ارتباط بین سبک رهبری تحوّل‌گرا و عمل‌گرای مدیران با ابعاد تعهّد سازمانی کارشناسان تربیت بدنی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 مربی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی شمال

3 دانشجوی کارشناس ارشد مؤسّسة آموزش عالی غیرانتفاعی شمال

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین سبک رهبری تحوّل‌گرا و عمل‌گرای مدیران با ابعاد تعهّد سازمانی کارشناسان اداره‌های تربیت بدنی استان فارس بود. از آنجایی که بررسی سبک رهبری از دیدگاه کارشناسان صورت گرفته است، جامعة آماری پژوهشی را کارشناسان تربیت بدنی اداره‌های مذکور به تعهّداد 40 نفر تشکیل می‌دهند. برای جمع‌آوری اطّلاعات از پرسش‌نامه‌های ویژگی‌های شخصی با طرح 9 سؤال، پرسش‌نامه استاندارد MLQ)) باس و اولیو و پرسش‌نامه تعهّد سازمانی میر و آلن، و در تجزیه و تحلیل یافته‌ها از روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین سبک رهبری تحوّل‌گرا با تعهّد عاطفی، رابطة معنی‌دار و مثبتی وجود دارد (05/0P<). بین سن، سابقه خدمت کارشناسان با ابعاد عاطفی و مستمر تعهّد، رابطة معنی‌دار مثبتی مشاهده شد (05/0P<). بین سطح تحصیلات کارشناسان با ابعاد تعهّد سازمانی، رابطة معنی‌داری مشاهده نشد (01/0P<).
به طور کلّی با توجّه به نتایج به دست‌آمده می‌توان گفت که سبک رهبری تحوّل‌گرای مدیران، یکی از عوامل تأثیرگذار در تعهّد سازمانی پیروان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Transformational and Transactional Leadership Style of Managers with Expert’s Organizational Commitment in Physical-Education Offices of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Mehrzad Hamidi 1
  • Seyed Emad Hosseini 2
  • Mohammad Ali Jahandideh 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to assess the relationship between transformational and transactional leadership style with expert’s organizational commitment dimensions in physical offices of Fars. The sample in this study consisted of 40 experts in physical Education Offices in Fars.
For collecting data the following three questionnaires were use: personal characteristics questionnaire, Bass-Avolio questionnaire, and organicational commitment questionnaire (Meeyer and allen). To analyse the data both descriptive and inferential statistics were used.
The results indicate that there is a relationship between transformational leadership style and affective commitment. (P<0/01). There is no relationship between transformational leadership style and  the other commitment dimensions. (P<0/05)
There is no relationship between transactional leadership style and commitment dimensions. (P<0/05) There is a relationship between age and workrecords with affective and continuance commitment. (P<0/05).
There is no relationship between the educational degree and the expert’s commitment dimensions. (P<0/05)
Based on these findings it can be said that transformational leader- ship style of managers was more effective on expert’s organization commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Transactional Leadership
  • Affective Commitment
  • Continuance Commitment
  • Normative Commitment
 
1. بحرالعلوم، حسن، (1378) ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سبک مدیریّت با رضایت شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی شاغل در تهران، دانشگاه تربیت معلّم، رسالة دکتری.
2. حمیدی، مهرزاد، (1382) ارتباط بین ساختار سازمانی، اثربخشی و تعهّد سازمانی در حوزه‌های ستادی سازمان‌های ورزشی کشور، دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، رسالة دکتری.
3. رابنز، استیفن، (1374) مدیریّت رفتار سازمانی، ترجمة علی پرسایان و سیّدمحمّد اعرابی، تهران، انتشارات مؤسّسة مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، جلد دوم.
4. سنجقی، محمّدابراهیم، (1380 ) تحلیلی بر ماهیّت و ابعاد نظریّة رهبری تحوّل آفرین، فصل‌نامة پژوهشی دانشگاه الزّهراء، شمارة 37-38، بهار و تابستان.
5. گلشنی، جلال، (1380)، بررسی رابطة بین سبک‌های رهبری تحوّلی، تبادلی و تکلیف‌گرایی مدیران با کارکنان ادارة تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، دانشگاه شهید بهشتی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد.
6. نیکوفر، مرتضی، (1385)، ارتباط بین مدیریّت تبدیلی و تبادلی مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان، دانشگاه تهران، پایان‌نامة کارشناسی ارشد.
7. Doherty. A. Y. and danyl chuk. K. e. (1996). Transformational and transactional leadership and impact of inter university athletic administrators. Journal of sport management. 11,275-285.
8. Goodwin.v. L. wofford. J. c. and whitington. J. l. (2001). Atheoretical and empirical extension to the transformational leadership construct.journal of organizational behavior, 22,759-779.
9. Pilliai. R. schriesheim, c. a and wiliams, e. s. (1999). Fairness perceptions and trust of mediatorsfor transformational and transactional leadership. Journal of management. 25 (6), 897-933.
10. Sherony.K. M. and Gerrn. S. G. (2002). Coworker exchange relationship bet ween coworkers, leader- member exchange and work attitudes. Journal of management. 25 (6)542-548.
11. Tung Chen. L. (2005). Relationship Among Transformational and Ttransactional leadership behavior, Job Satisfaction and Organizational Commitment on the IT Department of research and Development in Shanghai China.tezz for Degree of Business Administration. P. 8-33