تاثیر 8 هفته تمرین هوازی با رادیو فرکانسی بر سطوح سرمی آنزیم لیپاز حساس به هورمون، لپتین و پروفایل لیپیدی در مردان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

3 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

10.22080/jaep.2022.22407.2071

چکیده

زمینه و هدف: بافت چربی با ترشح آدیپوکاین­ها به عنوان یک غده درون­ریز عمل می­کند. این آدیپوکاین­ها علاوه بر تنظیم سوخت وساز چربی، نقش مهمی در فرایندهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی دارند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی با رادیو فرکانسی (RF) بر سطوح سرمی آنزیم لیپاز حساس به هورمون (HSL)، لپتین و پروفایل لیپیدی در مردان چاق بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 60 مرد جوان و چاق به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند و به صورت تصادفی به ۴ گروه تمرین هوازی، RF، تمرین هوازی-RF و کنترل تقسیم شدند. تمرین هوازی شامل رکاب زدن با دوچرخه ثابت و دویدن روی نوار گردان با شدت ۵۵ تا ۸۰ درصد ضربان قلب ذخیره و مداخله RF با فرکانس 8 تا 9 هرتز (150 وات) ۳ روز در هفته و به مدت 8 هفته بود. قبل و بعد از مداخله جهت ارزیابی HSL، لپتین و نیمرخ لیپیدی از همه آزمودنی­ها در حالت ناشتا خون­گیری به عمل آمد. داده­ها با آزمون تحلیل واریانس دوراهه در سطح معنی­داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که اثر تمرین و اثر متقابل تمرین با RF سبب کاهش معنی­داری مقادیر لپتین،TC، TG، LDL و افزایش معنی­داری HDL و HSL سرم شد (05/0p<). اثر RF سبب کاهش معنی­داری مقادیر TG سرم شد (05/0p<). اندازه اثر قوی مربوط به اثر متقابل تمرین با RF بود.
نتیجه‌گیری: بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده می­توان نتیجه گرفت که اثر متقابل 8 هفته تمرین هوازی با RF می­تواند عامل موثری برای ایجاد تغییرات مطلوب در HSL، لپتین و پروفایل لیپیدی مردان چاق باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 weeks of aerobic training with Radio Frequency on serum levels of hormone-sensitive lipase enzyme, leptin and lipid profiles in obese men

نویسندگان [English]

  • Hasan Naghizadeh 1
  • Sanaz Miresmaeli 2
  • Hadi Asghari 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University, Sari branch, Sari , Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

Background & Purpose: Adipose tissue acts as an endocrine gland by secreting adipokines. In addition to regulating fat metabolism, these adipokines play an important role in physiological and pathological processes. The aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of aerobic training with radio frequency (RF) on serum levels of hormone-sensitive lipase enzyme (HSL), leptin and lipid profiles in obese men.
Methodology: In this semi-experimental study, 60 young and obese men participated voluntarily in the present study and were randomly divided into 4 groups: aerobic training, RF, aerobic training-RF and control. Aerobic training included pedaling with a stationary bike and running on a treadmill with an intensity of 55 to 80% of the heart rate reserve and RF intervention with a frequency of 8 to 9 Hz (150 watts) was 3 days a week for 8 weeks. Fasting blood sample was taken from all subjects before and after intervention to evaluate HSL, leptin and lipid profile. Data were analyzed by two-way analysis of covariance at a significance level of 0.05.
Results: The results showed that the effect of training and the interaction of training with RF significantly reduced serum leptin, TC, TG, LDL and significantly increased serum HDL and HSL (p <0.05).The effect of RF significantly reduced serum TG (p <0.05).The strong effect size was related to the interaction of training with RF.
Conclusion: Therefore, based on the results, it is concluded that the interaction of 8 weeks of aerobic training and RF can be an effective factor in causing favorable changes in HSL, leptin and lipid profile of obese men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • HSL
  • leptin
  • Lipid profile
  • Obesity