رابطه عوامل آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد دو 3000 متر آزاد دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی )نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی

چکیده

چکیده
هدف ازاین پژوهش مطالعه رابطه بین عوامل آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی با عملکرد 3000 متر آزاد دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت بود. بدین منظور 30 نفر از دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت با سن 63/0± 10/21سال، قد
82/5 ± 18/177 سانتی متر و وزن 07/7 ±26/64 کیلوگرم، در این تحقیق شرکت کردند. ویژگی‌های آنتروپومتریکی (طول و محیط اندام و ترکیب بدنی) وفیزیولوژیکی (توان هوازی و بی‌هوازی و متغیّر‌های قلبی، عروقی و تنفّسی) و ارتباط آن‌ها با عملکرد دوی 3000متر آزاد دوندگان اندازه­گیری شد. برای تجزیه و تحلیل یافته­‌ها از آزمون همبستگی پیرسون با سطح معنی‌داری p≤0.05)  (استفاده شد. از میان 41 متغیّر مورد سنجش، تنها 8 مورد ارتباط معنی‌داری با عملکرد دوندگان داشتند. که بین توده چربی و درصد چربی با عملکرد دوی 3000متر آزاد ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت، بین نسبت توزیع چربی با عملکرد ارتباط منفی و معنی‌داری مشاهده شد. بین توان هوازی بیشینه، توان بی‌هوازی وحدِّ اکثر اکسیژن مصرفی در آستانه لاکتات، با عملکرد دوی 3000 متر آزاد رابطه معنی‌داری مشاهده شد. هم‌چنین بین ضربان قلب استراحت و تعداد تنفّس با عملکرد ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت. با توجّه به نتایج حاصل از تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های آنتروپومتریکی اثر کمتری بر عملکرد 3000 متر آزاد دوندگان نخبه استقامت و نیمه استقامت دارند با این جود ترکیب بدن (درصد چربی، تودة چربی) اثر منفی بر عملکرد 3000 متر آزاد می‌گذارد و نسبت توزیع چربی اثرمثبت برروی عملکرد دوی 3000 متر آزاد دوندگان می‌گذارد؛ امّا ویژگی‌های فیزیولوژیکی رابطه بیشتری با عمکرد دوی 3000 متر آزاد دارند.

کلیدواژه‌ها


## ثابت دهکردی، ز. (1374). بررسی رابطه اندازه‌های بدنی اندام فوقانی (دست‌ها) بدن با عملکرد حرکتی پرتاب وزنه دانش‌آموزان دختر غیر ورشکار (15 ـ16) ساله شهر اهواز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلّم تهران. ## فتحی، م. (1371). برری ارتباط ترکیب بدنی در بازیکننان نخبه والیبال و بسکتبال. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. ## نقیبی، م. (1373). رابطه بین اندازه‌های آنتروپومتریکی اندام تحتانی (پا‌ها) با عملکرد حرکتی بدن، پریدن دانش‌آموزان پسر 11 ساله شهر اهواز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلّم تهران.## ویلمور وکاستیل؛ (1383)، فیزیولوژی ورزش و فعّالیّت بدنی، جلد دوم؛ ترجمة ضیا معینی، فر‌هاد رحمانی‌نیا، حمید رجبی، حمید آقا علی نژاد، فاطمه سلامی، انتشارات مبتکران.## Bassett DR Jar, Hawley ET, (2000) , Limiting factors for maximum oxygen uptake and determinants of endurance performance.. Med Sic Sports Exert. Jan;32 (1) :70 ـ84. ##. Clay E. pandor,everett A. harman,peter N, (2000) ,correlates of load carriage performance among women. Military performance division U. s. Army research medicine. , NOV; 34 (5) :359 ـ66## Impellizzeri FM, Marmora SM. 2005, Correlations between physiological variables and performance in high level cross country off road cyclists. , Br J Sports Med, Oct; 39 (10) :747 ـ51. ## Leak ـcan, Karter. (1991). comparison of body composition and samato type of traiatheletes. J ـ8.sports. 125 ـ35## Leak's. (1991) , kartercomparsion of body composition and somato type of female trained athletes. j. sports. scl, 23, (6) , pp: 739 ـ43. ## Niels, oath. (2005). Anthropometric comparison of world – class sprinters 1and normal population. journal of sport since and mediciene. 608 ـ16. ## Poi waking and Handbrake, (2008) ,Anthropometric, gait and strength characteristics of Kenya distance runner,jornal of sports and medicine, 7,
499 ـ504## Puiw, Kong. , enderik de heer. (2008). Anthropometric, gait and strength characteristics of Kenya distance runners. Journal of sports science and medicine. j, 499 ـ504## R. D. HAGAN,PHD,S. J. Upton,phd. j. ,j (1979). duncan,Maratonperfopmance in relation to maximal aerobic power and training indices in female runner. poblic Heath and preventive medicine,dallas,texas,37 (2) : pp. 3 ـ7## Vlatko Vu~eti}, Branka R. Matkovi} and Devour [entija (2008) , Morphological Differences of Elite Croatian Track ـand ـField Athletes, Coll. Antropol. Original scientific paper, 32 (2008) 3: 863–868## Williams k, (1985) ,biomechanics' of running, Exercise and sport science review, ,Oct;34 (5) :345 15.##