ارتباط بین فلسفة آموزشی مدیران و جوّ سازمانی در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 اساتید دانشگاه تربیت معلم

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین فلسفة آموزشی مدیران با جوّ سازمانی در دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی ایران بوده است. در این تحقیق 63 مدیر و 185 عضو هیأت علمی شرکت داشتند. ابزار اندازه‌گیری این تحقیق، شامل پرسش‌نامة پیش‌فرض‌های فلسفی وایلز و باندی (PPA) که به وسیلة مدیران تکمیل گردید و پرسش‌نامه‌های جوّ سازمانی ساسمن و دیپ (OCQ) که به وسیلة اعضای هیات علمی تکمیل شد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که فلسفة آموزشی غالب در 22 گروه و دانشکدة تربیت‌بدنی، فلسفه تجربه‌گرایی (51/3±6/33) و پایین‌ترین نمره به فلسفة آرمان‌گرایی (93/3±9/26) مربوط می‌شود. میانگین جوّ سازمانی در دانشکده‌‌ها و گروه‌های تربیت بدنی برابر با 47/11±2/43 از 80 بود. بالاترین جو، مربوط به گروه اردبیل (4/55) بود.
گرچه ارتباط متوسّط و مثبتی بین واقع‌گرایی و توجّه به ارتباطات (334/0=r) و ارتباط متوسّط و منفی بین واقع‌گرایی و روشنی هدف (237/0-=r)، و هم‌چنین ارتباط متوسّط و معکوسی بین توجّه به رویّه‌ها (303/0-) و روشنی نقش (262/0-) با فلسفه آرمان‌گرایی وجود دارد، با توجّه به استنباط آماری این ارتباط‌ها در حدّ 05/0>p معنی‌دار نیستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Directors' Philosophy of Education and Organizational Climate in Physical-Education Departments and Colleges in Iran

نویسندگان [English]

  • Tahmoress Nooraee 1
  • Fereidoon Tondnevis 2
  • Mohamadreza Behranghi
  • Alimohamad Amirtash
چکیده [English]

The purpose of the study was to investigate the relationship between what physical-education deans and department heads hold as educational philosophy and the organizational climate in the universities of Iran. The samples selected for this study concisisted of 63 directors and 185 faculties. The instruments utilized were Philosophy Preferences Assessment Questionnaire developed by Wiles and Bondi and Susman and Deep's Organizational Climate Questionnaire. The former was completed by directors and the latter by faculty members.
The results indicate that the most important philosophy held by directors in 22 departments and colleges was what is called Exprimentalism (33.6 ± 3.51) and the lowest was Idealism (26.9± 3.93). The average score of organizational climate in physical education climate was (43/2±11/47) and the highest score related to physical education department which was in Ardabil University was (55.4). The study did not find a significant relationship between philosophies of education and organizational climate and its subscales at P<.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy of Education
  • Organizational Climate Questionnaire
  • Iranian universities
آذرفر، فاطمه (1380)، تیپ‌شناسی فلسفی ذهن مدیران و تأثیر آن بر اثربخشی به تفکیک در ابعاد سیستم‌های حقوقی، حقیقی و باز دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
2. اسکات، ریچارد (1991). سازمان‌ها: سیستم‌های حقوقی (خردگرا)، حقیقی (طبیعی ) و باز، ترجمة محمّدرضا بهرنگی (1378)، نشر کمال تربیت.
3. اسمیت، فیلیپ جی، هولفیش، گوردن (1963). تفکّر منطقی روش تعلیم و تربیت، ترجمة علی شریعتمداری (1380)، انتشارات سمت، چاپ پنجم
4. اسمیت، فیلیپ جی (1963)، ذهنیّت فلسفی در مدیریّت آموزشی، ترجمة محمّدرضا بهرنگی، نشر کمال تربیت، چاپ چهارم 1382.
5. اصلان‌خانی، محمّدعلی (1375)، توصیف سبک‌های رهبری و جوّ سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه استادان ورزش دانشگاه‌های منتخب کشور، رسالة دکتری، دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه تهران.
6. امیر تاش، علی‌محمّد (1982)، تعیین‌کننده‌های رضایت شغلی در بین معلّمین مرد تربیت بدنی دبیرستان‌های تهران، رسالة دکتری، دانشکدة تربیت بدنی و بهداشت دانشگاه اورگان.
7. راسل، برتراند (1964)، تاریخ فلسفة غرب، ترجمة نجف دریابندری، انتشارات امیرکبیر، 1351.
8. شریعتمداری، علی (1364)، فلسفه (مسائل فلسفی، مکتب‌های فلسفی، مبانی علوم)، انتشارات فوق برنامة بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی، چاپ چهارم.
9. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1365)، فلسفة آموزش و پرورش، نشر امیرکبیر.
10. شعاری‌نژاد، علی‌اکبر (1364)، فرهنگ علوم رفتاری، انتشارات امیرکبیر، ص303.
11. عسگریان، مصطفی (1370)، مدیریّت نیروی انسانی، تهران انتشارات دانشگاه تربیت معلّم.
12. عسگریان، مصطفی (1378)، روابط انسانی و رفتار سازمانی، مؤسّسة انتشارات امیرکبیر.
13. فهیم‌نیا، مجتبی (1369)، مقایسة اثرات مدیریّت رابطه‌مداری و روش کارمدار بر روحیّة دبیران شهرستان مشهد و استان تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
14. ماهروزاده، طیّبه (1375)، فلسفة تربیتی کانت، رسالة دکتری، دانشگاه تربیت مدرّس.
15. مراتب، محسن (1369)، بررسی و مقایسة جوّ سازمانی دانشگاه تهران و اصفهان، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
16. مگی، برایان (1982)، مردان اندیشه، ترجمة عزت الله فولادوند، انتشارات آگه، 1381.
17. نقیب‌زاده، عبدالحسین (1358)، دربارة فلسفة آموزش و پرورش، نشر طهوری، چاپ اوّل.
18. هرشی، پال، بلانچارد، کنت (1986)، مدیریّت رفتار سازمانی، ترجمة سیّدمحمّد عبّاسی‌زاده، انتشارات دانشگاه ارومیّه، 1371.
19. Azari Homayoun (1991). A study of organizational climate in relation to the leadership behaviour and self concept of principals in the primary and secondary schools of Kerman city (Iran). Ph.D dissertation.India
20. Barbara, Jean (2003). There lationship between teacher philosophy of discipline and teacher efficacy university of Virginia.
21. GABA, A.N. (1980). Comparative study of the organizational climate of government and privately managed higher secondary schools in Jullundur district. Unpublished Ph.D. Thsis, Department of Education, Panjab University, Chandigarh, India.
22. Goupta, Amita (2003). The relationship of educational philosophy in teacher preparation to subsequent educational practice of early childhood teachers in New Delhi, India.
23. Gentry, H.W. & Kenny, J.B. (1965). A comparison of the organizational climates of Negro and White elementary schools. The Journal of Psychology. 60: 171-179.
24. Halpin. A. (1995). The leader behaviour and leadership ideology of education administration and air craft commanders, ph.D Dissertation.
25. Hersey and Blanchard (1988). Management of organizational behaviour
26. Heslep, Robert D. (1997). Philosophical thinking in educational practice, Westport, Ct, USA: Greenwood publishiny Group.
27. Hunter, H.S. (1983). A study to determine the relationship between administrative leadership effectiveness and style on teacher morale in selected urban secondary schools in the Greater Washington area. Ed.D. the George Washinton University.
28. Martha J.Livingston, Bengamin R.MacClain (1995). Assessing the consistency between teachers, philosophies and educational goals.Education vol, 116 No.1