تأثیر تمرینات ویژه با محدودیت جریان خون برسطح سرمی پایه هورمون رشد، فاکتور رشد شبه انسولین-۱ و نیتریک اکساید پلاسمایی درسنگ نوردان نخبه ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: اخیرا تکنیک محدودیت جریان خون (BFR) به دلیل اثرات آنابولیکی محبوبیت بیشتری بین محققان و پزشکان، فیزیوتراپیست ها و مربیان ورزشی پیدا کرده است. نظر به اهمیت پاسخ تطبیقی هورمونها و عملکرد عروقی به تمرین BFR این مطالعه به بررسی اثر ترکیب BFR و فعالیت سنگ نوردی بر پاسخ هورمونی هورمون رشد و فاکتور رشد شبه انسولینی –I و نیتریک اکساید پلاسمایی سنگ نوردان نخبه می پردازد. مواد و روشها: در این تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون ۲۰نفر از سنگنوردان (kg۶۹/۸ ± ۵۵/۶۱ :وزن ۰۵/۸ ± ۲۹/۱۵:درصدچربی و ۶/۲ ± ۶/۲۶:سن) به طور تصادفی به دو گروه تمرین (هر کدام ۵مرد+۵ زن) با BFR و بدون BFR  تقسیم شدند. پروتکل تمرین ۴ هفته و هر هفته ۳ جلسه تمرین سنگنوردی بود. فشار بر عروق حدود ۴۰ الی ۱۰۰میلی مترجیوه بود. خونگیری در حالت پایه قبل و بعد از دوره تمرین جهت تعیین میزان هورمون رشد و هورمون IGF-I و نیتریک اکساید انجام شد. همچنین قدرت پنجه دست برتر قبل و بعد از دوره تمرین سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون t در سطح معناداری ۰۵/۰p <  ارزیابی شد. یافته­ ها: بعد از تمرین سنگنوردی سطوح هورمون رشد و نیتریک اکساید در گروه BFR افزایش معناداری (۰۵/۰p <) مشاهده شد اما میزان هورمون IGF-I افزایش غیرمعنادار یافته بود.  میزان قدرت پنجه دست در هر دو گروه افزایش معناداری (۰۵/۰p <) یافته بود. نتیجه‌گیری: به نظر می رسد تمرین سنگنوردی با محدودیت جریان خون باعث بهبود فرآیندهای آنابولیکی، قدرت عضلات و عملکرد عروقی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Special Training with Blood Flow Restriction on Serum Basal Levels of Growth Hormone, Insulin-Like Growth Factor-1, and Nitric Oxide Levels in Elite Rock Climbers

نویسندگان [English]

  • Karim Ebadifar 1
  • Hasan Matinhomaee 2
  • Abdolali Banaeifar 3
1 Department of Exercise Physiology٫ Faculty of Physical Education and Sport Sciences٫ Central Tehran Branch٫ Islamic Azad University٫ Tehran٫ Iran
2 Department of Exercise Physiology٫ Faculty of Physical Education and Sport Sciences٫ Central Tehran Branch٫ Islamic Azad University٫ Tehran٫ Iran
3 Department of Exercise Physiology٫ Faculty of Physical Education and Sport Sciences٫ South Tehran Branch٫ Islamic Azad University٫ Tehran٫ Iran
چکیده [English]

Background Purpose: Recently, the technique of restricting blood flow (BFR) has become more popular among researchers, physicians, physiotherapists, and coaches due to its anabolism effects. Given the importance of adaptive response of hormones and vascular function to exercise with BFR, this study examines the effect of BFR composition and rock climbing activity on the hormonal response of growth hormone and insulin-like growth factor1 and plasma nitric oxide of elite rock climbers.
Methodology: In this quasi-experimental study with pre-test and post-test design, 20 climbers (weight: 61.55±8.69, fat percentage: 15.29±8.05 and age: 26.6±2.6) randomly divided into two training groups (5 men + 5 women each) with limited blood flow and no blood flow restriction. The training protocol was 4 weeks and 3 sessions of climbing training per week. Blood pressure was about 40 to 100 mm Hg. Blood sampling was performed at baseline at rest before and after exercise to determine growth hormone, IGF-I and nitric oxide levels. Also, the strength of the dominant hand grips was measured before and after the training period. Data were evaluated by using t-test.
Results: After climbing training, growth hormone and nitric oxide levels were significantly increased in the BFR group (p <0.05), but the amount of IGF-I was increased no significantly. The strength of the dominant hand grips increased significantly in both groups.
Conclusion: Climbing training with blood flow restriction improve anabolic processes, muscle strength, and vascular function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rock climbing
  • Blood Flow Restriction
  • anabolic hormone
  • vascular function