دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، تیر 1391، صفحه 15-93 
تأثیر حجم‌‌های مختلف تمرینات هوازی بر وضعیّت آهن دختران جوان

صفحه 67-82

10.22080/jaep.2012.375

امیرحسین حقیقی؛ حمیرا شجاعی؛ محمّد رضا حامدی نیا؛ محمّدعلی سردار


بررسی آسیب‌های فوتسال در اوّلین دورة جام باشگاه‌های آسیا 2010

صفحه 83-92

10.22080/jaep.2012.376

محمّد رحیمی؛ محمّدحسین علی‌زاده؛ رضا رجبی؛ ‌هاشم پیری؛ محمّد یوسفی