راهنمای نویسندگان

    راهنمای نگارش و پذیرش مقالات دوفصل‌نامة علمی ـ پژوهشی
 «پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی»

     پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی، مقالاتی را منتشر می‌کند که حاصل فعّالیّت‌های‌، پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در حیطة تربیت بدنی و علوم ورزشی باشد.

در هنگام تدوین مقالات، توجّه نویسندگان محترم را به مطالب ذیل جلب می‌نماید:

 نکات بسیار مهم

- با توجه به آن که طبق آیین نامه ابلاغی معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران، داشتن کد ارکید به عنوان یک شناسه منحصر به فرد برای کلیه نویسندگان از الزامات می باشد، با مراجعه به سایت www.orcid.org نسبت به اخذ کد ارکید خود اقدام فرمایید  .لطفا در درج صحیح کد ارکید هر نویسنده دقت فرمایید .

- چنانچه مقاله حامی مالی دارد، ذکر آن در بخش تقدیر و تشکر الزامی است.

- مقالات صرفاً باید به صورت یک فایل  word (ورژن 2003 به بعد) و بدون هرگونه صفحه آرایی، پاورقی، شماره گذاری صفحه یا درج Page Break  ارسال شوند.

- در مجموع، صرفا بایستی 6 فایل شامل 1) فایل با نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بانام)، 2) فایل بی نام (صرفا در جایگاه اصلی فایل بی نام)، 3) نامه همراه مقاله (Cover Letter) و 4) فایل مربوط به چکیده مبسوط انگلیسی و 5) فرم تعارض منافع و 6) فرم تعهد نامه و واگذاری حق انتشار مقاله رسال گردد.

- اخذ و درج کد اخلاق و یا کد IRCT (مرکز ثبت کارآزمایی بالینی) برای مقالات حوزه زیست پزشکی الزامی می باشد. در این مقالات، رعایت ملاحظات اخلاقی، ذکر اخذ رضایت نامه و محرمانگی اطلاعات ضروری است.

اصول راهنما

1- آیین نگارش زبان فارسی رعایت شده و از به‌کار بردن کلمات خارجی و تخصصی تا حد امکان خودداری گردد.

2- ثبت مقاله فقط از طریق سایت مجله امکان پذیر است.

3- مقاله به‌طور هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نگردیده باشد. به این منظور نیاز است که این نکته در نامه همراه مقاله (Cover Letter) ذکر گردد.

4- برای تایپ عنوان فارسی از قلم BTitr با اندازه فونت 14، چکیده فارسی از قلم BNazanin با اندازه فونت 11 و برای حروف انگلیسی در متن مقاله از قلمTimes Roman  New -با اندازه فونت ۱۱، برای عنوان انگلیسی از قلم Arial  با اندازه فونت 11 و برای چکیده انگلیسی و چکیده مبسوط انگلیسی از قلم Arial با اندازه فونت 9 در قالب فایل WORD سال 2003 به بعد، با حاشیه 2/5 سانتی‌متر از تمام جهات و فصله بین خطوط 1/5 سانتی متر استفاده گردد.

5- تمام واژه‌‌ها و اصطلاحات علمی انگلیسی که در مقاله به صورت اختصار درج می‌شوند، باید برای بار اول به صورت عبارت کامل در متن ذکر گردیده و اختصار آن در داخل پرانتز آورده شود و واحدهای اندازه‌گیری بایستی از سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها (SI) پیروی کند.

6- حق هیأت تحریریه مجله، در قبول یا رد مقاله و یا اصلاح نوشتاری و ادبی محفوظ است. عقاید بیان شده و خط‌ مشی‌های اعمال شده توسط نویسندگان، الزاماً بیانگر عقاید و خط مشی‌های هیأت تحریریه نمی‌باشد.

اصول تنظیم مقاله

الف: چکیده انگلیسی

صفحه اول شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، وابستگی‌های سازمانی یا affiliation (به ترتیب به صورت: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور به زبان انگلیسی و پست الکترونیک)، چکیده و واژگان کلیدی به انگلیسی است.

نویسنده مسئول بایستی باید با علامت ستاره (*) مشخص شود و جزییات اطلاعات نویسنده مسئول شامل شماره دورنگار، آدرس پستی و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه اول ذکر گردد.

عنوان مقاله باید مختصر، مفید و جامع باشد (حتی‌المقدور بیش از 15 کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد).

عنوان مکرر (Running title) که خلاصه ای از عنوان اصلی است و با لحاظ نمودن فاصله ها، نباید بیشتر از 50 حرف باشد.

چکیده انگلیسی باید مطابق با چکیده فارسی تنظیم گردد. چکیده انگلیسی در مقالات پژوهشی باید دارای بخش‌های زیر باشد:

Objectives, Methods, Results, Conclusion, and Keywords

ب:  چکیده مبسوط انگلیسی

نویسنده ملزم است چکیده ای حاوی 700 تا 1000 واژه از مقاله خود به صورت فایل پیوست در پروفایل تحت عنوان چکیده مبسوط" تهیه و برای مجله ارسال نماید.

 ساختار چکیده مذکور باید به شکل زیر باشد:

1- مقدمه (Introduction)

2- روش مطالعه (Methods)

3- یافته ها (Results)

4- نتیجه گیری (Conclusion)

5- منابع مالی (Funding)

6- سهم نویسندگان (Authors' contribution)

7- تعارض منافع (Conflict of interest)

8- تقدیر و تشکر (Acknowledgments)

 لازم به ذکر است که حداکثر یک جدول و یا نمودار می­تواند در قسمت چکیده مبسوط وجود داشته باشد. تعداد کل کلمات موجود در چکیده مبسوط نباید از 1000 کلمه تجاوز کند. البته کلید واژه ها، منابع و نمودار و جدول مشمول این 1000 کلمه نمی­شود. منابع مرتبط با بخش های «مقدمه»، «مواد و روش ها» و «نتیجه گیری»  با فرمت APA در متن مورد اشاره و استناد قرار گیرند و در انتهای مقاله نیز در لیست منابع آورده  شوند.

نکته: در صورت عدم  وجود منابع مالی برای یک مقاله، بایستی عبارت "There is no funding support" در مقابل آیتم شماره 5، ذکر گردد. همچنین در صورت عدم وجود تعارض منافع، بایستی عبارت "Authors declared no conflict of interest" در مقابل آیتم شماره 7 ذکر گردد.

ج: چکیده فارسی

صفحه دوم شامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، وابستگی‌های سازمانی یا affiliation (به ترتیب به صورت: مرتبه علمی، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور و پست الکترونیک)، چکیده و واژگان کلیدی به فارسی است.
نویسنده مسئول بایستی باید با علامت ستاره (*) مشخص شود و جزییات اطلاعات نویسنده مسئول شامل شماره فکس، آدرس پستی و پست الکترونیک در زیرنویس صفحه دوم ذکر گردد.

عنوان مقاله باید مختصر، مفید و جامع باشد (حتی‌المقدور بیش از 15 کلمه نباشد و از به کار بردن کلمات اختصار در عنوان پرهیز گردد).

عنوان مکرر که خلاصه ای از عنوان اصلی است و با لحاظ نمودن فاصله ها، نباید بیشتر از 50 حرف باشد.

چکیده فارسی باید بین 250 تا 300 کلمه بوده و در پنج پاراگراف و به صورت ساختارمند شامل: اهداف، روش‌ مطالعه‌، یافته ها، نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی (5 تا 7 واژه) تنظیم شود.

د: متن اصلی مقاله

 

فایل متن اصلی مقاله بایستی بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد نگارش و آماده‌سازی مقالات مختلف آماده شوند.
علاوه بر این، بخش ضمیمه شامل تشکر و قدردانی، محل تامین بودجه، تضاد منافع و سهم نویسنده در نگارش مقاله باید در انتهای متن مقالات برای تمام انواع مطالعات ذکر گردد.

 1- مقاله اصیل/ تحقیقاتی (Original Article)

 

در این نوع مقالات نتایج یک تحقیق ارائه می گردد.. مقاله پژوهشی اصیل به ترتیب شامل بخش­های زیر است:

مقدمه: این بخش شامل موارد زیر است:

مشکل چیست، آنچه که تاکنون در این باره شناخته شده است و دلایل اهمیت موضوع، سؤالات بدون پاسخی که این تحقیق به آن‌ پاسخ می‌گوید و شرح این که چگونه نتایج این تحقیق می‌تواند به رفع ابهامات کمک کند، هدف و یا فرضیه پژوهش (متناسب با نوع پژوهش).

روش مطالعه: به‌نحوی باید نوشته شود که هر خواننده‌­ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند، (نوع مطالعه، شرکت‌کنندگان و زمینه‌ای که پژوهش در آن اجرا شده است و چگونگی انجام آن). در این بخش باید ابزار جمع‌آوری اطلاعات ذکر شود. در صورتی که مقاله‌ دارای پرسشنامه یا چک ‌لیست است، ضمیمه کردن آن الزامی است. در مورد پرسشنامه‌های استاندارد، ذکر مرجع و مشخصات آن کافی است.

ملاحظات اخلاقی: در این بخش که مربوط به تحقیقات زیست پزشکی می باشد، می­ بایست کد تاییدیه کمیته اخلاق دانشگاه یا سازمان مربوطه و ملاحظات اخلاقی رعایت شده درج گردد.

یافته ­ها: در این بخش خلاصه ای از یافته های کلیدی و یا نتایج مرتبط با اهداف پژوهش ارائه می­ گردد. گزارش یافته های پژوهش به زبان گذشته صورت گرفته و از مقایسه و تفسیر یافته ها در این بخش خودداری گردد.
از جدول و نمودار با حداقل تعداد ممکن استـفاده شود. عنوان جدول، بالای آن و در نمودار، زیر آن قرار گیرد (با ذکر شماره). با توجه به محدودیت صفحات مجله، بدیهی است از تکرار ارایه مطالبی که در متن آورده شده‌اند در جداول و بالعکس باید پرهیز نمود. جداول و نمودارها فارسی باشند. عکس‌ها، نمودارها و جداول مربوط به مقاله به‌همراه توضیحات آن‌ بایستی جداگانه و در دنباله متن اصلی مقاله آورده شده و شماره‌گذاری گردد. کیفیت تصاویر ارسالی مطلوب باشد و با حجم 250 dpi در قسمت مربوطه بارگذاری گردد.

بحث: در این بخش چگونگی ارتباط یافته های این مطالعه با یافته­ های سایر پژوهش ها و نظریه های موجود بیان می­ گردد؛ پاراگراف اول می‌بایست با پاسخ به سوال اصلی پژوهش شروع شده و مهمترین یافته مطالعه را بیان نماید.
سپس یافته‌های اصلی به‌دست آمده در یک تا دو پاراگراف با نتایج سایر تحقیقات و مطالعات داخلی و خارجی مقایسه و بحث و تفسیر گردد. در پاراگرف بعدی، موارد کاربرد عملی و قابلیت تعمیم‌پذیری نتایج، نقاط قوت و محدودیت های پژوهش، پیشنهاد یا توصیه برای تحقیقات آتی و در مجموع ارایه آن‌چه که در نتیجه انجام این تحقیق به علم اضافه شده است به­طور خلاصه شرح داده می شود.

نتیجه­ گیری: مقاله باید با یک نتیجه گیری روشن و مختصر در ارتباط با سوال یا اهداف پژوهش، به طوری که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، خاتمه یابد.

تقدیر و تشکر: این قسمت باید حامی مالی مقاله و منبع تأمین حمایت مالی را نیز در برگیرد.

تضاد منافع

سهم نویسندگان(میزان مشارکت)

منابع

هر مقاله پژوهشی اصیل معمولا حداقل و حداکثر بین 15 تا 40 رفرنس باید داشته باشد (همه رفرنس ها باید با فرمت انگلیسی تنظیم شوند). 

چگونگی تنظیم منابع و نحوه رفرنس دهی در پایین همین صفحه با جزئیات درج شده است.

مقاله مروری (Review Article)

مقالات مروری در مجلات دانشگاه مازندران شامل سه نوع ذیل می باشند:

1. مرور نظام مند و متاآنالیز (Systematic Review and Meta-Analysis)

2. مرور نظام مند بدون انجام متاآنالیز (Systematic Review)

3. مقالات مروری بدون انجام مرور نظام مند (Narrative Review)

الف) اگر مقاله شما مرور نظام مند و متاآنالیز یا مرور نظام مند بدون انجام متاآنالیز می باشد می بایست:

1. برای نگارش مقاله از راهنمای PRISMA استفاده نمایید و تمامی بخش های منطبق با این راهنما را در مقاله خود گزارش نمایید.

2. حداکثر تعداد کلمات 4000 کلمه می باشد.

3. می توان از شکل، جداول و نمودار استفاده کرد.

 مقاله باید شامل بخش های زیر باشد:

1. عنوان (در عنوان کلمه Systematic Review یا Systematic Review and Meta-Analysis قید شود)

2. چکیده ساختارمند داشته باشد (زمینه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری، واژگان کلیدی)

3. مقدمه

4. مواد و روش ها (بر اساس راهنمای PRISMA فلوچارت تهیه شود). استراتژی جستجو، کلمات کلیدی مورد استفاده، پایگاه های مورد جستجو و ... مشخص شوند.

5. یافته ها (بیان مفاهیم و مطالب اصلی با استفاده از عناوین مورد نیاز (Heading and subheading) یا همان تیتر بندی مطالب می تواند انجام شود).

6. بحث

7. نتیجه گیری

8. تشکر و قدردانی

9. سهم نویسندگان

10. تضاد منافع

11. منابع (تعداد منابع مورد استفاده سقف ندارد ولی ترجیحا بیش از 100 رفرنس نباشد و همه رفرنس ها باید با فرمت انگلیسی تنظیم شوند).

 

 ب) اگر مقاله شما مروری و بدون انجام مرور نظام مند می باشد یعنی Narrative Review  می باشد، مقاله می بایست:

1. حداکثر تعداد کلمات 6000 کلمه می باشد.

2. می توان از شکل، جداول و نمودار استفاده کرد.

 مقاله باید شامل بخش های زیر باشد:

1. عنوان

2. چکیده بدون ساختار

3. مقدمه

4. بیان مفاهیم و مطالب اصلی با استفاده از عنوان مورد نیاز (Heading and subheading) یا همان تیتر بندی مطالب

5. نتیجه گیری

6. تشکر و قدردانی

7. سهم نویسندگان

8. تضاد منافع

9. منابع (تعداد منابع مورد استفاده سقف ندارد ولی ترجیحا بیش از 100 رفرنس نباشد و همه رفرنس ها باید با فرمت انگلیسی تنظیم شوند).

گزارشات کوتاه

مقالات تحقیقاتی می توانند با فرمت گزارش کوتاه منتشر شوند. چکیده بدون ساختار در این بخش نباید بیشتر از 150 کلمه باشد. ساختار نسخه اصلی بایستی حاوی حداکثر 1500 کلمه باشد. جداول و اشکال باید محدود به 2 مورد شود و منابع نباید بیش از 15 مورد باشند).

 نامه به سردبیر (Letter to Editor)

در این نوع از مقالات، تمام مراسلات برای چاپ در نظر گرفته خواهد شد  و اگر شامل انتقاد سازنده در مورد مقالات قبلی چاپ شده در مجلات دانشگاه مازندران باشند، در تمامی موارد حق پاسخ‌دهی برای نویسندگان محفوظ خواهد بود. همچنین گزارشات تحقیقات محدود می‌توانند در قالب یک نامه ارسال گردند. نامه به سردبیر معمولا در رابطه با یک موضوع خاص و یا در مورد موضوعی که در شماره های قبلی مجله چاپ شده است نوشته می شود. نامه به سردبیر شامل عنوان، متن مقاله، تضاد منافع و رفرنس است و فاقد چکیده، جدول، شکل یا نمودار  می باشد. طول نامه باید بین 700 تا 1000 کلمه باشد. حداکثر تعداد رفرنس ها باید 20 مورد باشد.

 دیدگاه  (Commentary)

جهت بحث و اظهار نظر درباره یک موضوع خاص در نظر گرفته شده است که اگر اصل مقاله به زبان فارسی باشد فقط خلاصه مقاله انگلیسی ضروری است. لازم است تعداد کلمات آن بدون احتساب منابع 2500-1000 باشد.

 

ه: تعارض منافع

از نویسندگان انتظار می رود که هر گونه منبع پشتیبانی یا ارتباطات تجاری که ممکن است تعارض منافع را در ارتباط با مقاله ارسالی در بر داشته باشد شفاف سازی نماید. تمام منابع مالی حمایت کننده کار بایستی در بخش پیوست انتهای نسخه اصلی بیان شوند.

مشارکت‌های مالی سازمان‌ها یا نهادهای مختلف در تمامی مسائل مربوط به تحقیق )به طور مثال استخدام، مشاوره، مالکیت استخدام و بهره‌های دیگر سهامی، ترتیب بندی ثبت اختراع در صدور مجوز( باید به عنوان تعارض منافع در انتهای فایل متن نسخه اصلی ذکر شود.

 و: مشارکت نویسندگان

احراز سمت نویسندگی مقالات علمی به طور خلاصه منوط به داشتن شروط چهار گانه ذیل به طور هم زمان می باشد:

  • کمک قابل توجه در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده های آن
  • تهیه پیش نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن
  • تصویب نهایی نسخه آماده شده برای چاپ
  • پاسخ گو بودن در تمام جنبه های پژوهش

 ز: تقدیر و تشکر

در این بخش نویسندگان می‌توانند از تامین‌ کنندگان نیازهای مالی و امکانات تحقیق و یا افراد دیگری که در انجام تحقیق کمک یا مشارکت نموده‌اند، تشکر و قدردانی نمایند. در انتهای متن مقاله تحقیقی، می‌بایست نام موسسه‌ای که مطالعه در آن انجام شده و یا حمایت مالی نموده است، ذکر گردد

ح:شیوه تنظیم منابع

  • سبک رفرنس نویسی انجمن روانشناسی آمریکا(APA)، میباشد.
  • قالب استناد APA به جای نوشتن یادداشت یا پاورقی به استناد در متن نیاز دارد.
  • استنادهای درون متنی معمولاً شامل نام نویسنده و تاریخ انتشار است تا خواننده را به لیست موجود در بخش "منابع" که در انتهای مقاله قرار دارد، هدایت کند.
  • اطلاعات کامل در مورد هر منبع ذکر شده در متن در لیست "منابع" ارائه شده است.

 استناد در مقاله (استناد در متن)

 - در متن یک مقاله، اگر نام نویسنده بخشی از رفرنس باشد، فقط سال انتشار در پرانتز باشد.

 مثال:

بر طبق نظر Smith (1998)، فرمت APA یک قالب استنادی آسان برای زبان آموزان است.

فرمت APA یک قالب نقل قول آسان برای زبان آموزان می باشد (Smith, 1998).

 - در صورت استناد به صفحه یا فصل خاصی از یک سند، این اطلاعات را در پرانتز قرار دهید.

مثال:

فرمت APA یک قالب نقل قول آسان برای زبان آموزان می باشد (Smith, 1998, p. 203).

 در انتهای مقاله، در بخشی به نام "منابع"، نقل قول های کامل به ترتیب حروف الفبا و به شکل زیر ذکر می شود:

 Smith, P. (1998). Learning to cite using APA Style. Journal of College Writing, 6, 60513.

 - نحوه استناد به انواع مختلف مقالات بر اساس تعداد نویسنده آنها در جدول 1 به صورت خلاصه ذکر شده است.

 

جدول 1. نحوه استناد به انواع مختلف مقالات بر اساس تعداد نویسنده آنها 

نوع نویسنده

استناد در پرانتز

استناد روایی

یک نویسنده

(Gonzalez, 2019)

Gonzalez (2019)

دو نویسنده

(Gonzalez & Jones, 2019)

Gonzalez and Jones (2019)

سه نویسنده و بیشتر

(Gonzalez et al., 2019)

Gonzalez et. al. (2019)

نویسندگان گروهی با اختصار

 

 

اولین استناد

(American Psychological

Association [APA], 2020)

American Psychological

Association (APA, 2020)

 

استنادات بعدی

 

(APA, 2020)

 

APA (2020)

نویسندگان گروهی بدون اختصار

(University of California, 2020)

University of California (2020)

بدون نویسنده

(“New drug,” 1993)

از نسخه کوتاه شده عنوان استفاده کنید.

 

نقل قول ها در متن بدون شماره صفحه:

اگر بخش خاصی از یک سند را که شماره صفحه ندارد ذکر کردید، پاراگراف (para) یا عنوان بخشی را با شماره پاراگراف اضافه کنید.

از شماره پاراگراف یا عنوان بخش با شماره پاراگراف استفاده کنید:

(Myers, 2000, para. 5)

(Beutler, 2000, Conclusion section, para.1)

 

ایجاد لیست مرجع در انتهای مقاله

 نکته: همه مراجع در لیست شما باید دارای فاصله دوگانه (double space) باشند، هم بین منابع و هم در داخل منابع، و دارای یک تورفتگی (hanging indent) برابر با 0.5 اینچ برای منابع با بیش از یک خط باشد.

 

کتاب و کتاب های الکترونیک

 کتاب های غیرالکترونیکی

- با یک نویسنده:

- با دو نویسنده یا بیشتر

DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American Psychological Association.

- با نویسندگان گروهی یا یک انجمن

American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press.

 - بدون نویسنده

The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America.

 - کتاب ویرایش شده

Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press.

 کتاب های الکترونیکی (eBooks)

- با شناسه دیجیتال doi

Gillam, T. (2018). Creativity, wellbeing and mental health practice. Wiley Blackwell.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-74884-9

- بدون شناسه doi (شبیه کتاب چاپی رفرنس داده می شود)

Lauwers, J., Opsomer, J. & Schwall, H. (Eds.). (2018). Psychology and the classics: a dialogue of
disciplines.
De Gruyter.

 1- کتاب موجود در یک وب سایت

Sanger, M. (2000). Woman and the new race. Bartleby.com. http://www.bartleby.com/1013/ (Original
work published 1920).

 - فصل های یک کتاب

Levi-Strauss, C. (1971). Totem and caste. In F. E. Katz (Ed.), Contemporary sociological theory (pp. 82-89). Random House.

 مقاله یا یک فصل از کتاب مرجع آنلاین (دائره المعارف، فرهنگ لغت، کتاب راهنما):

- آنلاین و با doi

Watkins, M. (2013). Mind-body problem. In H. Pashler (Ed.), Encyclopedia of the mind. SAGE
http://dx.doi.org/10.4135/9781452257044.n191

- آنلاین و بدون doi

Shevell, S. K. (2000). Color vision. In A. E. Kasdin (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol.2, pp.182-186).
Oxford University Press

مقالات

 

- مقاله بدون doi:

Scroggins, W. A., Thomas, S. L., & Morris, J. A. (2008). Psychological testing in personnel selection, Part II: The refinement of methods and standards in employee selection. Public Personnel Management, 37(2), 185-199.

- مقالات با دو نویسنده یا بیشتر (تا 20 نویسنده)

Klimonske, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting
Psychology Journal: Practice and Research, 45
(2), 10-36. doi:10.1037/1061-4087.45.2.10
.

 

توجه: اگر مقاله ای دارای 21 نویسنده یا بیشتر است، 19 نویسنده اول را لیست کنید، سپس یک جاخالی (…) و سپس نام خانوادگی و اولین حروف اول نویسنده آخر را وارد کنید.

 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., Johnson, A., Ito, H,
Ramirez, J., Jone.s, H., Anderson, P., Winkle, S., Short, A., Bergen, W., Wentworth, J., Ramos, P.,
Woo, L., Martin, B., Josephs, M., … Brown, Z. (2005). Study of the brain. Psychology Journal 32(1), 1-15(1), 1-15. doi:10.1037/1061-4087.45.1.11

مقالات روزنامه


آنلاین:

از یک پایگاه داده (توجه داشته باشید: نشانی اینترنتی یا نام پایگاه داده را وارد نکنید).

از یک وب سایت، بدون نویسنده:

It’s subpoena time. (2007, June 8). New York Times. https://www.nytimes.com/2007/06/08/opinion/08fri1.html

نسخه چاپی

Jones, S. (1997, October 19). Hit-and-run suspect commits suicide. New York Times, p. 17.

 

وب سایت

نام سازمان به عنوان نویسنده:

National Institutes of Mental Health. (2015, May). Anxiety disorders. http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.s

 

توجه: وقتی نویسنده و نام وب سایت یکی است، نیازی نیست که آن را به عنوان نام وب سایت لیست کنید.

بدون نویسنده، بدون تاریخ:

What is psychology? (n.d). BestPsychologyDegrees.com. https://www.bestpsychologydegrees.com/what-ispsychology/

نکته ها

* فقط در صورتی تاریخ بازیابی را وارد کنید که اطلاعات صفحه برای تغییر در طول زمان طراحی شده باشد.

* اگر چندین صفحه وب را از یک وب سایت ذکر می کنید، باید یک مرجع جداگانه برای هر صفحه وب ایجاد کنید. اگر می خواهید وب سایت را به طور کامل ذکر کنید، فقط آن را در متن با URL داخل پرانتز ذکر کنید. آن را در منابع خود وارد نکنید.

همه مطالب فوق در مورد منابع فارسی هم صدق می کند و فقط در لیست منابع و بعد از عنوان منبع موردنظر، بایستی عبارت [In Persian] ذکر گردد.

 

- در صورت استفاده از نرم افزار اندنوت، می توانید آخرین نسخه APA را از تارنمای ذیل دریافت دارید:

 

https://endnote.com/style_download/apa-7th-american-psychological-association-7th-edition

 

 

ـ هیأت تحریریّة نشریّه در پذیرش و یا ردّ و یا اصلاح مقاله، آزاد است و از باز پس فرستادن مقاله و پیوست‌های آن معذور است.

ـ نویسندگان مقالات، مسؤول نوشته‌ها و مدافع مطالب چاپ‌شدة مقالة خود در نشریّه خواهند بود.

ـ استفاده از مندرجات نشریّه با ذکر کامل مأخذ، آزاد است.

در پایان از شما، نویسندة محترم، درخواست می‌شود ضمن مطالعة مندرجات راهنمای نویسندگان، مقالة خود را تنظیم نمایید و به دفتر نشریّه ارسال فرمایید.

                         

نشانی دفتر نشریّه:

بابلسر ـ بلوار شهید ذوالفقاری ـ میدان ابوعلی سینا ـ بلوار دانشگاه ـ
پردیس دانشگاه مازندران ـ دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ـ
دفتر نشریّة «پژوهش‌نامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی»

پست الکترونیکی: asp@umz.ac.ir

پایگاه اینترنتی: http://jsport.pec.umz.ac.ir