بررسی آسیب‌های فوتسال در اوّلین دورة جام باشگاه‌های آسیا 2010

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و کارشناس اداره کل تربیت بدنی خراسان جنوبی(نویسنده مسئول)

2 دانشیار دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

4 کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

چکیده

چکیده
هدف از این تحقیق بررسی شیوع، ناحیة بروز آسیب، زمان و منطقه بروز آسیب در مردان ورزشکار فوتسال شرکت‌کننده در اوّلین دورة مسابقات جام باشگاه‌های آسیا 2010 بود. اطّلاعات مربوط به آسیب با استفاده از برگه ثبت آسیب و به کمک پزشک مسابقات جمع آوری شد. از آزمون خی دو برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد. به طور کلی 53 آسیب در 20 مسابقه ثبت شد که برابر با میزان شیوع 5/397 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه یا 65/2 آسیب در هر مسابقه بود. 4/43 درصد آسیب‌ها در اندام تحتانی رخ داد که بیشتر آن‌ها در زانو (8/20 درصد) و مچ پا (8/20 درصد) بود. میزان آسیب‌های خفیف به طور معناداری بیش از آسیب‌های شدید بود (001/0P=، 71/31 (X2= و اختلاف معناداری در بروز آسیب بین 4 دوره 10 دقیقه ای از زمان مسابقه مشاهده نشد (05/02=. بیشترین تعداد آسیب در 10 دقیقه پایانی بازی (2/30 درصد) اتّفاق افتاد. هم‌چنین، بیشتر آسیب‌ها به طور معناداری در منطقه 2 (منطقه پنالتی) اتّفاق افتاد (001/0P=، 13/88 (X2=. از نتایج این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری کرد که فوتسال ورزشی پرآسیب است که بیشتر آسیب‌های آن در مچ پا و زانو رخ می‌دهد و عواملی مانند مناطق مختلف زمین و زمان آسیب در میزان آسیب‌دیدگی بازیکنان مؤثّرند. از این رو در اجرای برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های بازیکنان رشته فوتسال باید به این موارد توجّه کافی داشت.

کلیدواژه‌ها


## بارانی، اعظم.، بمبئی چی، عفت، رهنما، نادر. (1388). آسیب های اندام تحتانی زنان ورزشکار فوتسال لیگ برتر کشور. المپیک. شماره.3: 37-29.## پیری، هاشم، 1389. بررسی و مقایسه ویدئویی مکانیسم ها و میزان بروز آسیب های حاد در بازیکنان مرد لیگ برتر هندبال ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.## زارعی،  مصطفی. (1387 ). بررسی آسیب های فوتبال در مسابقات لیگ برتر باشگاه های ایران.  پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه تهران.## زارعی،  مصطفی.، رهنما، نادر.، رجبی، رضا. (1388 ). تجزیه و تحلیل ویدیوئی آسیب های بازیکنان فوتبال در جام ملت های آسیای 2007. المپیک. شماره. 2: 100-91. ## معنوی شاد، مریم. (1387 ). بررسی طولی میزان شیوع، مکانیزم و انواع صدمات ورزشی بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان ایران در یک دوره تمرینی و مسابقه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران## مومنی، علی (1387.). بررسی ویدئویی میزان بروز آسیب و مکانیسم­های آن در  بازیکنان مرد نخبه هندبال آسیا. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.## Albert M (1983).”Descriptive three year data study of outdoor and indoor professional soccer injuries. Athletic training” 18: 218-220.## Baroni  BM, GenerosiRA, Junior EC (2008).  “Incidence and factors related to ankle sprains in athletes of futsal national teams”. Fisioter. Mov. out/dez;21(4):79-88## Emery, C.A. and Meeuwisse, W.H. (2006). “Risk Factors for Injury in Indoor Compared With Outdoor Adolescent Soccer”. Am J Sports Med. 34:1636-1642.## Fuller CW, Ekstrand J, Junge A, Andersen TE, Bahr R, Dvorak J, Hägglund M, McCrory P and Meeuwisse WH, (2006). “Consensus statement on injury definitions and data collection procedures in studies of football (soccer) injuries”. Br J Sports Med; 40; 193-201.## Hoff, G. and Martin, T.  (1986).” Outdoor and indoor soccer: Injuries among youth players”. Am J Sports Med. 14: 231-233.## Junge A, Dvorak J, Graff-Baumann T(2004). “Football injuries during the World Cup 2002”. Am J Sports Med;32:23-7## Lindenfeld, T., Schmmit, D., Hendy, M., Mangine, R. and Noyes, F. (1994). “Incidence of injury in indoor soccer”.  Am J Sports Med. 22:364-371.## Putukian, M. Knowles, W.  Swere, S. Castle, N. (1996). “Injuries in indoor soccer: the Lake Placid Dawn to Dark Soccer Tournament”. Am J Sports Med. 24:317-322. ## Rahnama N,bambaeichie.,Taghian F.,Abarghoueinezhad M (2009).”The epidemiological and etiological study of female futsal players in Isfahan league-season 2006”. J of Sports Science; 5(10):49-57.## Ribeiro, R.N. and Costa, L.O. (2006). “Epidemiologic analysis of injuries occurred during the 15th Brazilian Indoor Soccer (Futsal) Sub20 Team Selection Championship”. Rev Bras Med Esporte. 12:1e-4e.## van Mechelen, W, (1992).” Running injuries: A review of the epidemiological literature. Sports Medicine” .14(5), 320-335.## Young S, Michelle C, Dong W, (2004).” Football Injuries at Asian Tournaments”. Am J Sports  Med; 32:36S-42S.##