تأثیر مکمّل‌گیری کوتاه‌مدّت ال ـ گلوتامین بر کورتیزول بزاقی و میزان جریان بُزاق پسران فعّال به دنبال یک فعّالیّت درمانده‌ساز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعة تأثیر مکمّل‌گیری کوتاه‌مدّت ال-گلوتامین بر سطوح کورتیزول و میزان جریان بُزاق پسران فعّال به دنبال انجام یک وهله فعّالیّت درمانده‌ساز بوده است. به همین منظور 23 پسر فعّال با میانگین سنّی20/1 ±77/18 سال، وزن 5/4±42/57 کیلوگرم و حدّ اکثر اکسیژن مصرفی 31/2± 96/42 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن انتخاب و به صورت تصادفی و در یک طرح دوسوکور به دو گروه گلوتامین و دارونما تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در دو روز جداگانه و با فاصله چهار روز، آزمون بیشینه بروس را تا رسیدن به حدّ واماندگی اجرا کردند. در فاصلة بین اجرای آزمون‌ها، گروه گلوتامین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مقدار 1/0گرم مکمل ال-گلوتامین به همراه 1/0 گرم شکر بدون لیموناد و گروه دارونما نیز فقط شکر بدون لیموناد را به میزان 1/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن مصرف کردند. هفت دقیقه پس از اجرای آزمون بیشینه بروس، نمونه‌های بزاق غیر تحریکی آزمودنی‌ها برای اندازه‌گیری غلظت کورتیزول بزاق جمع‌آوری شد. هم‌چنین بیست دقیقه پس از اجرای آزمون بیشینه بروس، میزان جریان بزاق آزمودنی‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های حاصل با استفاده از آزمون‌های t همبسته و t مستقل تجزیه و تحلیل شد. نتایج این تحقیق، نشان داد که مکمل‌سازی کوتاه‌مدّت گلوتامین، تأثیر معناداری بر مقادیر درون گروهی کوتیزول و میزان جریان بزاق داشته، در حالی که تغییرات بین گروهی این شاخص‌ها، معنادار نبوده است.
به طور خلاصه با توجّه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان گفت این این فرضیّه که کاهش گلوتامین پلاسمایی به دنبال یک فعّالیّت شدید درمانده‌ساز با سرکوب بعدی عمل‌کردِ ایمنی مرتبط است، تأیید نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of short term glutamine supplenmentation on cortisol and salivary flow rate in active boys after on bout of exhaustive exersice

نویسندگان [English]

  • Valiollah Dabidi Roshan 1
  • Zeia Fallah Mohammadi 1
  • Hosein Barzegar Zadeh 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effect of short term glutamine supplementation on cortisol and salivary flow rate in active boys after one bout of exhaustive exertion. Twenty four active boys  (age 18.77 ± 1.2 yr, body mass 57.42 ± 4.5 kg, peak whole body oxygen uptake 42.96 ± 2.31 ml.kg-1.min-1) were randomly assigned in a double-blind fashion to either glutamine treatment group or placebo group. Subjects performed the Bruce maximal test to exhaustion for two separate days and with a four-day interval. L-Glutamine supplement mixed with sugar free lemonade (0.1 g/kg) or placebo (only sugarـ free lemonade) was given during interval between tests. Unstimulated salivary samples were collected at 7 min (for evaluating of salivary cortisol concentration) and salivary flow rate at 20 min after performing the Bruce maximal test. The statistical analysis  (P<0/05) using dependent and independent t-test showed a significant effect of short term L-glutamine supplementation on levels of Salivary cortisol concentration and also salivary flow rate but no effect on between-groups levels of these factors. This study does not support that decrease in plasma glutamine after a bout of exhaustive exertion is related to immune impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-glutamine supplementation
  • cortisol
  • salivary flow rate
  • bruce test
  • active boys
آذربایجانی محمّدعلی، نیک‌بخت حجّت الله، رسایی محمّدجواد، ثابتی خشایار. تأثیر یک جلسه تمرین فزاینده درمانده‌ساز بر تستوسترون و کورتیزول بزاقی در کشتی‌گیران. پژوهش در علوم ورزشی. (4)96:28-87؛1381.

2. Akimoto T,Kumai Y,Akama T,Hayashi E,Murakami H,Soma R,Kuno S,Kono I; (2003). Effects of 12 months of exercise training on salivary secretory IgA levels in elderly subjects.Br J Sports Med.37:76-79.

3. Bowtell J L, Gelly K, Jackman M L, Patel A, Simeoni M, Rennie M J. ; (1999). Effect of oral glutamine on whole body carbohydrate storage during recovery from exhaustive exercise. Journal of Applied Physiology. 86:1770-1777.

4. Castell LM, Newsholme EA; (1997). The effects of oral glutamine supplementation on athletes after prolonged, exhaustive exercise. Nutrition. 13 (7-8):738-742.

5. Castell LM, Newsholme EA; (1998). Glutamine and the effects of exhaustive exercise upon the immune response. Can J Physiol Pharmacol. 76: 524–532.

6. Castell LM, Poortmans JR, Leclercq R, Brasseur M, Duchateau J, Newsholme EA; (1997). Some aspects of the acute phase response after a marathon race, and the effects of glutamine supplementation. Eur J Appl Physiol Occup Physiol.75 (1):
47-53.

7. Castell LM, Poortmans JR, Newsholme EA; (1996). Does glutamine have a role in reducing infections in athletes? Eur J Appl Physiol Occup Physiol.73 (5):488-490.

8. Cattell, R. B. (1962). Psychological measurement of anxiety and depression: A quantitative approach. Canadian Psychiatric Association Journal, 7, 11-23.

9. Cieslak T J, Frost G, Klentrou P; (2003). Effects of physical activity, body fat, and salivary cortisol on mucosal immunity in children. J Appl Physiol.95: 2315–2320.

10. Colbom Dr, Thompson DL, Rahmanian MS, Roth TL; (1991). Plasma concentration of cortisol, prolactin, luteinzing hormone, and follicle-stimulating hormone in stallion after physical exercise and injection of secretagogue before and after sulpiride treatment in winter. J Anim Sci.69:3724-3732.

11. coste R J, Jones G E, Lamb K L, Coleman R, Williams J H; (2005). the effect of a high carbohydrate diet on cortisol and salivary immunoglobulin A (s-IgA) during a period of increase exercise workload amongst Olympic and Ironman triathletes. Int J Sport Med.26 (10):880-885.

12. Dimitriou L, Sharp N C C, Doherty M; (2002). Circadian effects on the acute responses of salivary cortisol and IgA in well trained swimmers. Br J Sports Med.36:260-264.

13. Fahlman MM, Engels HJ, Morgan AL, Kolokouri I; (2001). Mucosal IgA response to repeated wingate tests in females. Int J Sports Med.22 (2): 127-131.

14. Hickson RC, Czerwinski SM, Wegrzyn LE; (1995). Glutamine prevents downregulation of myosin heavy chain synthesis and muscle atrophy from glucocorticoids.Am J physiol Endocrinol Metab. 268:E730-E734.

15. HISCOCK N, PEDERSEN B K; (2002). Exercise-induced immunodepression plasma glutamine is not the link. J Appl Physiol. 93: 813–822.

16. Hooper SL, MacKinnon LT, Gordon RD, Bachmann AW; (1993). Hormonal responses of elite swimmers to overtraining. Med Sci Sports Exerc.25 (6):741-747.