دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-125 
4. بررسی نیم¬رخ تناسب‌اندام سه گروه قومی استان خوزستان بر اساس شاخص¬های آنتروپومتری

صفحه 37-48

رامین بلوچی؛ مسعود نیکبخت؛ مریم نقیب زاده؛ ابوالقاسم رزاقی؛ زهره برهانی کاخکی


5. تأثیر وضعیّت متفاوت بالیدگی بر BF%، BMI، WHR دختران نوجوان غیر ورزشکار در مناطق سردسیر و گرمسیر

صفحه 49-60

عبّاسعلی گایینی؛ زهرا کفراشی؛ فریده نظری کتولی؛ فهیمه کاظمی؛ لیلا شفیعی نیک


6. اثرات توام شنبلیله و ورزش بر کنترل دیابتII

صفحه 61-78

کریم آزالی علمداری؛ سیروس چوبینه؛ بابک عبادی شیر مرد؛ جاوید مهتابی علمداری؛ نوشین داداش زاده گرگری


10. بررسی عملکرد و پاسچر دینامیک بعد از عمل جرّاحی بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی

صفحه 125-135

عین الله نادری؛ حمید رضا طاهری؛ رامین بلوچی؛ حسن قدیمی ایلخانلار؛ فرزانه گندمی