تأثیر یک مسابقة فوتبال بر پاسخ‌های ایمونوگلوبولین A، مقدار جریان بزاق، پروتئین تام بزاقی و نسبت ایمونوگلوبولین به پروتئین تام مردان فوتبالیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 آموزشکده فنی و حرفه ای سما،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قائم¬شهر، قائم¬شهر، ایران(نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه تبریز

3 دانشگاه پیام نور .گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی تهران 4697-19395 – ج. ا. ایران

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

5 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم¬شهر

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: مدارک معتبری ­از این ­دیدگاه حمایت می­کند که فعّالیت­‌های ورزشی ­شدید سبب سرکوبی­ سیستم ایمنی مخاطی ورزشکاران می­گردد. فوتبال، یکی از رشته­‌های ورزشی است که به دلیل بالا بودن شدّت فعّالیت می­تواند بر پارامتر‌های ایمنی مخاطی تأثیر منفی داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، تأثیر یک جلسه مسابقة فوتبال در شرایط واقعی بر پاسخ­‌هایIgA، مقدار جریان بزاق، نسبت IgA/Pro و پروتئین تام بزاقی مردان فوتبالیست می­باشد.
روش‌شناسی: 22 بازیکن مرد فوتبالیست لیگ دسته سوم ایران با میانگین (سنی2±21 سال، شاخص تودۀ بدنی1/2±6/24 کیلوگرم/متر‌ مربع، حدِّ اکثر اکسیژن مصرفی3/3±1/51 (میلی­لیتر/کیلوگرم/دقیقه) در این تحقیق شرکت کردند. رژیم غذایی و فعّالیّت آزمودنی­‌ها از 48 ساعت قبل تا 24 ساعت بعد از انجام مسابقه کنترل و نمونه‌های بزاقی تحریک نشده در 3 مرحلة زمانی، قبل، بلافاصله بعد و 24 ساعت بعد از انجام مسابقه جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده­‌ها از آزمون­‌های شاپیرو ویلک، تحلیل واریانس با آزمون­‌های ­مکرّر، آزمون تعقیبی بونفرونی و نرم افزار SPSS16 در سطح معنی­داری 05/0P< استفاده شده است.
یافته­‌ها: یک جلسه مسابقة فوتبال باعث افزایش معنی­دار غلظت IgA، پروتئین تام بزاقی و کاهش معنی­دار نسبت  IgA/Pro و مقدار جریان بزاق گردیده است. درحالی که تأثیر معنی­داری بر میزان ترشّح IgA نداشته است (05/0P>).
بحث و نتیجه‌گیری: با توجّه به نتایج این تحقیق می‌توان گفت، علی­رغم کاهش مقادیر جریان بزاقی، انجام یک مسابقه فوتبال رسمی ‌به دلیل عدم کاهش معنی‌دار مقادیر ترشّحی IgA بزاقی منجر به سرکوبی عملکرد ایمنی مخاطی نمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها


## ابراهیم، خسرو، معینی، مسعود و کاظمی‌زاده، یاسر (1385). مقایسة تأثیر یک جلسه فعّالیّت شدید وامانده ساز بر تغییرات IgA  بزاقی نوجوانان ورزشکار حرفه‌ای و تفریحی. مجله حرکت/دوره 29: صفحات 147 ـ157. ## اشترانی بهزاد و همکاران (1384). مقایسة آثار یک جلسه تمرین شدید در محیط‌های معمولی و گرم بر غلظت‌های ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در دوندگان استقامت مرد. فصل‌نامة المپیک: (1) 29: 53 ـ41. ## آذربایجانی، محمّدعلی، نیک‌بخت، حجت الله، رسایی، محمّدجواد (1389). تأثیر تمرینات تداومی ‌و تناوبی بر سطوح استراحتی و پاسخ سریع ایمونوگلوبولین A و پروتئین تام بزاقی در بسکتبالیست‌های مرد. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. دوره 12. شمارة 1، 12ـ1. ## فرزانگی،پروین، آذربایجانی، محمّدعلی، رسایی،محمّدجواد، آقا‌علی‌نژاد، حمید(1385). تأثیر دو جلسه تمرین در مقایسه با یک جلسه تمرین در روز بر غلظت ایمونوگلوبولین A و پروتئین تام بزاقی در دختران نخبة ژیمناست. مجلّة حرکت، شمارة 29, صفحات57 ـ69. ## رجبی، زهرا، آقاعلی‌نژاد، حمید، سلامی‌، فاطمه، اشترانی بهزاد،، ثقفی، شیوا و شاه سونی، منصوره (1384). مقایسة اثر یک و دو جلسه تمرین شدید در یک روز بر غلظت‌های ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در شناگران زن نخبه. فصل‌نامة المپیک، شمارة 32، صفحات 40 ـ31. ## مکینون، لارل تی 1382. ایمونولوژی و ورزش. ترجمة دکتر طاهره موسوی، مجتبی عبدالهی، نشر دانشگاه امام حسین (ع). ## مهدی‌وند ایوب، ساری صراف وحید، برزگری علی، عسگری بابی سان (1389). بررسی تغییرات شاخص‌های ایمنی مخاطی بازیکنان پست‌های مختلف فوتبال در یک مسابقه. مجلّة علوم پزشکی مازندران ـ دوره بیستم. شمارة 75. 53 ـ46. ##AkimotoT,NakahoriC,Aizawa K, Kimura F,Fukubayashi T.(2003).A acupuncture and responses of immunologic and endocrine markers during competition.Sport Med .35(8):1296-1302## Blannin AK, Robson PJ, Walsh NP.(1998).The effect of exercising to exhaustion at different intensities on saliva immunoglobulin A, protein and electrolyte secretion.SportMed.19(8):547-552## Blannin AK, Robson PJ, Walsh NP, Clark AM. (1999).The effect of high- intensity intermittent exercise on saliva IgA, total protein and alpha - amylase. Sport Med. 17(2):129-134.## Dimitriou, L., N.C.C. Sharp, M. Doherty.(2002). Circadian effect on the acute responses of salivary cortisol and IgA in well trained swimmers. Sport Med.36:260-264.## Fahlman MM, Engels HJ.(2005). Mucosal IgA and URTI in American college football players، a year longitudinal study.  Sport Med.37 (3): 374-380.## Fahlman MM, Engels HJ, Morgan AL, Kolokouri I.(2001). Mucosal IgA response to repeated wingate tests in females. Sport Med. 22(2): 127-131.## Filaire E, Duche P, Lac G. Effects of training for two ball games on the saliva response of sdernocortisol hormones to exercise in elite sports women. Appl Physiol 1998.77:452-456.## Gleeson M. (2000).Mucosal immune responses and rik of respiratory illness in elite athletes . Exercise Immunol Review.6:5-42.## Gleeson M, and Pyne D.P.(2000). Special feature for the Olympics، effects of exercise on the immune system. immunol and cell biol . 78(536-544).## Léger LA, Lambert TJ.(1982). A maximal multistage 20-m shuttle run test to predict vo2 max. Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 49(1):1-12.## Jacks DE. Sowash,j, Anning, J ,Gloughlin T.(2002). Effect of exercise at three exercise intensities on  slivary cortisol. Strength Cond Res .16(2):286-289## Mackinnon LT.(1997). Effects of overreaching and overtraining on immune function. Keerider RB , Fry AC، Toole  M.L. Overtraining in sports human Kinetics Books. 219 -241## Moreira A, Bosco YO, Augusto D.( 2009). Salivary cortisol in top-level professional soccer players. Eur J Appl Physiol . 106:25–30.## Nakamura C, Akimoto T, Suzuki S,(2006). Daily changes of salivary secretory immunoglobulin A and appearance of upper respiratory symptoms during physical training. Sport Med. 46(1):152-157## Nieman DC, Henson DA, Dumke CL, Lind RH, Shooter LR(2006). Relationship between salivary IgA secretion and upper respiratory tract infection following a 160-km race. Sports Med . 46(1):158-162. ## Nieman DC.(2000).Effect of exercise on the  immune system. Immun and  CellBiol. 78.##