evaluation were done and based on their results, Mann-Whitney U and ANCOVA tests for comparing groups, by SPSS23 software with a significant level of 0.05 were used.
Results: After the training program, trunk muscle endurance tests (51% progression), arm stroke in all distances 8.86%, 5/88% and 2.80%), swimming speed at 50 and 100 meters (8.98% and 6.78%), Y-balance test (10.03%, 5.74% and 5.80%) and closed kinetic chain test (21.07%) improved and they were significantly different (P˂0.05) and just swimming speed (0.93% progression) differences at 200 meters was not significant.
Conclusion: The results of the present study showed that the positive effects of applying a core stability training program on improving athletic performance of young female swimmers and it seems that using this training program can be useful to improve the swimmers’ speed, especially in short and medium distances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trunk Endurance
  • Upper Extremity Function
  • Athletic Performance
  • Core Stability
  • Swimming Speed