بررسی و مقایسه اضطراب حالتی ـ رقابتی بازیکنان منتخب پسر مقطع متوسّطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهرکرد

2 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسة اضطراب حالتی ـ رقابتی بازیکنان پسر شرکت­کننده در مسابقات کشوری پرداخته است. روش تحقیق حاضر، توصیفی بوده و به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعۀ آماری، شامل بازیکنان منتخب پسر 15 تا 19 سال مقطع متوسّطه بود که در چهار رشتۀ ورزشی فوتسال، بسکتبال، والیبال و فوتبال از استان­های اصفهان، هرمزگان، سیستان ‌و بلوچستان، شهرستان­های تهران، کرمان و چهارمحال ‌و‌ بختیاری در مسابقات حضور داشتند. در این پژوهش، نمونۀ آماری برابر جامعۀ آماری و شامل 141 نفر بازیکن منتخب پسر 15 تا 19 سال مقطع متوسّطه بود. ابراز گردآوری اطّلاعات، پرسش­نامۀ اضطراب حالتی ـ رقابتی CSAI-2 (مارتنز و همکاران 1990) بود که روایی و پایایی آن، مورد تأیید قرار گرفته بود. در این پژوهش از آمار توصیفی، شامل میانگین و انحراف استاندارد و آزمون­های تحلیل واریانس (ANOVA)، و آزمون توکی (HSD) و ضریب هم­بستگی پیرسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد:
اضطراب حالتی ـ رقابتی، اضطراب شناختی و اضطراب تنی بازیکنان 15 تا 19سال تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0> P). اعتماد به نفس بازیکنان سنین مختلف، تفاوت معناداری داشت. این تفاوت بین بازیکنان سنین 17، 18 و 19 با 15 سال، معنادار بود (05/0P<). هم­چنین اضطراب شناختی، اضطراب تنی، اعتماد به نفس و اضطراب حالتی ـ رقابتی بازیکنان 15 تا 19 سال رشته­های مختلف ورزشی، تفاوت معناداری نداشت (05/0(p<. اضطراب شناختی با اضطراب تنی، ارتباط مثبت و معنادار؛ و با اعتماد به نفس، ارتباط معکوس و معناداری داشت (01/0> p ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive State Anxiety in Selected Boy Players of High Schools

نویسندگان [English]

  • Ali Shafi Zadeh 1
  • Mohammad Marandi 2
چکیده [English]

Ths study investigates and compares the Competitive State Anxiety of boy players participated  in national competition . The research methods used are discriptive and was carried out in the field. The statistical population includes 15-19 years old selected boy players of high schools who participated in four sports field; Footsal, Basketball, Vollyball and Soccer from Esfahan, Hormozgan, Sistan va Balouchestan, Tehran townships , Kerman and Chaharmahal va Bakhtiary proviances. In this study the population and sample ere equal and included 141 15-19 years old selected boy players of high schools. The competitive state anxiety questionaire-2 (CSAI-2).[Martens etal1990] whose validity and reliability was acepted was used for data collection. In this study discriptive statistics including mean, standard diviation and ANOVA and Tuky (HSD) tests and Pearson correlation coefficient were used.The results of analysis showed that there was no significant differences in competitive state anxiety , cognitive anxiety and somatic anxiety of 15 to 19 years-old players ( P>0.05 ). There was significant differences in self- confidence of boy players. Significant difference exists between 17, 18 and 19 with 15 years old players ( P< 0.05 ) .There were no significant differences in cognitive anxiety, somatic anxiety, self-confidence and competitive state anxiety of 15- 19 years-old in sport fields ( P> 0.05). There was a significant positive relationship between cognitive anxiety with somatic anxiety and a significant negative relationship with self – confidence(p<0.01) .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive State Anxiety
  • Sport fields
  • Age
  • Cognitive Anxiety
  • Somatic Anxiety
  • Self Confidence
حکاک، الهام؛ (1378)، مقایسۀ دو نوع اضطراب صفتی رقابتی و حالتی رقابتی موجود در ورزشکاران مرد داخلی و خارجی شرکت­کننده در مسابقات بین المللی بسکتبال جام ورزش و ملّت­ها؛ پایان­نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران.
2. دائمی، عباس؛ (1380)، بررسی رابطۀ اضطراب مربّیان با اضطراب و عمل­کردِ بازیکنان فوتبال دسته اوّل باشگاه­های شهرستان گناباد؛ پایان­نامۀ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی.
3. رابرتس، گلین س؛ اسپینگ، کوین. س؛ پمبرتن، سینتیال؛ (1382 ) آموزش روان­شناسی ورزشی راهنمای عملی برای درک مفاهیم اساسی روان­شناسی ورزشی؛ ترجمۀ محمّدکاظم واعظ موسوی و معصومه شجاعی؛ انتشارات رشد؛ تهران؛ چاپ اوّل.
4. فراست، ر؛ (1366)، روان‌شناسی ورزشی؛ ترجمۀ علیجانی، عیدی؛ نوربخش؛ مهوش؛ انتشارات سازمان تربیت بدنی؛ دفتر تحقیقات و آموزش.
5. محسن پور، فرهاد؛ (1381)، بررسی مقایسه­ای اضطراب حالتی ـ رقابتی پسران ورزشکار رشته­های انفرادی و گروهی مسابقات قهرمانی آموزشگاه­های استان خوزستان؛ پایان­نامۀ کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهیدچمران ‌اهواز.
6. میرکاظمی، سیّده­عذرا؛ عبّاسی­زاده، هاجر؛ اعتصامی، مهدیه؛ نوروزی؛ نرگس؛ (1383)، بررسی و مقایسه میزان اضطراب قبل از مسابقه در رشته­های تیمی دختران شرکت­کننده در اوّلین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور؛ چکیده مقالات نخستین همایش بین المللی علوم ورزشی دانشگاه­های حاشیۀ دریای خزر؛ انتشارات دانشگاه گیلان.
7. Avramidou, eleftheria; Avramidis, stathis; pollman, remco; (2007). Competitive anxity in lifesavers and swimmer; international journal of Aquatic research and education; v (1), 2.        
8. Cox, richard; Martens, matthew P; Russell, william D;(2003). Measuring anxity in athletics, the revised competitive state anxity inventory-2; Journal of sport and exercise  psychology ; v (25) 4.                                                                                                 
9. Craft, L. L., Magyar, T. M., Becker, B.J., and Feltz, D.L. (2003). The relation ship between the Competitive state anxiety inventory - 2 and sport performance: a meta – analysis, Journal of sport and Exercise psychology, 25,44 - 65
10. Edwards, tara; Hardy, lew; (1996). The interactive effects of  intensity and direction of  cognative somatic anxity and self- confidence upon performance; v (18) 3.
11. Guibao, Y. (1994). An investigation of  relationships among self- Confidence, Self-efficacy, Competitive  anxiety  and sport performance, university  Microfilms International, Ann Arbor, Mich, 2, Microfiches (166  fr).
12. Hale, bruce; Whitehouse, adam; (1998). The effects of imagery- manipulated apprasial on intensity and direction of competitive anxity; the sport psychologist; v (12) 1.
13. Hamer, M. J. and Burton, D. (1995). Anxiety and the Ironman: investigating the Antecedents and Consequences of endurance athlets state anxiety, the Sport Psychologist, 9, 29 - 40
14. Hanton, S; connaughton, D; (2002). Perceived control of anxity and its relationship to self-confidence and performance; research quarterly for exercise and sport, 73, 87-97.
15. Hanton, S; Mellalieu. S. D; Hall, R; (2004). Self–confidence and anxity interperation: A qualitative investigation; psycology of sport and exercise; 5;
477-495 .
16. Hanton, S, and  Jones, G. (1995). Antecedents  of multidimensional state anxiety in  elite Competitive  swimmers, International  Journal of  sport Psychology, 26(4), 512-523.
17. Hardy, L. and Whitehead, R. (1984). Specific modes of anxiety  and arousal Current  Psychologyical Research and Reviews,  3, 14-24.
18. Jones, J. G., Swain, A.  and  Cale, A. (1990). Antecedents of multidemnsional  competitive state anxiety and self-confidence in elite intercollegiate middle-distance runners, The sport  Psychologiste 4, 107-118.
19. Krane, V. and Williams, J. M. (1994). Cognitive anxiety, somatic anxiety and  Confidence in  Track and field  athletes: The impact of  gender,  Competition,  Level and  task  characteristics, international Journal of sport Psychology,  25(2), 203-217.
20. Lane, A. Teery, p. and Karageorghis, C. (1995). Antecedents of multidimensional Competitive  state anxiety and self Confidence in duathletes, Perceptual and Motor skills vol, 80, 911-919.
21. Man, F., Stuchlikova, I. and kindlman, P. (1995). Trait-State anxiety, worry,  emotionality, and self-Confidence in Top-Level Soccer Players,  Sport Psychologist, 9(2), 212-224.
22. Martin J. J. and  Gill, D.L. (1991). The relation ships  among  competitive  orientation, sport-confidence, self-efficacy,  anxiety and  performance  Journal of sport  and Exercise Psychology, 13(2), 149-159.
23. Mc Donald, K.D. (1994). The relation ship  between precompetitive anxiety and team cohesion, microform Publications, Int’ Institute for sport and Human Performance, univ.of Oregon,  Eugene,  ore, 2 microfiches. (129 fr): negative; ill; 11´15cm.
24. Mellalieu, stephan D; Hanton, sheldon; jones, Graham; (2003). Emotional labeling  and competitive anxity in  preparation  and  competition; the sport  psychologist; v (17) 2.
25. Mellalieu, stephan D; Neil, richard; Hanton, sheldon; (2006); self – confidence as a mediator of the relationship between competitive anxity intensity and interpretation; research quarterly for exercise and sport; (77) 2 pp, 263-270.
26. Page, stephen J; Sime, wesley; Nordell, kelly; (1999); the effects of imagery on female college  swimmer’s perceptions of anxity: the sport psychologist; v (13) 4.
27. Perry, J. D., and William, J.M. (1998). Relation shipe on intensity and direction of Competitive trail anxiety to skill level and Gender in tennis, the sport psychologist, 12, 169 – 179.
28. Polman, remco; Rowcliff, naomi; Borkoles, erika; Levy, andrew; (2007). Precometitive  state anxity, objective and subjective  performance, and causal attributions in competitive  swimmers; pediatric exercise science; (19) 1.
29. Sewell, P. F. and Edmonson,  A.M.(1996). Relation ships between field  Position and pre-match competitive  state anxiety in soccer and field  hockey international  Journal of sport Psychology, 27(2) 159-172.
30. Thoma, owen; Maynard, ian; Hanton, sheldon; temporal aspects of competitive anxity and self–confidence as a function of anxity perceptions; the sport psychologist; v (18) 2.
31. Thomas, G (1994). self Confidence and baseball performance, journal of sport and  Exercise Psychology. Vol 16, 381-399.