اصول اخلاقی انتشار مقاله

در راستای اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه مازندران برای تولید و انتشار اطلاعات درست و اصیل علمی، نشریه پزوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی به عنوان یکی از نشریات پژوهشی نمایه شده دانشگاه مازندران، خود را ملزم به رعایت اصول ارزش‌های اخلاق حرفه‌ای می‌داند. در همین راستا مواردی که در ذیل می‌آید به عنوان استانداردهای اخلاقی برای متولیان نشریه شامل سردبیر، مشاوران و داوران و همچنین مخاطبان نشریه شامل نویسندگان اصلی و همکار، مشاوران یا همکارانی که عنوان آن‌ها در قسمت تقدیر و تشکر ذکر می‌شود، خوانندگان و سایر پژوهشگران لازم ‌الاجرا است.

این نشریه علمی از قوانین و مقررات COPE پیروی میکند

اصول اخلاقی برای سردبیر

- نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به نشریه بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.

- سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.

- مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیات تحریریه نشریه انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر بدون طی شدن مراحل داوری رد شود.رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی نشریه، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم، و یا سایر موارد دیگر صورت گیرد.

- حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.

- سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیات تحریریه نشریه و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.

- سردبیر یا یکی از اعضای نشریه (به نمایندگی) مسئول اخذ کاربرگ های مربوط اعطای حق تالیف، استعلام اصالت مقاله و تعهد به منظور عدم ارسال اصل و یا کپی مقاله به سایر نشریات می باشد. همچنین تعهد نویسنده مسئول مبنی بر اصالت مقاله و رعایت اصول اخلاقی در تنظیم و گزارش نتایج اخذ خواهد شد.

- از آنجائیکه بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در نشریه نوعی از تعارض منافع خواهد بود از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه نشریه واگذار خواهد شد.

- سردبیر بدون کسب اجازه نویسنده اصلی از اطلاعات منتشر نشده و تفاسیر مندرج در مقالات ارسالی استفاده نخواهند کرد.

- سردبیر از دریافت گزارش های مربوط به اشتباهات و خطاهای احتمالی منتشر شده در نشریه استقبال می کند و در صورت تایید مثبت به اطلاع رسانی به مخاطبان نشریه اقدام خواهد کرد..

 

الزامات اخلاقی نویسندگان

مقالات ارسالی باید در زمینه­ی تخصصی نشریه بوده و مطابق معیارهای اعلام شده آماده گردد.

مقالات ارائه شده باید اصیل بوده و هر گونه استفاده از پژوهش های دیگر با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

پژوهش باید با دقت و عینی انجام گرفته و داده ها به صورت صحیح گزارش شده باشد.

مسوولیت محتوای علمی مقاله، با نویسنده یا نویسندگان آن است.

مقالات منتشر شده نباید قبلاً در هیچ نشریۀ داخلی و یا خارجی چاپ شده باشد. در صورت مشاهده این موضوع مقاله از فرآیند داوری حذف شد و عدم تعهد نویسنده به سایر نشریات علمی کشور، منعکس خواهد شد.

ارائه‌دهندۀ مقاله متعهد می شود تا زمان دریافت پاسخ نهایی  پذیرش یا عدم پذیرش، مقالات خود را به نشریات داخلی و خارجی دیگر ارسال نکند.

استفاده ازمندرجات نشریه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.

الزامات اخلاقی داوران

داوران باید مسئولیت پذیر، پاسخگو، وقت شناس، حقیقت جو، علاقه مند، و پایبند به اخلاق حرفه ای و رعایت حقوق دیگران باشند.

 استناد به شواهد معتبر و متناسب، انصاف، ادب، پرهیز از تعصب و پیش داوری و شتابزدگی، به همراه بیانی واضح در باب میزان تناسب مقاله برای چاپ در نشریه از دیگر خصوصیات داوران است.

داوران باید بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله نشریه را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید.

در موارد زیر شایسته است که داوران از داوری مقاله ارسال شده به ایشان انصراف دهند:

      - مقالاتی که در حوزة تخصصی داور نباشد

     - مقالاتی که به نوعی در تدوین آن دخیل بوده اند

     - مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود

     - مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه ای انجام دهد

 

الزامات اخلاقی کادر اجرایی نشریه

بررسی به موقع و عادلانه و تلاش در جهت به حداقل رساندن زمان بررسی مقالات

رعایت کامل قوانین و آیین نامه های مربوطه برای جلوگیری از تضییع حق نویسندگان

اطلاع رسانی دقیق و به موقع