بررسی عملکرد و پاسچر دینامیک بعد از عمل جرّاحی بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه بوعلی سینای همدان

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی

5 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب

چکیده

چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی عملکرد و پاسچر دینامیک افراد مبتلا به پارگی لیگامنت صلیبی قدامی بعد از عمل جرّاحی بازسازی این لیگامنت بود. بدین منظور 12 آزمودنی سالم و 12 آزمودنی که عمل جرّاحی بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی انجام داده و دوره بازتوانی را به پایان گذرانده بودند، به ترتیب به در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. سپس آنها به ترتیب تست گردش ستاره‌ای و لی لی تک پایی برای مسافت را برای ارزیابی پاسچر دینامیک و عملکرد مفصل زانو انجام دادند. داده‌های گردآوری شده به وسیلة آزمون آماری ANOVA یک سویه در سطح معنی‌داری (05/ 0 < p) تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های تحقیق نشان دادکه بین امتیاز آزمون گردش ستاره‌ای‌ اندام تحتانی که تحت عمل جرّاحی بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی قرار گرفته بود، با ‌اندام تحتانی همتا در گروه کنترل و ‌اندام تحتانی سالم این افراد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد (05/ 0 < p)؛ امّا بین عملکرد‌اندام تحتانی که تحت عمل جرّاحی بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی قرار گرفته بود، با ‌اندام تحتانی همتا در گروه کنترل و‌ اندام تحتانی سالم این افراد تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (05/ 0 < p). لذا می‌توان نتیجه‌گیری نمود که بعد از انجام عمل جرّاحی بازسازی لیگامنت صلیبی قدامی و انجام مراحل بازتوانی، پاسچر دینامیک این افراد به مراحله قبل از عمل جرّاحی برمی‌گردد در حالی که عملکرد مفصل زانوی این افراد به وضعیّت سالم و قبل از عمل جرّاحی برنمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها