مرگ سلول‌های قلبی در پاسخ به یک برنامة تمرینی شدید ـ یک طرح تجربی در موش‌های صحرایی غیر فعّال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

چکیده
متالوتیونئین (MT) در برابر استرس اکسایشی و مرگ سلولی یک اثر حفاظتی اعمال می‌کند. مطالعات قبلی نشان دادند ورزش حاد باعث مرگ سلول‌های توبول‌های کلیوی در موش‌های تمرین نکرده می‌شود؛ امّا اثر این گونه تمرینات بر مرگ سلول‌های قلبی مشخّص نیست. در این پژوهش، پاسخ شاخص‌های مرتبط با مرگ سلولی ] متالوتیونئین با ایزوفرم قلبی (MT2)، سطح پراکسیداسیون لیپیدی (TBARS) وکراتین فسفومیوکیناز قلبی (CPK ـ MB) [ و همچنین ارتباط آنها در بافت قلب موش‌های صحرایی سالم غیر فعّال در معرض فعّالیّت وامانده‌ساز بررسی شد. نتیجه پژوهش نشان داد فعّالیّت وامانده‌ساز باعث افزایش معنی‌دار MT2، TBARS و CPK ـ MB می‌شود (000/0P=). به علاوه، تغییرات MT2 با تغییرات TBARS و CPK ـ MB ارتباط معنی‌داری داشت (000/0P=). مطالعة حاضر برای نخستین بار نشان داد MT2 با استرس ناشی از فعّالیّت شدید تحریک می‌شود و بر این اساس استرس اکسایشی ناشی از فعّالیّت وامانده‌ساز ممکن است منجر به مرگ سلول‌های قلبی شود. با این وجود، بررسی نقش MT2 در سلول‌های قلبی به مطالعات بیشتری نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها