دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-141 

فیزیولوژی ، بیومکانیک،آسیب شناسی ورزشی

1. تاثیر یکدوره فعالیت استقامتی 12 هفته ای بر سطوح گرلین پلاسمایی، انرژی کبد و برخی هورمون های موش‌های صحرایی

صفحه 15-28

اکرم جعفری؛ عباس قنبری نیاکی؛ محمدرضا مرادی