دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، پاییز و زمستان 1394، صفحه 13-146 

مقاله پژوهشی

1. رابطة ثبات مرکزی با عملکرد توانی ورزشکاران زن در اجرای پرش‌های عمودی

صفحه 13-22

فرزانه فضل ارثی؛ مجتبی عشرستاقی؛ الهام شیرزاد؛ سید حسین میرکریم‌پور؛ ندا ندا رضوان‌خواه گلسفیدی


4. بررسی تفاوت انعطاف پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز

صفحه 43-52

ناصر بهپور؛ خدیجه فریدون فرا؛ افسانه آستین چپ؛ اردشیر منصوری


8. بررسی اثر پیشگیرانه و کمک درمانی تمرین هوازی بر نسبت رشد تومور، E2 و بیان miR-206 و ERα بافت تومور سرطان پستان

صفحه 87-98

زهرا میرآخوری؛ محمدرضا کردی؛ شعبان علیزاده؛ عباسعلی گایینی؛ حمید آقاعلی نژاد؛ لیلا انوشه؛ صادق امانی شلمزاری؛ اشرف امینی