نیمرخ فیزیولوژیک کشتی‌گیران فرنگی‌کار تیم ملّی بزرگسالان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه گیلان

2 عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور تهیّة نیمرخ فیزیولوژیک کشتی‌گیران فرنگی‌کار تیم ملّی بزرگسالان سطح تیم ملّی کشور، 71 نفر از کشتی‌گیران (میانگین سن 3/2،7/22 سال و میانگین وزن 2/20 5/81 کیلوگرم) که طیّ یک سال جهت شرکت در تورنمنت‌های معتبر بین المللی، مسابقات آسیایی و جهانی وارد اردوهای مختلف تمرینی تیم ملّی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون‌های ترکیب بدن (درصد چربی3 موضعی، LBM و BMI)، قدرت نسبی عضلانی (قدرت پنجه‌های دست، پرس سینه، اسکات پا و لیفت مرده)، استقامت عضلانی موضعی (دراز و نشست، شنای سوئدی و بارفیکس)، استقامت قلبی ـ تنفّسی (آزمون بروس)، سرعت (دوی 36 متر)، چابکی (دوی 9 ×4 متر)، انعطاف‌پذیری (خم شدن نشسته، بازکردن تنه و بلندکردن شانه‌ها)، آزمون عکس العمل (عکس العمل دیداری دو جهته)، توان بی‌هوازی بی‌لاکتیک (ارگو جامپ 15 ثانیه، وینگیت دست 8 ثانیه و وینگیت پا 8 ثانیه)، توان بی‌هوازی بالاکتیک (ارگوجامپ 30 ثانیه) و قدرت انفجاری پاها (پرش طول در جا) بر روی کلّیة آزمودنی‌ها اجرا شد. میانگین و انحراف استاندارد رکورهای کسب شده به وسیلة کشتی‌گیران تیم ملّی فرنگی بزرگسالان (مجموع اوزان) عبارتند از: چربی بدن = 8/3 3/11 درصد، LBM = 5/158/71 کیلوگرم، =BMI 49/26 کیلوگرم بر متر مربّع، قدرت پنجه‌‌های دست = 13/091/0 وزن بدن / نیرو، پرس سینه = 18/0 42/1 وزن بدن/ وزنه، اسکات پا = 22/0 76/1 وزن بدن / وزنه، لیفت مرده = 18/0 9/1 وزن بدن/ وزنه، دراز نشست = 1/7 3/71 تعداد در دقیقه، شنای سوئدی = 7/868 تعداد در دقیقه، بارفیکس= 116/33 تعداد، حدّ اکثر اکسیژن مصرفی = 4/5 4/50 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در دقیقه، دوی 36 متر = 21/0 13/5 ثانیه، دوی 9 × 4 متر = 42/0 9 ثانیه، خم شدن نشسته = 9/5  3/39 سانتی‌متر، بازکردن تنه = 1/0 67/0 قد نشسته / فاصلة بینی تا زمین، بلند کردن شانه‌ها = 1/0 60/0 طول دست / فاصله مچ دست تا زمین، عکس العمل دیداری دو جهته = 6/66 6/397 هزارم ثانیه، ارگو جامپ 15 ثانیه = 5/6 45/45 وات بر کیلوگرم از وزن بدن، وینگیت دست 8 ثانیه = 2/109 414 وات، وینگیت پا 8 ثانیه = 4/89475 وات، ارگوجامپ 30 ثانیه = 9/5 9/40 وات بر کیلوگرم از وزن بدن..
پس از جمع‌آوری نتایج خام آزمون‌ها با کمک آمار توصیفی، نیمرخ فیزیولوژیک کشتی‌گیران در هر آزمون به تفکیک وزن‌های مختلف تهیّه شد. کلّیة عملیّات آماری با استفاده از نرم‌افزاری SPSS و EXCEL انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد در مجموع، ویژگی‌های فیزیولوژیک کشتی‌گیران ایرانی در موارد زیادی شبیه کشتی‌گیران نخبه سایر کشورهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physiological Profile Of Iranian Senior Greco-Roman Style Wrestlers

نویسندگان [English]

  • Bahman Mirzaei 1
  • Ahmad Ghafouri 2
چکیده [English]

In order to make a physiological profile for senior Iranian Greco-Roman style wrestlers, 71 wrestlers  (aged 22.7+2.3 years, body weight 81.5+20.2 Kg), who were invited to the national training camps for a year,  were tested on body composition  (3-sites skin fold, LBM, BMI), relative strength  (hand grip, bench press, squat, dead lift), muscle endurance  (sitـ ups, push – ups, pull – ups),Vo2 max  (Bruce test), speed  (36 m running ), agility  (4 9 m running ), flexibility  (sit and reach, trunk extension, shoulder flexibility), reaction time  (bilateral), alactic anaerobic power  (ergo jump 15s, arm Wingate 8s, leg Wingate 8s), lactic anaerobic power  (ergo Jump 30s).
Major results  ( mean + SD) are as  follows: BF% =11.3+ 3.8, LMB = 71.8+ 15.5 Kg, BMI = 26.9+ 4 Kg/m2, hand grip = 0.91 + 0.13 W/N, bench press = 1.42 + 0.18 W/Kg, squat = 1.76+0.22 W/Kg, dead lift = 1.9+ 0.18 W/Kg, sit-ups = 71.3+7.1n/min, pull-ups=33.6+11n, push – ups =68+ 8.7 n, Vo2 max = 50.4+5.4 ml.Kg-1.min-1, 36m running =5.13+0.21 s, 49 m running = 9+0.42 s, sit and reach = 39.3+ 5.9cm, trunk extension = 0.67+0.1 cm/cm, shoulder flexibility=0.60+0.1 cm/cm, bilateral reaction time=397+66.6 ms, ergo jump 15s=45.45+6.5 W.Kg-1, arm Wingate 8s=414.6+109.2 w, leg  Wingate 8s=475+89.4 w, ergo jump 30s=40.9+5.9 w.Kg-1. After data gathering, descriptive statistics were used for providing a profile for the above – mentioned tests by SPSS and EXCEL. Generally, results showed that Iranian Greco-Roman style wrestlers have a good physiological profile like many of their opponents from other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physiological profile
  • wrestler
  • Greco-Roman style
  • wrestling
1. بهشتی، محمّد، تهیّة نورم استانی سنجش قوای جسمانی دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع تحصیلی مختلف استان گلستان، 1377.
2. عفراطی، امیر، بررسی رابطة ویژگی‌های آنتروپومتریک، بیوانرژتیک و زیست‌حرکتی با نتایج کسب شده در جام جهانی باکو و مسابقات آسیایی تهران2004، پایان‌نامة کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1383.
3. علیزاده، محمّدحسین، بررسی وضعیّت بدنی ورزشکاران تیم ملّی و مقایسة آن‌ها با وضعیّت بدنی شاخص و ارائة تمرینات اصلاحی، گزارش پژوهشی، 1368.
4. قراخانلو، رضا و همکاران، مطالعة طراحی و تدوین آزمون‌های سنجش آمادگی ورزشکاران نخبه در رشته‌های مختلف ورزشی، گزارش پژوهشی، سازمان تربیت بدنی، 1380.
5. Brzyck, matt, “wrestling USA”, (2000). SEP 15, 2000, Vol 36, no, 1.
6. Callan, S.D., Brunner D.M., Devolve K.L., Mulligan S.E., Hesson J., Wilber R. L. and Kearney J.T. (2000). Physiological profile of elite freestyle wrestlers The Journal of Strength and Conditioning research: Vol. 14, No.2, PP.162-169.
7. Horswill, C.A. and Graig A. (2000). Physiology of wrestling. In exercise and sport science, edited by Garrett and Kirkendall, Lippincott & Wilkins, p: 955-964.
8. Horswill, C.A. (1992). Applied physiology of amateur wrestling. Sport medicine (Auckland). 14 (2), Aug, p: 114-143.
9. Horswill, C.A. Park, S.H and Roemmich, J.N. (1990). Changes in protein nutritional status of adolescent wrestlers. Med. Sei, Sport Exercise, 22:599-604.
10. Horswill, C.A. Scott, J Galea, p, park, S.H. (1988). Physiological profile of elite junior wrestlers. Research quarterly for exercise and sport (Reston, Val), 59 (3), Sep, p: 257-261.
11. James, N. Roemmich and Sinning, W.E. (1997). Weight lose and wrestling Training: effects on nutrition growth, maturation, body composition and strength, J appl physiol, 82:1751-1759.
12. Kelly, J.M, Gorney, B.A, Kalm, K.K, (1998). The effect of collegiate wrestling season on body competition, cardiovascular fitness and muscular strength   and endurance, med sei sports, 119-24.
13. Roemmich, J.N, Frappier, J.P. (1993). Physiological determination of wrestling success in high school athletes. Pediatric exercise science (champaign, III), 5 (2), may, 134-144.
14. Schmit, W.D, Piencikowski, c.l, Vandervest, R.E, (2005). Effects of competitive wrestling season on body composition, strength, and power in national collegiate athletic association division III college wrestlers, Strength cond Res, 505ـ 508.
15. Sharratt, M.T-Taylor, A.W. Song, T.M.K. (1986). A physiological profile of elite Canadian Freestyle wrestlers. Canadian journal of applied sport sciences (Windsor), 11 (2), Jun, 100-105.
16. Terbizan, D.T, and Seljevold, P.J (1996). Physiological profile of age-group wrestling. Journal of sport medicine and physical fitness (Torino), 36 (3), Sep, 178-185.
17. Whitley, J.D, Montana, L. (1992). Relation between reaction time and movement time in college wrestlers. Perceptual and motor skills (Missoula, Mont), 74 (1), Feb, p: 171-176.
18. Utter, A.C, O`Bryant, H.S Haff, G.G, Trone, G.A, (2002). Physiological profile of an elite free style wrestlers preparing for competition: a case study, J strength cond Res, 308-15.
19. Yoon, J. (2002). Physiological profile of elite senior wrestlers, sport Med (12): 808.