بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

چکیده

هدف پژوهش بررسی رابطه بین سبک‌های رهبری تحوّلی، تبادلی و تکلیف‌گرایی مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت‌بدنی استان گلستان بود. هم‌چنین ارتباط برخی از ویژگی‌های فردی با سبک‌های رهبری مدیران و تعهّد سازمانی کارکنان، مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعة آماری این پژوهش از مدیران و کارکنان ادارات سازمان تربیت ‌بدنی به تعداد 137 نفر تشکیل می‌شد که به علّت محدود بودن جامعة آماری، همه آنان به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته شدند. ابزار تحقیق شامل پرسش‌نامه استاندارد تعهّد سازمانی (OCQ) و پرسش‌نامة استاندارد سبک‌های رهبری تحوّلی و تبادلی و ارنربارک و نیز پرسش‌نامه سبک رهبری تکلیف‌گرای متزکاس و باردنز به ترتیب با اعتبار 80%=، 78%= و 77%= بود.
برای تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن و همبستگی کندال در سطح (05/0p<) استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی‌دار بین سبک رهبری تحوّلی مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان و رابطة منفی و معنی‌دار بین سبک رهبری تبادلی مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان بود(05/0p<). امّا بین سبک رهبری تکلیف‌گرای مدیران با تعهّد سازمانی کارکنان رابطة معنی‌داری مشاهده نگردید. نتایج هم‌چنین نشان داد که بین سن مدیران با سبک‌های رهبری و بین مدرک تحصیلی با سبک رهبری تکلیف‌گرا، رابطة معنی‌دار وجود دارد، امّا بین مدرک تحصیلی با سبک‌های رهبری تحوّلی و تبادلی، رابطة معنی‌داری وجود ندارد (05/0p<). بین ویژگی‌های فردی مدیران با سبک‌های رهبری نیز رابطة معنی‌داری حاصل نگردید. هم‌چنین بین تعهّد سازمانی کارکنان با سن، مدرک تحصیلی، سابقة خدمت و رشتة تحصیلی، رابطة معنی‌دار ولی با متوسّط حقوق ماهیانه، جنسیّت، وضعیّت تأهل، رابطة معنی‌داری مشاهده نگردید (05/0p<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Leadership Styles of Managers and Organizational Commitment of Employees in Physical Education Office of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohamad hossen Razavi 1
  • Shadmehr Mirdar 1
  • Ali Chorli 2
چکیده [English]

The objective of this research is to find out about the relationship between leadership styles of managers (transformational style of leadership, transactiional style of leadership, duticism) and the organizational commitment of employees in Physical Eduction administration of Golestan Province. The study also investigates the  relation between  individual characteristics with leadership styles of managers and organizational commitment of employees. The study is basically a descriptive researsh. data was gathered through a questionnaire whose veliability and validity were assessed by the researcher and other colleagues. The research data was collected by standard questionnaire (leadership styles questionnaire & OCQ). All managers and employees in Physical Education Office of Golestan Province (137 people) were considered as the statistical universe. Data analysis were done by using descriptive statistics and speareman, s Ranking Coefficient and Kendal, s Coefficient. Spss (13) and Excel 2003 software were used for the analysis of the data. The following results were obtaned:
1. The manager's changing style has a positive relationship with organizationdl commitment of employees (p<0.05).
2. The managers interchanging style has a negative relationship with organizational commitment of employess (p<0.05).
3. The managers dutism style does not have a negative relationship with organizatiand commitment of employees (p<0.05).
4. The age of managers has a meaninguful relationship with changing, interchanging and dutiesm styles of management (p<0.05).
5. The educational evidence does not have a meaningful relationship with changing and interohanging styles of management (p<0.05).
6. The educational evidence has not a meaningful relationship with dutism styles of management (p<0.05).
7. The individual characteristics (the average rate of monthly pay, field of study and service experience) does not have a meaningful relatiouship with managers, changing, interchanging and dutism styles of management (p<0.05).
8. The individual characteristics (lage, education, service experiences, field of study) has a meaningful relationship with organizational commitment of employess.
9. The individual charactariscs (the average rate of monthly pay, sex, marital status) does not have a meaningful relationship with organizational commitment of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • changing
  • interchanging
  • duticism styles of leadership
  • organizational commitment
 اسماعیلی، کوروش، تعهّد سازمانی، مجلّة تدبیر، تهران، شمارة 112، 1380، ص 69-66.
2. آذر، عادل و مؤمنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریّت، (تهران: انتشارات سمت، چاپ دوم، جلد 1 و 2، 1377).
3. اشرفی، بزرگ، تبیین عوامل مؤثّر در تعهّد سازمانی مدیران و کارکنان شرکت ذغال‌سنگ البرز شرقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرّس، 1374.
4. ارشاد، طیّبه، توصیف سبک‌های مدیریّت و برخی از ویژگی‌های فردی و شخصیّتی مسؤولین تربیت‌ بدنی ادارات آموزش و پرورش تهران و شهرستان‌های ری و اسلام‌شهر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت ‌بدنی، دانشگاه تربیت معلّم تهران، 1377.
5. سیّدجوادین، سیّدجواد؛ مروری جامع بر نظریّه‌های مدیریّت و سازمان، چاپ دوم؛ تهران، نگاه دانش.
6. جباری، غلامرضا، بررسی سبک رهبری، توانایی‌ها و نحوة عملکرد مربّیان فوتبال باشگاه‌های دسته اوّل و دوم کشور جام آزادگان / پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتة تربیت‌ بدنی، دانشگاه تربیت مدرّس، 1379.
7. خسروی‌زاده، اسفندیار، بررسی ارتباط بین سبک‌های رهبری و ویژگی‌های مدیران تربیت‌ بدنی، مراکز آموزش عالی در دانشگاه تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران، 1375.
8. گل صنم لو، عبدالله، بررسی ارتباط بین سبک رهبری و اثربخشی رفتار مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهر ارومیّه، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی شمال غرب، ارومیّه 1378.
9. محرم‌زاده، مهرداد، بررسی تأثیر عامل‌های بیوگرافی در اثربخشی سبک‌های مدیریّتی مدیران دانشکده‌ها و گروه‌های تربیت ‌بدنی دانشگاه‌های ایران، (تهران، فصل‌نامه المپیک، سال دهم، شمارة 1 و2، بهار و تابستان 1381، ص 116 ـ 105).
10. مرتضوی، شهرناز، بهره‌وری نیروی انسانی، بر روی رضایت شغلی، تعهّد سازمانی و امنیّت شغلی، (پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی شمارة اوّل، دورة سوم، بهار 1372).
11. هالندر، ادوین وی و اودرمن، لین ار، قدرت و رهبری در سازمان، ترجمة جمشید کمایی و علی‌اکبر فرهنگ، (تهران، مجلّة دانش مدیریِت، 1380، ص 43-38).
12. هرسی پال و بلانچارد، کنت، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمة علی علاقه‌بند، (تهران، انتشارات امیرکبیر، 1378).
13. Conger, J.A. (1999). Charismatic and transformational leadership in organization, leadershipguarterly. 10 (2)
16. Detelin, S.E. (2002). Effects of leadership on organizational performance in Russian companies. Journal of buisiness research. 55, 467-480.
14. Doherty A.Y. (1997). The effect of leader characteristics on the perceived transformational and transactional leadership and impact of interuniversity Athletic administrators, journal of sport management. 11, 275-285.
15. Gaertner, S. (1999). Structural determinants of job satisfaction and organizational commitment in turnover models, Human resource management review 9 (4).
16. Goodwin, V.L., Wofford, J.C. and Whitington, J. L., (2001). Atheoretical and empirical extension to the transformational leadership construct. Journal of organizational behavior, 22, 579-779.
17. Judgeg, T. A., Bono, J. E. (2000). Five model of personality and transformational leadership, journal apply Psychol. 85 (5), 751-765.
18. Kent, A., Chelladurai, P., Perceived transformational leadership, organizational commitment, and citizenship behavior. Journal of sport management, 15, 135-159.
19. Koene, B.A.S., Vogelaar, A – W., Soeters, J.L. (2002). Leadership effects con organizational climate and financial performance, the leadership quarterly, 13, 193-215.
20. Loke, J. (2001). Leadership behaviours: effects on job satisfaction, productivity and organizational commitment. Journal nurse management, 9 (4), 191-204.
21. Paglis, L. L. and green, S. S. (2002). Leadership self – efficany and manager' motivation for leading change. Journal of organizational behavior, 23, 215-235.
22. Pillai, R. Schriesheim, C.A. and wiliams, E.S. (1999). Fairness perceptions and trust of mediators for transformational and transactional leadership. Journal of management. 25 (6), 897-933.
23. Sherony, K. M. and Green, S.G. (2002). Coworker exchange: relationship between coworkers, leader' member exchange, and work attiudes, journal applpschpschol, 87 (3), 542-548.
24. Schresheim, Ga, Gastro, S.L., and Yammarino, F.J. (2000). Investigating contingencies: an examination of the impact of span of supervision and upward controllingness on leader – member exchange using traditional and multivariate within – and betweenentities analysis, journal applpsychol, 85 (5), 659 – 77.
25. Skogstad. A.  and Einarsen, S. (1999). The importance of centered leadership style for organizational cultures, scand, journal of management, 15, 289-306.
26. Tomas, G. Hult, m, Ferrel. O,C, Hurley, R.F. and Giunipero, L,C, (2000) leadership and relationship commitment, journal industrial. Marketing management, 29, 111, 119.
27. Cuskelly, G, Mcintyre, N. and Boady, A. (1998). Alongittadinal study of the development of organizational commitment. 12, 181-202.
28. Mc Neese and smith, D. (1995). Increasing employee productivity job satisfaction, and organizational commitment. Journal nurs Adm, 25 (90, 17-26.