اثر تعاملی مکمل‌های ال‌کارنیتین و کافئین برمتغیرهای فیزیولوژیک معادل با آستانه بی‌هوازی در کاراته کاران مرد نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایرانن

چکیده

سابقه و هدف: بهینه سازی اثرات مفید مکمل­های اگزوژنیک در بهبود عملکرد ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تعاملی مکمل­های ال­کارنیتین و کافئین بر متغیرهای فیزیولوژیک معادل با آستانه بی هوازی در مردان کاراته کار استان کرمان بود.
مواد و روشها: پانزده کاراته کار نخبه در 4 جلسه مجزا و با فاصله زمانی یک هفته، یک آزمون فزاینده استاندارد را بعد از مصرف دارونما (250 میلی گرم لاکتوز)، کافئین (5 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)، ال­کارنیتین (3گرم) و مصرف همزمان کافئین و ال­کارنیتین (3 گرم، 5 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن) انجام دادند. نمونه خونی قبل از مصرف مکمل و بلافاصله بعد از اتمام هر آزمون جمع آوری شد. گازهای تنفسی در خلال آزمون اندازه­گیری شد. متغیرهای ضربان قلب، اکسیژن مصرفی و بار کاری معادل با آن استخراج و بوسیله آزمون تحلیل واریانس مکرر بین کوشش­ها مقایسه شدند.
یافته­ ها: سطوح اسید چرب آزاد پلاسما (FFA) در انتهای آزمون و میزان تغییرات آن در حین تمرین در کوشش کافئین و ترکیبی نسبت به کوشش کنترل بطور معنی­دار بالاتر بود (هر دو 05/0>p)، ولی سطوح تری گلیسرید پلاسما بین کوشش­ها تفاوتی نداشت. بارکاری و اکسیژن مصرفی معادل با آستانه بی­هوازی نیز در کوشش کافئین و ترکیبی نسبت به کوشش کنترل بطور معنی­دار بالاتر بود (همه 05/0>p). سایر متغیرهای عملکردی تفاوتی بین کوشش­ها را نشان نداد. مصرف ترکیبی کافئین و ال کارنیتین سبب بهبود اکسیژن مصرفی معادل با آستانه بی­هوازی (11 در یرایر 17 درصد) و بار کاری  معادل با آستانه بی هوازی (12در برابر 21 درصد) در مقایسه با مصرف کافئین به تنهایی شد، هر چند اختلاف متغیرها بین دو گروه معنی­دار نبود.
نتیجه‌گیری: مصرف کافئین می­تواند با افزایش سطوح اسیدهای­ چرب سبب بهبود عملکرد استقامتی شود و این اثر ممکن است با مصرف توامان ال­کارنیتین تشدید گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synergistic Effect of L-Carnitine and Caffeine Supplements on Physiological Variables Corresponding to Anaerobic Threshold in Elite Male Karate

نویسندگان [English]

  • Zahra Tahmasebi -Abdar 1
  • Rohollah Nikooie 2
  • Darioush Moflehi 3
1 Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
3 Department Of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: Optimization of positive effects of exogenous supplements on sports performance is very important. The aim of this study was to investigate the Synergistic effectof L-carnitine and caffeine supplements on physiological variables corresponding to anaerobic threshold (AT) in Kerman karate men.
Methodology: Fifteen elite karate athletes performed a progressive standard test following placebo (250 mg Lactose), caffeine (5 mg/kg), L-carnitine (3 g), and caffeine and L-carnitine (5 mg/kg, 3 g) consumption in four sessions separated by one-week intervals. Blood sample was collected before supplement consumption and immediately after exercise. Respiratory gases were measured throughout the test. Heart rate and oxygen consumption corresponding to AT were determined, and compared among trials by repeated measures analysis of variance.
Results: End test values of plasma fatty acid (FFA) and its changes during exercise in caffeine and combined trial were significantly higher than those values in the control trial (both p <0.05), but plasma triglyceride levels were not significantly different between trials. The workload and oxygen (O2) corresponding to AT were significantly higher in the caffeine and combined trials compared to the values found in the control trials (all p <0.05). There was no significant difference regarding other variables among trials. Simultaneous consumption of caffeine and L-carnitine improved the values of O2 (11 vs. 17%) and workload (12 vs. 21) corresponding to AT compared to caffeine consumption alone, although there was no significant difference between groups.
Conclusion: Caffeine consumption can improve endurance performance through increasing fatty acid availability and this effect could be exacerbated by simultaneous consumption of L-carnitine.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anaerobic threshold
  • Caffeine supplement
  • Endurance performance
  • L-Carnitine supplement