تغییر هزینه داوری و چاپ از صاحبان مقالات (جدید)

به اطلاع محققین محترم می رساند پیرو مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه مازندران در تاریخ 99/10/10 مقرر گردید از ابتدای فروردین 1400 جهت  بررسی مقالات(هزینه داوری) مبلغ یک میلیون ریال (1000.000) و جهت چاپ مقالات مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال  (2.500.000) از نویسندگان دریافت شود. (جدید).