اثر کوتاه مدت مکمل‌یاری کافئین و آب چغندر بر عوامل ضداکسایشی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران استقامتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزش، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

10.22080/jaep.2021.21860.2048

چکیده

زمینه و هدف: فعالیت‌بدنی شدید و طولانی‌مدت باعث بروز استرس‌ اکسیداتیو شود. از اینرو، بسیاری از قهرمانان ‌ورزشی به‌منظور پیشگیری از این شرایط، مکمل‌های آنتی‌اکسیدانی را مصرف می‌کنند. هدف این پژوهش مطالعه اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل کافئین-آب‌چغندر بر عوامل ضداکسایشی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران ‌استقامتی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش به‌صورت کوتاه‌مدت، کانتربالانس، متقاطع، تصادفی و دوسوکور انجام‌ شد که شامل مصرف 7 روزه مکمل-دارونما بود. 10 دونده ‌نخبه ‌مرد (سن 8/3±5/27، ‌وزن 8/7±9/69 و ‌قد 7±7/176) در سه وضعیت دارونما (آب چغندر بدون نیترات)؛ دوز پایین [BRJ] (140 میلی‌لیتر آب چغندر غنی شده با 8/4 میلی‌مول نیترات و 200 میلی‌گرم کافئین) و دوز بالا  [BRJX] (140 میلی‌لیتر آب چغندر غنی شده با 6/9 میلی‌مول نیترات و 400 میلی‌گرم کافئین) تقسیم شدند. این 3 تریال به مدت 8 روز و با فاصله 14روز استراحت اجرا شد. آزمودنی‌ها از هفت ‌روز قبل ‌از آزمون، روزانه دو بارمکمل را به همراه ۲۵۰سی‌سی آب مصرف کردند. فعالیت ورزشی شامل دویدن به مسافت 5 کیلومتر با حداکثر تلاش بود.
نتایج: مصرف‌ کوتاه‌مدت مکمل آب ‌چغندر-کافئین با دوز بالا بر آنزیم‌های ضداکسایشی (SOD, CAT, GPx) و سطح مالون دی آلدئید (MDA) اثر معنی‌داری داشت (05/0>p). همچنین، مصرف کافئین-آب‌چغندر با دوز بالا و پایین باعث افزایش عملکرد استقامتی مردان ورزشکار شده بود (05/0>p).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌داد مکمل آب‌چغندر-کافئین بر عوامل ضداکسایشی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران ‌استقامتی تاثیر مثبتی ‌دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود پیش از فعالیت ‌ورزشی بخصوص پروتکل‌های استقامتی برای کاهش آسیب‌های ناشی از مدت و شدت زیاد تمرین از این مکمل استفاده‌ شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Short-term effect of caffeine and beetroot juice supplementation on antioxidative variables and performance in endurance athletes

نویسندگان [English]

  • Maryam Sedighian Rad 1
  • Javad Mehrabani 2
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Background & Purpose: Intense and prolonged physical exercise can lead to oxidative stress. Therefore, many supplements can prevent exercise-induced oxidative stress. The aim of this study was to investigate the effect of short-term supplementation of caffeine-beet juice on antioxidants and exercise performance in endurance athletes.
Methodology: This study was performed in a short-term, counterbalanced, double-blind, cross-over and randomized study that included 7-day supplementation-placebo. Ten male runners (age: 27.5±3.8, weight: 69.9±7.8, height: 176.7±7 were divided in: 1-placebo [PLB] (beetroot juice without nitrate); 2- low dose beetroot juice [BRJ] (140ml BJ+4.8mmol nitrate+200mg caffeine); 3- high dose BRJ [BRJX] (140ml beet juice+9.6mmol nitrate+400mg caffeine). These supplements were taken with 250ml of water twice a day. The Trials were performed during 8 days with 14 days washout. Exercise protocol included 5km running with maximal effort.
Results: The results showed that BRJX supplementation caused a significant increase in antioxidative enzymes (SOD, CAT, GPx) (p<0.05). Also, high and low doses of supplementation had a significant effect on endurance performance (p<0.05).
Conclusion: It can be concluded that high and low doses beetroot-caffeine juice supplementation has a beneficial effect on antioxidants enzymes and exercise performance in endurance athletes. Therefore, it is recommended to use this supplement before endurance exercise to prevent exercise-related oxidative damage and faster reduction of blood lactate and improve performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caffeine
  • Beetroot Juice
  • Antioxidants
  • Endurance Performance