تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند‌های کشی بر میزان بیان mir-34a و فاکتورهای خطرزای قلبی عروقی در زنان سالمند چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: چاقی یک اپیدمی جهانی و عامل خطر بیماری های متعددی است.miRNA ها به عنوان تنظیم­کننده­های مولکولی اولیه فرآیندهای پاتولوژیک، در حال افزایش هستند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر 12­هفته تمرین مقاومتی با باند‌های­کشی بر میزان بیان mir-34a و فاکتورهای خطرزای قلبی­عروقی در زنان سالمند چاق بود.
مواد و روشها: در اینکارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور،24 زن سالمندچاق (سن 68/3±13/64، درصد چربی56/2±2/44، شاخص توده‌بدنی65/3±1/32) به دو گروه کنترل­ (10‌نفر) و تمرین­ (14‌نفر) تقیسم شدند. گروه تمرین به مدت 12­هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی با باند‌های­کشی را برای همه‌ی گروه‌های عضلانی اصلی انجام دادند. 48 ساعت پیش و پس از 12 هفته مداخله خونگیری انجام شد.
یافته ­ها: نتایج مقایسه‌های بین­گروهی نشان­دهنده‌ی کاهش معنی‌دار در بیان mir-34a و سطوح LDL و افزایش معنی دار در HDL در گروه­تمرین نسبت به گروه­کنترل بود (بترتیب P=0.05، P=0.04 و P=0.03)؛ در حالی که تفاوت ‌معنی‌دار در وزن بدن،­شاخص توده بدنی،­درصد چربی،­کلسترول تام و CRP مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: بنظر میرسد12­هفته تمرین­مقاومتی با کش الاستیک سبب تعدیل و کاهش بیان mir-34a سرم خون زنان سالمند چاق شد که این تغییرات با کاهش سطوح LDL و افزایش سطوح HDL همراه بود (p≤0.05)؛ اگرچه نتایج شاخص توده بدنی، درصد چربی، کلسترول تام و CRP تغییرات معنی داری را نشان ندادند که احتمالاً می‌تواند ناشی از نوع و شدت تمرینات انجام شده باشد و نیاز به بررسی های بیشتر در این زمینه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of 12 weeks elastic band resistance training on mir-34a expression and cardiovascular risk factors in obese elderly women.

نویسندگان [English]

  • Negar Ashrafi 1
  • Lotfali Bolboli 2
  • Ali Khazani 3
  • Asadollah Asadi 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education Sciences and Psychology, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Education Sciences and Psychology, University Of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Department of Physical Education and Sport Sciences, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, IranUniversity, Ardabil, Iran.
4 Department of Biology, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background Purpose: Obesity is a global epidemic and a risk factor for many diseases. miRNAs are increasing as pathological molecular determinants of pathologic processes. The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks elastic band resistance training on mir-34a expression and cardiovascular risk factors in obese elderly women.
Methodology: In this single blind randomized clinical trial (RCT), 49 elderly women with obesity (based on the results of the DEXA test, age 64.13 ± 3.68, fat percentage 45.4 ± 6.56, BMI 33. 1 ± 3.71) were divided into two groups: control (n=22) and training (n = 27). The training group performed elastic band resistance training for 12 weeks and three sessions at week for all major muscle groups. 48 hours before and after 12 weeks of intervention, blood sampling was performed.
Results: The results of the intergroup comparisons indicated a significant decrease in mir-34a expression and LDL levels and a significant increase in HDL in the training group compared to the control group (P = 0.05, P = 0.03, P = 0.03, respectively), whereas There was no significant difference in body weight, body mass index, fat percentage, total cholesterol and CRP.
Conclusion: It seems that 12 weeks elastic band resistance training have been able to modulate and reduce the serum concentration of mir-34a in obese elderly women, which was associated with a decrease in LDL levels and increase levels of HDL(p≤0.05), although body mass index, fat percentage, total cholesterol and CRP Significant changes were not observed, which may be due to the type and intensity of the exercises, which requires further investigation in this field.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Obesity
  • Resistance Training
  • Elderly
  • mir-34a