اثرات تمرین شنا بر فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو کلیه‌ها‌ در موش‌های صحرایی ماده دیابتی و اواریکتومی‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فارماکولوژی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار فیزیولوژی، دانشکده علوم دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران.

3 استادیار فارماکولوژی، دانشکده علوم دامپزشکی، واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

چکیده

سابقه و هدف: یائسگی یک فرآیند فیزیولوژیک و دیابت یک بیماری متابولیک است که در زنان میانسال با شیوع بالایی اتفاق می‌افتد. در این مطالعه اثرات تمرین شنا بر برخی از شاخص­های بیوشیمیایی و فاکتورهای نکروز توموری آلفا (TNF-α) و اینترلوکین6 ((IL-6 بافت کلیه در موش‌های صحرایی اواریکتومی­شده و مبتلا به دیابت مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها: در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی ماده بالغ به پنج گروه 10تایی تقسیم و به مدت هشت هفته بررسی شدند. گروه اول شاهد، گروه دوم اواریکتومی­شده (دوطرفه)، گروه سوم موش­های اورایکتومی­ دیابتی و گروه چهارم اواریکتومی­ با تمرین شنا و گروه پنجم موش­های اواریکتومی دیابتی با تمرین شنا بودند. در انتهای دوره آزمایش نمونه­برداری­های بافتی به انجام رسید و تغییرات فاکتورهای بیوشیمیایی و پیش­التهابی بافت کلیه­ها تعیین شدند.
یافته­ها: غلظت گلوکز خون در موش‌های صحرایی دیابتی و اواریکتومی دیابتی افزایش داشت (001/0p <). غلظت­ مالون­دی­آلدئید در گروه­های اواریکتومی (025/0P=) و اواریکتومی دیابتی (001/0p <) افزایش و با تمرین کاهش یافت (040/0P=). فعالیت آنزیم­های سوپراکسیددیسموتاز (021/0P=)، گلوتاتیون­پراکسیداز (001/0p <) و کاتالاز (010/0P=) در گروه اواریکتومی­ دیابتی کاهش داشت که با اعمال تمرین، غلظت­ این آنزیم­ها افزایش یافتند (به ترتیب 023/0P=، 041/0P= و 027/0P=). سطوح فاکتورهای پیش­التهابی (TNF-α وIL-6) در گروه­های دیابتی و و اواریکتومی دیابتی افزایش نشان داد (001/0>P) در حالی­که در گروه تمرین، مقدار  این عوامل کاهش یافته بود.
نتیجه‌گیری: یائسگی و بیماری دیابت سبب افزایش فاکتورهای پیش­التهابی و تغییرات مضر در آنزیم­های آنتی­اکسیدانی کلیوی می­شوند. انجام تمرینات هوازی مانند شنا می­تواند به عنوان یک عامل موثر بر بهبود این شاخص­ها به انجام برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Swim Training on Inflammatory Factors and Oxidative Stress of Kidneys in Diabetic and Ovariectomized Female Rats

نویسندگان [English]

  • Nima Alyari 1
  • Tohid Vahdatpour 2
  • Amirreza Karami-bonari 3
1 Department of Basic Science and Health, Faculty of Veterinary Sciences, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Animal Sciences and Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
3 Department of Veterinary Medicine, Faculty of Animal Sciences and Veterinary Medicine, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran.
چکیده [English]

Background and Purpose: Menopause is a physiologic process and diabetes is a metabolic disease that occurs with high prevalence in old women. In this study effects of exercise training on some biochemical parameters and factors ofTumor necrosis factor alpha (TNF-α) andInterleukin 6(IL-6) investigated in ovariectomized and diabetic rats.
Methodology: In this empirical study 50 mature female rats divided into five groups that 10 rats attributed to each group and were studied for eight weeks. The first as control group, the second group as ovariectomized (bilateral), third group as diabetic ovariectomized rats, fourth group as ovariectomized under swimming training, and fifth group as diabetic ovariectomized under swimming training rats. At the end experimental period, tissue sampling was performed and changes of biochemical and pre-inflammatory factors were determined.
Results: The blood glucose concentration increased in diabetic and diabetic ovariectomized (p < 0.001). The concentration of malondialdehyde increased in ovariectomized (P=0.025) and diabetic ovariectomized (p < 0.001) groups and decreased with training (P=0.040). The activity of superoxide dismutase (P=0.021), glutathione peroxidase (P <0.001) and catalase (P=0.010) decreased in diabetic ovariectomized group, which increased with training. (P=0.023, P=0.041 and P=0.027, respectively). The pre inflammatory factors (TNF-α and IL-6) were increased in diabetic and diabetic ovariectomized groups (p < 0.001) while training decreased the increased amount of these factors.
Conclusion: The menopause and diabetes lead to increasing of the renal pre inflammatory factors and harmful changing in the antioxidation enzymes. The aerobic training like as swimming can be used as an effective factor in improving these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menopause
  • Diabetes
  • Kidney
  • Swimming
  • oxidative stress