تأثیر تمرین ورزشی هوازی بر دفع خرده سنگ های ادراری در مرحله پس از سنگ شکنی برون اندامی و بررسی شاخص توده بدنی در بیماران مبتلا به سنگ های ادراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد، ایران

2 دانشیارگروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد، ایران

3 دانشیارگروه ارولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شواهد حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، استراحت طولانی مدت و عدم تحرک منجر به افزایش کلسیم ادراری شده و متعاقب آن تشکیل کریستال های کلسیم اگزالات و کلسیم فسفات نشان داده شده است. همچنین، به نظر می‌رسد چاقی یکی از عوامل مرتبط با تشکیل سنگ باشد. بنابراین، هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تمرین ورزشی هوازی بر اندازه خرده سنگ های دستگاه ادراری در مرحله پس از سنگ‌ شکنی برون اندامی و نیز بررسی شاخص توده بدنی در بیماران مبتلا به سنگهای ادراری بود.
مواد و روش ها: بخش اول پژوهش حاضر، از نوع نیمه تجربی بوده و در قالب طرح تحقیق 2 گروهی به صورت پیش آزمون- پس آزمون اجرا شد. 30 نفر بیمار مرد از میان مراجعه کنندگان به مرکز جراحی محدود اردیبهشت اصفهان به صورت هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی، به دو گروه تمرین هوازی (15نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرین ورزشی هوازی شامل 2 هفته تمرینات هوازی دویدن روی نوارگردان و هر هفته 3 جلسه 1 ساعته به صورت اینتروال، در گروه تجربی انجام گرفت. در بخش دوم این پژوهش، تعداد200 بیمار مبتلا به سنگ های ادراری که به مرکز جراحی محدود و سنگ شکنی اردیبهشت اصفهان مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفته و اطلاعات دموگرافیک و اندازه‌گیری قد، وزن و محاسبة شاخص تودة بدنی در آن ها انجام گرفت.
یافته ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس نشان می­دهد که تمرین ورزشی موجب کاهش اندازه سنگ کلیه در گروه تجربی شده است (05/0>p). همچنین بررسی شاخص توده بدنی بیماران نشان داد 5/51 درصد افراد دارای اضافه وزن و 11درصد چاق بودند. شیوع اضافه وزن در زنان نسبت به مردان بیشتر بود.
بحث و نتیجه گیری: انجام حرکات ورزشی بر اندازه خرده سنگ های ادراری در گروه تجربی تأثیر داشته است. همچنین بررسی نتایج، بیانگر فراوانی قابل توجه افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی در بیماران دچار سنگ کلیه می‌باشد. با توجه به این که این عامل خطر قابل حذف یا کاهش است، می‌توان با آموزش به افراد چاق پیشگیری اولیه و در افراد مبتلا به سنگ کلیه و دچار افزایش وزن با پیشیگری ثانویه از جمله ورزش کردن، احتمال عود آن را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


##Rim H, Yun YM, and Lee KM. 1997. Effect of physical exercise on renal response to head-out water immersion. Apply human science. 16: 35-43.##Zaree M, Sedaghati P. 2005. Prevalence of physical activity in women that refer o 2 Tehran health center. Conference of medical exercise, researches center of medical exercise in women, Tehran medical science. [Persian]## Chiras D. Ryall RL. 1997. Urinary inhibitors of calcium oxalate crystallization and their potential role in stone formation. World Journal Urology.15:155–164.## Menon M, Koul H .2005. Clinical review 32: Calcium oxalate nephrolithiasis. Clinical Endocrinal Metabolic.74:703-7.## Dach PC, Retik A, StonyT, and Vaughan E.1997. Urinary lithiasis in Walsh. Campbell-Walsh Urology.20:2085-2146.## Johnson CM.2006.Renal Stone epidemiology: a25-year study in Rochester- Minnesota. Kidney International. 16:623-624.## Lee YH, Huang WC, Tsai JY.2002. Epidemiological studies on the prevalence of upper urinary calculi in Taiwan. Urology International.68: 172-177.## Hess B.2003. Pathophysiology diagnosis and conservative therapy in calcium kidney Calculi. Ther Umsch Journal.60:87-79.## Masao T.2008. Mechanism of calcium oxalate renal stone formation and renal tubular cell injury. International Journal of Urology.15:115-120##. Hwang TI, Hill K, Schneider V, Pak CY. 1988. Effect of prolonged bed rest on the propensity for renal stone formation. Clinical Endocrinology Metabolism.66:109–-112## Robertson W.1987.Diet and calcium stones. Mineral and Electrolyte Metabolism.12:127-129. ## Lieske JC, Peña de la Vega LS, Slezak JM, Bergstralh EJ.2006.. Renal Stone epidemiology: a 25-year study in Rochester, Minnesota. Kidney Int. 16:624-625.## Stoller ML, Meng MV.2007.Urinary Stone Disease: The Practical Guide to Medical and Surgical Management. Kidney International.34: 256-257.## Healy KA, Ogan K.2005. Nonsurgical management ofurolithiasis: an overview of expulsive therapy. Journal of Endourology. 19:759-767.## Karakayali F, Sevmis S, Ayvaz I. 2006.Acute necrotizing pancreatitis as a rare complication of extracorporeal shock wave lithotripsy. International Journal Urology. 13: 613-615.## Whaley MH Mitchell H, Peter H, Robert M, Lawrence E.2006.ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription: 7th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.## Buckley J.1988. Exercise physiology in special populations. Churchill Livingstone.## Frassetto L, Kohlstadt I .2011. Treatment and prevention of kidney stones: an update. American Family Physician.84:123-124.## Leman JR, Piering WF, Lennon EJ.1969. Possible role of carbohydrate-induced calciuria in calcium oxalate kidney-stone formation. The New England Journal of Medicine. 23:232-280.## Siener R, Glatz S, Nicolay C, Hesse A. 2004. The role of overweight and obesity in calcium oxalate stone formation. Obese Research. 12:106-113.## Curhan GC.1998. Body size and Risk of kidney stone. Journal of the American Society of Nephrology.9:164-152.## Coe FL, Parks JH, Asplin JR. 1992. The pathogenesis and treatment of kidney stones. The New England Journal of Medicine. 327:1141-1152.## Taylor EN. 2004. Dietary factors and the risk of incidence kidney stone in men. Journal of the American Society of Nephrology.12:3225-3232.## Powell CR, Stoller ML, Schwartz BF.2010. Impact of body weight on urinary electrolytes in urinary stone formers. Urology. 55:825-830.## Abbagani S, Gundimeda DS, Varre S, Ponnala D, Mundluru PH.2010. Kidney stone diseases: etiology and evaluation. International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology.1:175-182.##