تأثیر وضعیّت متفاوت بالیدگی بر BF%، BMI، WHR دختران نوجوان غیر ورزشکار در مناطق سردسیر و گرمسیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
مقدّمه: ارزیابی ترکیب بدن در تعیین و کنترل وضعیّت آمادگی و تندرستی فرد به سزائی اهمّیّت دارد. دردورۀ نوجوانی تغییرات عمده ای درقد، جثه، ترکیب بدن، قدرت واجرای حرکتی ایجاد می‌شود که به وضعیّت بالیدگی بیولوژیکی مربوط می‌باشد. بنابراین با توجّه به اهمّیّت ارزیابی ترکیب بدن در گروه سنّی نوجوانان که بلوغ را تجربه می‌کنند و نیز تأثیر شرایط آب و هوایی بر ترشّحات هورمونی در این دوران، هدف از این تحقیق تعیین تأثیر وضعیّت متفاوت بالیدگی بر BF%، BMI، WHR دختران نوجوان غیر ورزشکار در مناطق سردسیر و گرمسیر است.
روش‌شناسی: بر اساس این هدف، 600 دانش‌آموزدختر غیر ورزشکار شهرستان نهاوند با دامنة سنّی 11 تا 18 سال و 390 دانش‌آموز دختر غیر ورزشکار شهرستان کرمان با دامنة سنّی 11 تا 18 سال در این تحقیق شرکت کردند. بر اساس متوسّط سن شروع قاعدگی، 120 نفر از دانش‌آموزان 14 ساله نهاوند و 36 نفر از دانش‌آموزان 14 سالۀ کرمان به صورت هدفدار به عنوان نمونه انتخاب و در سه گروه زودرس، میان‌رس، دیررس طبقه‌بندی وBF%، BMI، WHR آنها ‌اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد، بین BF%، BMI، WHR سه گروه در نهاوند تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P) در حالی که بین BF%، BMI، WHR سه گروه در کرمان تفاوت معنی‌داری (05/0بحث و نتیجه‌گیری: با توجّه به داده‌های حاصل از پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که شرایط آب و هوایی مناطق سردسیر و گرمسیر بر وضعیّت بالیدگی و در نتیجه میزان BF%، BMI، WHR دختران نوجوان غیر ورزشکار تأثیر متفاوتی دارد.

کلیدواژه‌ها