اثر تمرینات تناوبی شدید برسطح سرمی پروگرانولین و شاخص مقاومت به انسولین در زنان کم تحرک دارای اضافه وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: پروگرانولین، آدیپوکاین نوظهور مترشحه از بافت چربی است که با بیماری­های متابولیکی همراه با چاقی نظیر مقاومت به انسولین و دیابت نوع دو ارتباط دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی شدید بر سطح سرمی پروگرانولین، انسولین، گلوکز ناشتا و شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR) در زنان جوان کم‌تحرک چاق و دارای اضافه‌وزن بود.
مواد و روشها: 20 زن ‌داری اضافه‌وزن و چاق به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی (میانگین سنی 14/4±5/32 سال و شاخص توده بدنی 12/6±18/33 کیلوگرم بر مترمربع) و کنترل (میانگین سنی 33/2±45/35 سال و شاخص توده بدنی 65/1±58/26کیلوگرم بر مترمربع) تقسیم شدند. آزمودنی­ها در گروه تجربی در هشت هفته تمرین تناوبی شدید (یک دقیقه تناوب دویدن با شدت 90 درصد ضربان قلب بیشینه با یک دقیقه تناوب استراحت دویدن با شدت 60-50 درصد ضربان قلب بیشینه، 10 نوبت در هر جلسه، 20 دقیقه در هر جلسه، سه بار هفته) شرکت کردند. اندازه­گیری شاخص­های خونی و آنتروپومتری مورد بررسی قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی انجام گرفت. تجزیه ‌وتحلیل داده­ها به کمک آزمون تحلیل کوواریانس، تی زوجی و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معناداری آماری ۰۵/۰>P انجام شد.
یافته­ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد تغییرات انسولین (039/0=P)، وزن (001/0=P)، شاخص توده بدنی (005/0=P) و درصد چربی بدن (001/0=P) بین گروه تمرین و کنترل تفاوتی معنی دار داشت. نتایج آزمون تی زوجی، اجرای تمرینات تناوبی شدید سبب کاهش معنادار سطوح سرمی پروگرانولین (013/0=P)، وزن (001/0=P)، شاخص توده بدنی (001/0=P) و درصد چربی بدن (001/0=P) گردید.
نتیجه‌گیری: تمرینات تناوبی شدید می­تواند روشی مؤثر در بهبود ترکیب بدنی و شرایط متابولیکی در زنان جوان چاق و دارای اضافه‌وزن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of High Intensity Interval Training on Serum Levels of Progranulin and Insulin Resistance Index in Young Sedentary Overweight and Obese Women

نویسندگان [English]

  • Atefeh Farazmandi 1
  • NAJME REZAEIAN 2
1 Department of physical education, Islamic Azad University, Bojnourd branch, Bojnourd, Iran
2 Department of physical education, Islamic Azad University, Bojnourd branch, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Background Purpose: Progranulin is a novel adipose tissue secreted adipokine correlating with obesity related metabolic diseases such as insulin resistance and type II diabetes. Purpose of this study was to investigate effect of high intensity interval training (HIIT) on serum levels of Progranulin, insulin and fasting glucose and insulin resistance index (HOMA-IR) in young sedentary overweight and obese women.
Methodology: Twenty overweight and obese women randomly divided into two groups of experimental (mean age 32.5±4.14 years, body mass index 33.18±6.12 Kg/m2) and control (mean age 35.45±2.33 years, body mass index 26.58±1.65 Kg/m2). Subjects in experimental group participated in 8 weeks of HIIT (one minute of running interval at intensity of 90 percent of maximal heart rate and 1 minutes of rest interval of running at intensity of 50-60 percent of maximal heart rate). Blood factors and anthropometric indices were assessed before and after training protocol. Statistical analysis was done by Covariance, t-test and Pearson correlation at significant level of p < 0.05.
Results: HIIT resulted in significant decreases in serum levels of Progranulin (P=.0.013), weight (P=.0.001), body mass index (P=.0.001) and body fat percent (P=.0.001). Moreover, there were significant difference between groups of experimental and control for insulin (P=.0.039), weight (P=.0.001), body mass index (P=.0.005) and body fat percent (P=.0.001).
Conclusion: High intensity interval training (HIIT) resulted in significant decreases in serum levels of Progranulin and can be the effective procedure to improve body composition and metabolic status in young sedentary overweight and obese women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high intensity interval training
  • Progranulin
  • Insulin Resistance
  • Overweight
  • Obesity