تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی همراه با مکمل آویشن شیرازی بر سطوح آنزیم‌های کبدی، شاخص استئاتوز کبدی در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

3 استادیار فیزیولوژی ورزش، آموزشگاه فنی حرفه ای سما، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به اثرات حفاظتی تمرینات مقاومتی و مکمل آویشن شیرازی بر هپاتوسیت ها، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی همراه با مکمل آویشن شیرازی بر سطوح آنزیم‌های کبدی، شاخص استئاتوز کبدی مردان دارای کبد چرب غیرالکلی بود.
مواد و روشها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود که آزمودنی ها به روش نمونه‌های در دسترس به چهار گروه کنترل، تمرین مقاومتی، مصرف مکمل آویشن شیرازی، تمرین مقاومتی همراه با مصرف آویشن شیرازی تقسیم شدند. برنامه ورزشی شامل تمرینات مقاومتی به مدت هشت هفته، هر هفته 3 جلسه، هر جلسه با شدت % 50-80 یک تکرار بیشینه بود. جهت تجویز مکمل آویشن شیرازی از کپسول باریج به مدت هشت هفته، روزی سه بار و  نیم سـاعت قبـل از غذا استفاده شد. خون‌گیری جهت ارزیابی نیمرخ لیپیدی و سطوح آنزیم‌های کبدی (AST، ALT و GGT) قبل و بعد از برنامه تمرینی گرفته شد. جهت تجزیه‌و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک‌سویه در سطح معنی‌داری 05/0 استفاده شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرین مقاومتی به تنهایی و در ترکیب با مکمل آویشن شیرازی سبب کاهش مقادیر مربوط به وزن (بترتیب 001/0p < و 01/0p <)، BMI (بترتیب 002/0p < و 02/0p <) و همچنین بهبود نمیرخ لیپیدی (افزایش HDL (بترتیب 001/0p < و 003/0p <)، کاهش LDL (بترتیب 003/0p < و 001/0p <)، کاهش کلسترول (بترتیب 02/0p < و 001/0p <) و تری­گلیسرید (بترتیب 002/0p < و 001/0p <)) نسبت به گروه کنترل شد. با این حال در مقایسه با گروه کنترل، چنین تاثیری معنی داری در اثر مصرف مکمل آویشن شیرازی بر متغیرهای ذکرشده مشاهده نشد. بعلاوه هشت هفته تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی به همراه مصرف مکمل آویشن شیرازی بر وضعیت شاخص استئاتوز کبدی و سطوح آنزیم‌های کبدی (AST، ALT و GGT) اثر معنا‌داری داشته است (05/0≥ p).
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته­ها، می­توان نتیجه­گیری کرد که تمرین مقاومتی و نه مصرف مکمل آویشن شیرازی ممکن است مداخله­ای مؤثر برای بهبود شاخص­های آسیب کبدی (GCT، ALTو AST) مرتبط با کبدچرب غیرالکلی است. با این حال شناخت سازوکار آن نیازمند پژوهش های بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 8 Weeks Resistance Training with Zataria Multiflora Supplementation on Liver Enzymes, Hepatic Steatosis Index in Men with Non-Alcoholic Fatty Liver

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Nazarieh 1
  • Hadi Ghaedi 2
  • Amir Taghipour- Asrami 3
1 Department of Physical Education & Sport Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran
2 Department of Physical Education & Sport Sciences, Lamerd Branch, Islamic Azad University, Lamerd, Iran.
3 Sama Technical and Vocational training college, Qaem Shahr Branch, Islamic Azad University, Qaem Shahr, Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: Due to the protective effects of resistance training and Zataria Multiflora supplementation on hepatocytes, the purpose of this study was to investigate the effect of 8 weeks of resistance training with supplementation of Zataria multiflora on liver enzymes, hepatic steatosis index of men with non-alcoholic fatty liver.
Methodology: In this semi-experimental study, subjects were randomly assigned into four groups: control, resistance training, supplementation of Zataria multiflora and resistance training with Zataria multiflora supplementation. The training program consist of eight weeks resistance exercise training for, 3 sessions per week, each session with intensity of 80-50% one repetition maximum. For Zataria multiflora supplementation, the Barij capsule was used for 8 weeks, three and half hours before meals. Blood samples were taken to evaluate the status of liver steatosis and liver enzymes (AST, ALT and GGT) before and after the exercise program. For data analysis one-way analysis of variance was used at a significant level of 0.05.
Results: The results showed that resistance training alone and in combination with Zataria multiflora supplementation improve lipid profile (Increased HDL (p<0.001 and p<0.003, respectively), reduction of cholesterol (p<0.02 and p<0.001, respectively), LDL (p<0.003 and p<0.001, respectively) and triglyceride (p<0.002 and p<0.001, respectively)), compared to control group. However, such significant effect was not observed as a result of Zataria multiflora supplementation on the mentioned variables. In addition, eight weeks of resistance training with and without Zataria multiflora supplementation had a significant effect on hepatic steatosis index and hepatic enzyme levels (AST, ALT and GGT) (p<0.05).
Conclusion: According to these findings, it can be concluded that resistance training and not Zataria multiflora supplementation may be a beneficial intervention to improve indicators related to fatty liver (GCT, AST and ALT) in people with non-alcoholic fatty liver. However, understanding its mechanism requires further research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Training
  • Zataria multiflora
  • AST
  • ALT
  • GGT
  • Fatty liver