تغییر آدرس پست الکترونیک نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی

به اطلاع تمامی کاربران محترم می رساند آدرس پست الکترونیک نشریه فیزیولوژی ورزشی کاربردی به آدرس ذیل تغییر یافته است. بدیهی است از این پس کلیه مکاتبات با آدرس جدید صورت خواهد گرفت.

asp@umz.ac.ir