بررسی وضعیت تغذیه کاراته کاران تیم ملی بانوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

2 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

سابقه و هدف: تغذیه مناسب به ویژه دریافت انرژی و مواد مغذی ضروری و کافی در بانوان به خصوص ورزشکاران بسیار حائز اهمیت است. تحقیق حاضر به منظور بررسی وضعیت تغذیه­ ای کاراته کاران تیم ملی انجام شد.
مواد و روشها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی روی 15 کاراته کار تیم ملی بانوان در رده سنی 18-14سال انجام گرفت. داده­ های عمومی با استفاده از پرسش­نامه­ های فرم اطلاعات عمومی و اندازه گیری­های تن­سنجی جمع­ آوری شد و فرم­های ثبت غذای دریافتی و ثبت فعالیت هفت روزه نیز تکمیل گردید. داده ­ها با استفاده از نرم افزارهای Nutrition 4 و Spss نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته­ها: میانگین کالری دریافتی 540 ± 2368 و انرژی مصرفی روزانه 354 ± 2446 کیلوکالری در روز بود. میانگین دریافت کربوهیدرات، پروتئین و چربی در حدود مقادیر توصیه DRI بود. کربوهیدرات، پروتئین و چربی به ترتیب 36/55 ،52/14 ،11/30 درصد از کل انرژی دریافتی روزانه را تشکیل می­داد. در بین ریز مغذی­ها، میانگین دریافت ویتامینD،E ، پیرویدوکسین، فولات، کلسیم و منیزیم به طور معنی­داری کمتر و ویتامین­های A، K، C، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، پنتوتنیک­اسید، بیوتین، کوبالامین، فسفر، آهن، روی و مس به طور معنی­ داری بیشتر از مقادیر توصیه شده DRI بود.
نتیجه‌گیری: وضعیت تغذیه­ ای کاراته­ کاران در بیشتر ریزمغذی­ها با مقادیر استاندارد متفاوت است. این تفاوت در دریافت مواد مغذی با مقادیر توصیه ­شده ممکن است بر رشد فیزیولوژیکی و عملکرد ورزشی آنها اثرگذار باشد. بنابراین کنترل و بازبینی رژیم غذایی این ورزشکاران ضروری به نظر می­رسد. در نتیجه ورزشکاران نیازمند اطلاعات تغذیه­ ای (تغذیه قبل، حین و بعد از تمرین) و آشنایی با گروه های مختلف غذایی می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional Evaluation of Iranian Women's National Karate Team

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Alahsefat 1
 • Yaser Kazemzadeh 2
 • Saeed Sedaghati 3
1 Department of exercise physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Islamshahr Branch, Islamic Azad university, Islamshahr ,Iran.
2 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Islamshahr Branch, Islamic Azad university, Islamshahr ,Iran
3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Science, Islamshahr Branch, Islamic Azad university, Islamshahr ,Iran
چکیده [English]

Background Purpose: Proper nutrition, especially essential energy and nutrients intake, is very important, particularly for women athletes. This study was conducted to investigate the nutritional status of Iranian national karate athletes.
Methodology: This descriptive-analytical study was conducted on 15 Iranian women karate athletes of the national team aged 14-18. The required data were collected using general information questionnaires, and food and 7-day activity diaries were also kept. The data were analyzed using Nutrition 4 and SPSS 22.
Results: The average calorie intake was 2368 ± 540 and the daily energy intake was 2446 ± 354 kcal/day. The average carbohydrate, protein, and fat intake were within the recommended DRI values. Carbohydrates, proteins, and fats accounted for 55.36, 14.52, and 30.11 percent of the total daily energy intake, respectively. Regarding the micronutrients, the average intake of vitamins D, E, pyridoxine, folate, calcium and magnesium was significantly lower and vitamins A, K, C, Thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, biotin, cobalamin, Phosphorus, iron, zinc and copper were significantly higher than the recommended DRI values.
Conclusion: in terms of most of micronutrients, the nutritional status of karate athletes was different from standard values. The difference between the nutrient intake and the recommended doses may affect the athletes' physiological growth as well as their athletic function. Therefore, controlling and reviewing the athletes' diet seems essential. As a result, athletes need nutritional information (nutrition before, during, and after exercise) and the knowledge about different food groups.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Karate
 • Nutrients
 • Exercise
 • Nutritional Status
##Kang J.Nutrition and metabolismin sports, exersize and health. Daryanoosh F,Barzideh P,Amir azodi M, Keshtkar hesam abadi B,Tabatabaee R.Tehran:hatmi ;1393.p.10-21.##Leinus K, Vahur O. Habitual nutrient intake and energy expenditure of students participating in recreational sports. Nutrition Research 1998; 18(4): 683-91.##Grandjean AC. Diets of elite athletes: has the discipline of sports nutrition made an impact? J Nutr 1997; 127(5): 874S-7S.##Mirmiran P.Principles of dietary planning.1379.tehran: Charity foundation for special diseases.p56.##Ghiasvand R, Akbari F, Shahriarzadeh F, Hajishafiee M, Heshmati F, Darvishi L, et al. Assessing the Nutritional Status and Body Composition of Female Athletic Students in Isfahan University of Medical Sciences in 2011, Journal of Health System Research, 2013; 9(5): 484-494 [ Persian].##Korji Bani M, Montazeri Far F, Gilani S, Daemi Pour A. Nutritional Status Assessment in student athlete football [MSc Thesis] Zahedan, Iran: Zahedan University of Medical Sciences; 2008 [ Persian].##Lamont LS. The dietary protein needs of the female athlete. Med Sci Sports Exerc 2008; 40(3): 588.##Lovell G. Vitamin D status of females in an elite gymnastics program. Clin J Sport Med 2008; 18(2): 159-61.##Mullinix MC, Jonnalagadda SS, Rosenbloom CA, Thompson WR, Kicklighter JR. Dietary intake of female U.S.soccer players. Nutrition Research 2003; 23(5): 585-93.##Azemati B, Tavakolly Varastani A. Assessing nutritional status and beginning time of rehydration in athletic in retraining time. Proceedings of the 5th Nutritional congress in Iran; 2001 Mar 12-15; Tehran, Iran; 2000 [Persian].##Salarkia N, Kimiagar S, Ghazanfari A, Aminpour A. Food intake, body composition and aerobic capacity of Iranian National Basketball Team 1997. Feyz 1999; 3(1): 69-78 [Persian].##Tarighat A, Mahdavi R, Ghaem Maghami J, Saafaian A. Comparing nutritional status of college female students living on and off campus in Ardabil, 1999. J Ardabil Univ Med Sci 2003; 3(9): 42-51 [Persian].##Ziegler P, Nelson JA, Barratt-Fornell A, Fiveash L, Drewnowski A. Energy and macronutrient intakes of elite figure skaters. J Am Diet Assoc 2001; 101(3): 319-25.##Oda K, Miyahara K , Matsuo K, Kawano K, Kikuchi R et al. Comparison of Nutrient Intake between Japanese Female Elite and Collegiate Karate Players. J Athl Enhanc 2018; 7: 2.##Papadopoulou SD, Papadopoulou SK, Vamva-koudis E, Tsitskaris G. Comparison of Nutritional Intake between Volleyball and Basketball Women Athletes of the Olympic National Teams. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 2008; 167(4): 147-52.##Eskici G, Ersoy G. An evaluation of wheelchair basketball players' nutritional status and nutritional knowledge levels. J Sports Med Phys Fitness 2016; 56 (3):259-68.##Gibson JC, Stuart-Hill L, Martin S, Gaul C. Nutrition status of junior elite Canadian female soccer athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2011;21(6):507-14.##Martin L, Lambeth A, Scott D. Nutritional practices of national female soccer players: analysis and recommendations. J Sports Sci Med 2006;5(1):130-7.##Zapolska J, Witczak K, Manczuk A, Ostrowska L. Assessment of nutrition, supplementation and body composition parameters on the example of professional volleyball players. Rocz Panstw Zakl Hig. 2014;65(3):235-42.##de Sousa E, Da Costa T, Nogueira J, Vivaldi L. Assessment of nutrient and water intake among adolescents from sports federations in the Federal District, Brazil. Br J Nutr. 2008;99(6).##Mahan LK, Escott-Stump S, Raymond JL. Krause's Food and the Nutrition Care Process. 14th ed .Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences 2016.##Galanis N, Kleftouris G, Alafropatis I, Oral O, Tsiridis, E, Sayegh, F et al. Dietary Intakes and Nutritional Status of a Greek Team of Female Volleyball Players. Arab Journal of Nutrition and Exercise 2017:1: 1-14.##Daneshvar P, Hariri M, Ghiasvand R, Askari G, Darvishi L, Iraj B, et al. Dietary behaviors and nutritional assessment of young male isfahani wrestlers. Int J Prev Med 2013; 4(1):S48–S52 [Persian].##
دوره 16، شماره 31
شهریور 1399
صفحه 105-114
 • تاریخ دریافت: 18 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1399
 • تاریخ پذیرش: 05 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1399