دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1391، صفحه 15-141