مقایسه تاثیر تمرینات اختصاصی والیبال روی سطوح تمرینی مختلف بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی حاد در پسران والیبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 کارشناس ارشد علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

10.22080/jaep.2022.22883.2088

چکیده

زمینه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر شش هفته تمرینات اختصاصی والیبال روی سطوح تمرینی مختلف بر لاکتات خون و کوفتگی عضلانی متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی حاد در پسران والیبالیست بود.
مواد و روش‌ها: سی و شش پسر والیبالیست (میانگین سنی، 82/0 ± 11/16 سال ؛ قد، 85/4 ± 174 سانتی­متر) به صورت تصادفی در سه گروه12 نفری تمرینی بتن، کفپوش و ماسه قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون لاکتات خون با دستگاه لاکتومتر، قبل و بلافاصله فعالیت ورزشی حاد (۱۰ × ۱۰ پرش عمودی با یک دقیقه استراحت بین هر نوبت) و میزان کوفتگی عضلات بازکننده زانو بلافاصله، ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از انجام یک جلسه فعالیت حاد با مقیاس آنالوگ بصری (VAS) اندازه­گیری شد. بعد از شش هفته تمرینات اختصاصی والیبال روی سطوح تمرینی بتن، کفپوش و ماسه مرحله پس آزمون همانند مرحله پیش آزمون اجرا شد. داده­های جمع آوری شده با استفاده از آزمون­های تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه­گیری مکرر، تحلیل واریانس یک طرفه، تعقیبی بونفرونی و توکی با سطح معنی­داری 05/0 > P تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که شش هفته تمرینات اختصاصی والیبال باعث کاهش معنی­دار سطح استراحتی لاکتات در گروه­های تمرینی کفپوش و ماسه در مقایسه با گروه  بتن و هم چنین گروه ماسه در مقایسه با کفپوش شد (01/0 = P). سطح لاکتات دو گروه ماسه و کفپوش در مقایسه با بتن در پاسخ به دومین فعالیت حاد کاهش معنی­داری داشت (01/0 = P)، اما بین کاهش لاکتات گروه ماسه و کفپوش تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (87/0 = P). در میزان کوفتگی عضلانی بلافاصله و 48 ساعت پس از یک جلسه فعالیت ورزشی حاد در بین سه گروه تفاوت معنی­داری مشاهده نشد (45/0 = P).، ولی در میزان کوفتگی عضلانی 24 ساعت پس از یک جلسه فعالیت ورزشی حاد، بین گروه بتن و ماسه کاهش معنی­داری مشاهده شد (01/0 = P)، اما بین گروه بتن و کفپوش (06/0 = P) و کفپوش و ماسه تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: شش هفته تمرینات اختصاصی والیبال بر روی سطوح ماسه و کفپوش در مقایسه با سطح بتن باعث کاهش لاکتات ولی تمرین در سطح ماسه باعث کوفتگی عضلانی کمتری نسبت به سطوح کفپوش و بتن در پاسخ به یک جلسه فعالیت حاد در بازیکنان والیبال شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of volleyball specific training on different training surfaces on blood lactate and muscle soreness following one session of acute exercise in boy volleyball players

نویسندگان [English]

  • Saeed Ilbeigi 1
  • Marziye Saghebjoo 2
  • Alireza Morshedi 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: The purpose of the present study was to investigate the effect of six weeks of volleyball specific training on different training Surfaces on some selected fitness factors and blood lactate response and muscle soreness after an acute exercise in volleyball boys.
Methodology: Thirty-six boy volleyball players (mean age, 16.11±0.82 years; height, 174±4.85 cm) were purposeful and random assigned to three equal groups of concrete, floor and san. At the pre-test phase and at the floor surface, blood lactate with lactometer before and immediately after acute exercise(10 x 10 vertical jump with one minute rest between set), and knee extensor muscle soreness were measured immediately, 24 and 48 hours after acute exercise with visual analogue scale (VAS). After six weeks of volleyball specific training on the concrete, floor and sand training surfaces, the post-test was performed just like the pre-test phase.
Results: The results showed significant decrease in lactate resting levels between the floor and sand groups compared to concrete and between the sand group as compared to the floor group (P=0.01). Lactate significantly decreased in response to the second acute exercise between the floor and sand groups compared to concrete (P=0.01). But there was no significant difference between the lactate reduction of the sand group and the floor (P=0.87). There was no significant difference between the three groups in muscle soreness immediately and 48 hours after a session of acute exercise (P=0.45). However, there was a significant difference between the concrete and sand groups in the reduction of muscle soreness 24 hours after an acute exercise session (P=0.01). But no significant reduction was observed between concrete and flooring (P=0.06) and sand and flooring (P=0.99).
Conclusion: Six weeks of volleyball specific training on sand and floor surfaces compared to concrete surface decreased blood lactate and reduced muscle soreness in response to an acute exercise Session in volleyball players. As a result, it is better for teachers and coaches of physical education classrooms (volleyball) held in gymnasiums and, where possible, by constructing playgrounds with sandy surfaces. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training Surfaces
  • Lactate
  • Muscle Soreness
  • Volleyball