اثر دو برنامة تمرین مقاومتی یک جلسه‌ای با شدّت‌های مختلف بر میزان متابولیسم استراحت در پسران دانشجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تربیت معلّم سبزوار

2 کارشناس ارشد تربیت بدنی

3 دانشیار دانشگاه تربیت معلّم سبزوار

چکیده

چکیده
هدف: این تحقیق با هدف مقایسه اثر دو برنامة تمرین مقاومتی یک جلسه ای با شدّت‌های مختلف بر میزان متابولیسم استراحت پسران دانشجو انجام شد.
روش‌شناسی: تعداد 12 مرد دانشگاهی با میانگین‌های سن (1/1 ± 92/21 سال)، قد (55/4 ± 17/175سانتی متر) و وزن (5/7±74/69 کیلوگرم) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به فاصله 13 روز در دو مرحله ورزش مقاومتی شرکت نمودند. در مرحلة اوّل، انجام 7 حرکت به صورت ست‌های استاندارد (3 ست، 12 تکرار و شدّت50% یک تکرار بیشینه) و در مرحلة دوم همین تعداد حرکات به صورت دایره‌ای (3 ست، 8 تکرار و شدّت 75% یک تکرار بیشینه) انجام شد. میزان متابولیسم استراحت در قبل و بعد از انجام تمرینات مقاومتی با شدّت 50% و 75% یک تکرار بیشینه (1RM)‌اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون tهمبسته و T مستقل نشان داد که میزان RMR هر دو مرحله در فاصله 15 ساعت پس از ورزش نسبت به RMR روز قبل از ورزش افزایش قابل ملاحظه‌ای دارد. این افزایش در مرحلة شدّت 50%1RM معنی‌دار (02/0=P) و در مرحلة شدّت 75% 1RM غیر معنی‌دار (062/0=P) بود. مقادیر RER روز دوم نسبت به روز اوّل در هر دو مرحلة آزمون، کاهش معنی‌داری داشت (001/0= Pبرای مرحله50%1RM و 006/0= Pبرای مرحله 75%1RM).
نتیجه‌گیری: می‌توان گفت انجام ورزش مقاومتی با شدّت 50 درصد از یک تکرار بیشینه باعث افزایش میزان متابولیسم استراحت شده و می‌توان از این شدّت برای برنامه‌های کاهش وزن استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها