تماس با ما

نشانی دفتر نشریّه:

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان ابوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ
پردیس دانشگاه مازندران ـ دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ معاونت پژوهشی-
دفتر نشریّة «پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی»

پست الکترونیکی: asp@umz.ac.ir


CAPTCHA Image