بررسی نیم¬رخ تناسب‌اندام سه گروه قومی استان خوزستان بر اساس شاخص¬های آنتروپومتری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی

5 عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده
مقدّمه: در حال حاضر برنامه­های جامع استعدادیابی در کشورهای صاحب‌نام در ورزش قهرمانی اصولاً بر اساس معیارهای بسیاری است که یکی از این معیارها مربوط به شاخص­های آنتروپومتری است. این مطالعه به منظور بررسی نیم­رخ تناسب‌اندام در گروه‌های قومی استان خوزستان بر اساس شاخص­های آنتروپومتری، جهت کاهش هزینه زمانی و مالی فرایند استعدادیابی انجام شده است.
روش: در راستای رسیدن به هدف 400 نفر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار در سال تحصیلی 85 ـ 84 دانشگاه­های شهر اهواز که 153 نفر از قوم بختیاری، 124 نفر رومانی و 123 نفر عرب بودند، به صورت تصادفی انتخاب شدند، سن آنها بین 25 ـ 18 سال بود. پس از انتخاب و ثبت مشخّصات فردی و اطّلاعات مربوط به تندرستی نمونه‌ها در فرم ثبت اطّلاعات، متغیّرهای قد، وزن، طول‌اندام فوقانی، ‌اندازه دست و کف پا، طول‌اندام تحتانی، شاخص تودة بدنی، عرض شانه و نسبت بالا تنه به قد در تحقیق را به کمک کولیس، متر نواری و ترازو‌اندازه­گیری شدند. کلیَه‌اندازه­گیری­ها در وضعیّت استاندارد نشسته و ایستاده انجام شده­اند. سپس به کمک روش آماری تحلیل واریانس چندسویه، MANOVA جهت تعیین معنی­داری متغیّرها و همچنین از آزمون شفه جهت تعیین معنی­داری اختلاف میانگین گروه‌های تحقیق استفاده گردید. در نهایت با توجّه به دسترسی به اطّلاعات مربوط به تیم 10 نفره شناگران نخبه زن کشور در سال 85، جهت هدفمندتر شدن تحقیق به توصیف تفاوت­های بین نیم رخ تناسب بدنی اقوام مورد نظر در تحقیق با نیم­رخ تناسب بدنی شناگران پرداخته شد.
یافته­ها: بین میانگین طول قد، طول‌اندام فوقانی، ‌اندازه دست و طول کف پای گروه‌های تحقیق تفاوت معنی­داری وجود داشت؛ امّا بین میانگین وزن، طول‌اندام تحتانی، عرض شانه، نسبت بالا تنه به قد و شاخص تودة بدنی تفاوت معنی­داری وجود نداشت.
نتیجه­گیری: در این مطالعه علاوه بر مشخّص کردن تناسب‌اندام گروه‌های قومی، نشان داده شد که تناسب‌اندام دختران گروه‌های قومی با یکدیگر متفاوت است و دختران قوم رومانی از لحاظ ویژگی­های آنتروپومتری استعدادهای نهفته بیشتری جهت یادگیری برخی رشته­های ورزشی از قبیل شنا دارند

کلیدواژه‌ها