مقایسة اثر تمرین مقاومتی یک نوبت و سه نوبت بر قدرت، استقامت و حجم عضلانی در مردان تمرین‌نکرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه گیلان

2 استاد دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

چکیده

چکیده
هدف این تحقیق عبارت است از مقایسة اثرات تمرین مقاومتی یک نوبت و سه نوبت بر قدرت، استقامت و حجم عضلانی بالاتنه و پایین­تنه در مردان تمرین نکرده. برای این منظور، 18 دانشجوی تمرین‌نکرده به ­طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به صورت تصادفی در دو گروه تمرین مقاومتی یک نوبت (9 نفر، سن 8/1±8/22 سال، قد 5/4±5/175 سانتی­متر، و وزن 4/5±4/66 کیلوگرم) و تمرین مقاومتی سه نوبت (9 نفر، سن 5/1±6/22 سال، قد 2/5±7/176 سانتی­متر، و وزن 2/4±3/68 کیلوگرم) قرار گرفتند. آزمودنی­های هر دو گروه سه روز در هفته به مدّت 8 هفته و با شدّت یکسان (8 تکرار بیشینه) تمرین کردند. قبل و بعد از 8 هفته تمرین، قدرت عضلانی آزمودنی­ها با استفاده از آزمون یک تکرار بیشینه (1RM) در دو حرکت بالاتنه (پرس سینه و جلو بازو) و دو حرکت پایین­تنه (جلو پا و پشت پا)، استقامت عضلانی با استفاده از اجرای حدِّ اکثر تکرار ممکن با شدّت 75 درصد 1RM در دو حرکت پرس سینه و جلو پا، و حجم عضلانی نیز با استفاده از‌اندازه­گیری دور بازو و دور ران ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t وابسته و آزمون t مستقل استفاده شد و معنی­دار بودن تفاوت­ها در صورتی پذیرفته شد که 05/0p≤ باشد. نتایج نشان داد بعد از 8 هفته، قدرت و استقامت عضلانی در حرکات بالاتنه و پایین­تنه در هر دو گروه به طور معنی­داری افزایش یافت؛ امّا حجم عضلانی فقط در گروه تمرین مقاومتی سه نوبت افزایش معنی­داری نشان داد. افزایش در قدرت و استقامت عضلانی در حرکات پایین­تنه به­طور معنی­داری در گروه سه نوبت نسبت به گروه یک نوبت بالاتر بود؛ در حالیکه هیچ تفاوت معنی­داری در افزایش قدرت و استقامت عضلانی در حرکات بالاتنه بین دو گروه وجود نداشت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که در مردان تمرین نکرده تمرین مقاومتی سه نوبت نسبت به تمرین مقاومتی یک نوبت در ارتباط با افزایش قدرت و استقامت در عضلات پایین­تنه و کسب توده عضلانی بهتر می­باشد در حالی که در ارتباط با افزایش قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه بین تمرین مقاومتی یک نوبت و سه نوبت تفاوتی وجود ندارد

کلیدواژه‌ها