دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1386، صفحه 11-87 
7. ارتباط بین فلسفة آموزشی مدیران و جوّ سازمانی در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی

صفحه 67-78

طهمورث نورائی؛ فریدون تندنویس؛ محمّدرضا بهرنگی؛ علی‌محمّد امیرتاش