تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر مولکول های چسبان در زنان جوان چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران،

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

3 گروه علوم ورزشی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: افزایش فعالیت مولکول های چسبان شاخصی از اختلال عملکرد اندوتلیوم و آتروسکلروز است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (HIT) بر ICAM1، VCAM1، ای سلکتین، پی سلکتین و ال سلکتین بود.
مواد و روشها: آزمودنی­های این تحقیق زنان جوان سالم چاق غیر فعال بودند که به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی در 8 هفته تمرین HIT (3جلسه در هفته) با شدت 90 درصد ضربان قلب ذخیره شرکت کردند. نمونه های خونی قبل و 48 ساعت پس از تمرینات جمع آوری شد. داده ها با آزمون های تی وابسته و تحلیل کواریانس (انکووا) تجزیه و تحلیل شدند.
یافته­ ها: در گروه تجربی میزان وزن، BMI و VCAM1 کاهش معنی­دار و میزان استقامت قلبی تنفسی افزایش معنی­داری نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (P≤0/05).
نتیجه‌گیری: هشت هفته تمرین HIT از طریق افزایش استقامت قلبی تنفسی، کاهش وزن، BMI و سطوح VCAM1 در کاهش خطر تشکیل پلاک آتروژنیک در زنان جوان چاق مؤثر است. بنابراین این افراد می توانند از تمرینات HIT به عنوان تمرینات کوتاه مدت و ذخیره کننده زمان برای حفظ سلامت قلب و عروق استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Eight Weeks High Intensity Interval Training (HIT) on Adhesive Molecules in Obese Young Women

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jafari 1
  • Elham Pouryamehr 2
  • Hamideh Rabbani 3
  • Mahboubeh Heydari 3
1 1 Department of Sport Sciences, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran
2 Department of exercise physiology, Faculty of Sport Sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran.
3 Department of Sport Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
چکیده [English]

Background Purpose: Activation of adhesive molecules is an index of endothelial dysfunction and atherosclerosis. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks high intensity interval training (HIT) on levels of ICAM1, VCAM1, E-selectin, P-selectin and L-selectin.
Methodology: Subjects of this study included healthy young obese women that assigned into control and experimental groups. Subjects of experimental group performed eight weeks HIT trainings (3 sessions per week) with the intensity of 90% heart rate reserve. Blood sampling was done before and 48 hours after trainings. Data were analyzed using Paired T-test and covariance analysis (Ancova).
Results: In experimental group, Weight, BMI and VCAM1 decreased and cardiorespiratory fitness increased significantly (P≤0/05).
Conclusion: Eight weeks HIT training through elevation of cardiorespiratory fitness and reduction of weight, BMI and VCAM1 levels is effective in prevention of risk of atherogenic plaque formation in young obese women. Thus, these persons can use HIT trainings as short duration and time saving trainings for improvement of cardiovascular health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interval training
  • Adhesion Molecule
  • women
  • Running
  • atherosclerosis