دوره و شماره: دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1399 
4. تأثیر هیستومورفومتریک و هیستولوژیک شنای استقامتی بر بیضه‌ی موش‌های بالغ نر ویستار

صفحه 59-70

10.22080/jaep.2020.17890.1922

مهدی اسدی؛ محمد رحمانی؛ اسمعیل نصیری؛ علی کلانتری حصاری؛ میلاد خسروی صدر؛ مهدی عزتی فر


مقاله پژوهشی

10. تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر مولکول های چسبان در زنان جوان چاق

صفحه 145-154

10.22080/jaep.2020.18181.1932

محسن جعفری؛ الهام پوریامهر؛ حمیده ربانی؛ محبوبه حیدری