بررسی تفاوت انعطاف پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سابقه و هدف: انعطاف­پذیری یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی برای بازیکنان والیبال است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان انعطاف­پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز می­باشد.
مواد و روش­ها: در این مطالعه تعداد 20  والیبالیست زن با میانگیی سنی 7/1±2/21 سال و میانگین قدی 09/0± 169 سانتی­متر از دانشگاه­های مختلف شهر کرمانشاه به صورت تصادفی به عنوان آزمودنی­ انتخاب شدند. با استفاده از آزمون نشستن و به جلو خم شدن، در 4 نوبت مختلف طی شبانه­روز، یعنی ساعت­های 8:00، 12:00، 16:00 و 20:00 میزان انعطاف­پذیری عضلات همسترینگ آن­ها اندازه­گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری  ANOVA یک سویه با اندازه­های تکراری و آزمون تعقیبی بنفرونی در سطح آماری 05/0 p≤بررسی شدند.
یافته­ ها: نتایج پژوهش تفاوت معنادار در میانگین انعطاف­پذیری عضلات همسترینگ زنان والیبالیست در اوقات مختلف روز را نشان داد که بیشترین مقدار آن در ساعت 16:00 بود (0001/0(p=.
نتیجه­ گیری: از آنجا که انعطاف­پذیری یکی از فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی است و بر عملکرد بازیکنان والیبال تأثیر دارد، نتایج مطالعه حاضر می­تواند در تهیه برنامه زمان­بندی مناسب ساعات تمرین و مسابقات برای مربیان، مسئولان ورزشی و ورزشکاران راهگشا باشد. 

کلیدواژه‌ها


##Rajagopal I. 2013. Effect of gender difference and circadian rhythm on flexibility of volleyball players. Academic Sports Scholar. 2: 1-8.##Rahmani nia F, Mohebi H, Azizi M. 2009. Effect of the circadian rhythm on cortisol response and energy expenditure in obese and lean men. Olympic. 4: 113-122. [Persian]##Jourkesh M, Mehdipoor Keikha B, Sadri I, Ojagi A. 2011. The effects of time of day on physical fitness performance in college-aged men. Scholars Research Library. 2:435-440.##Rahnama N, Bambaeechi E, Sadeghi poor HR. 2008. The effects of times of day on performance and some physiological factors of adolescent male swimmers. Journal of Movement Science and Sport. 12: 76-67. [Persian]##Leandro dos Santos Afonso, João Fernando Brinkmann dos Santos, José Ricardo Lopes, Rodrigo Tambelli, Eduardo Henrique Rosa Santos, Flavio Augustino Back, Luiz Menna-Barreto , Jorge Roberto Perrout de Lima. 2006. Maximal heart rate on treadmill at different times. Revista Brasileria de Medicina do Esporte. 12: 285-289.##Rahnama N, Sajjadi N, Bambaeichi E, Sadeghipour HR, Daneshjoo H, Nazary B. 2009. Diurnal Variation on the Performance of Soccer-Specific Skills. World Journal of Sport Sciences. 2:27-30.##Nourshahi M, Bhrpeyma F, Alirezaie F, Goljarian S. (1389). Contribution of peripheral and central fatigue in different conditions (Gender and time of day differences). Journal of Applied Exercise Physiology. 6: 41-58. [Persian]##Bambaeichi E, Reilly T, Cable NT, Giacomoni M. 2002. Diurnal Variations in dynamic and isometric strengths of females. Abstract book of ECSS congress. 28. (eds: Praagh, EV, Coudert, J, Fellmghann,N. and Duche,P.)##Azizi M, Mohebi H. 1392. Comparison of the effects of exercise with different intensity in the morning and evening on Maximal Fat Oxidation in obese and normal-weight men. Journal of Applied Exercise Physiology. 10: 31-42. [Persian]##Forsyth JJ, Reilly T. 2005. The combined effect of time of day and menstrual cycle lactate threshold. Medicine and Science in Sports and Exercise. 37:2046-2053##Reilly T, Garrett R. 1998. Investigation of diurnal variation in sustained exercise performance. Ergonomics. 41: 1085 – 1094.##Reilly T. 1990. Human circadian rhythms and exercise. Critical Review Biomedical Ergonomic. 18:165 – 180.##Reilly T, Atkinson G, Waterhouse J. 1997 . Biological Rhythms and Exercise. Oxford: Oxford University Press.##Souissi N, Gauthier A, Sesboue B, Larue J, Davenne D. 2003. Circadian rhythms in two types of anaerobic cycle leg exercise: Force - velocity and 30- Wingate test. International  Journal of Sports Medicine. 25: 14–19.##Guariglia DA, Pereira LM, Dias JM, Pereira HM, Menacho MO, Silva DA, Cyrino ES, Cardoso JR. 2011. Time-of-day effect on hip flexibility associated with the modified sit-and- reach test in males. International Journal of Sports Medicine. 32:947-52.##Gaeini A, Rajabi H. 2005. Fitness. Tehran. Publisher Samt. Pp. 121. [Persian]##Baxter C, Reilly T. 1983. Influence of time of day on all out swimming. British Journal of Sports Medicine. 17: 122 – 127.##O,Driscoll SL, Tomenson J. 1982. The cervical spine. Clinical Rheumatic Diseases. 8: 617-630.##Gifford LS. 1987. Circadian variation in human flexibility and grip strength. The Australian Journal of Physiotherapy. 33: 3-9.##Edwards BJ, Atkinson G. 1998. Effect of time of day on flexibility in morning and evening chronotypes. Journal of Sports Science. 16: 45–46.##Baltaci G, Un N, Tunay V, Besler A, Gerçeker S. 2003. Comparison of three different sit and reach tests for measurement of hamstring flexibility in female university students. British Journal of Sports Medicine. 37:59–61.##Reilly T, Bambaeichi E. 2003. Methodological issues in studies of rhythms in human performance. Biological Rhythm Research. 34:321-336.##Sai-Chuen Hui  S, Yuen PY. 2000. Validity of the modified back-saver sit-and-reach test: a comparison with other protocols. Medicine & Science in Sports & Exercise. 32: 1655–1659.##Rajabi R, Alizadeh M.H, Shahbazi S, Zandi Sh. (1390). Do female hamstring muscles length is related to the degree of kyphosis? Movement Science and Sport Management Research. 1: 101-110. [Persian]  ##Reilly T, Atkinson G, Edwards B, Waterhouse J, Farrelly K, Fairhurst E. 2007. Diurnal Variation in Temperature, Mental and Physical Performance, and Tasks Specifically Related to Football (Soccer). Chronobiology International. 24:507 – 519.##Night JRS. 2003. Influence of Circadian Rhythms on Selected Physical, Physiological and Psychological variables. Unpublished Ph.D Thesis, Alagappa University, Karaikudi.##Ylinen J, Ylinen JJ, Chaitow L, Nurmenniemi J, Hill S. 2008. Stretching Therapy. Netherlands: Elsevier Health Sciences Publisher.##Garrett WE, Kirkendall DT. 2000. Exercise and sports science. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Publisher.##Bagheri H, Olyaei G, Barati N. 2009. The effect of flexion relaxation response of erector spine muscle in healthy subject and patient with chronic low back pain. Tehran University of Medical Sciences. 8:1-6. [Persian]##Nasiri M, Balavar M, Asghari A, Khodamoradi A, Imanzadeh M. 2011. The effect of four different muscle stretches on the flexibility of hamstring muscles in university boys of 18 to 28 years old of Mahabad Payame Noor University. Middle-East Journal of Scientific Research. 8:416-423.##Kawano M.M, Ambar G, Oliveira B, Boer M.C, Cardoso A, Cardoso J. 2010. Influence of the gastrocnemius muscle on the sit-and-reach assessed by angular kinematic analysis. Rev Bras Fisioter. 14:10-15.##Dospaj M. 1994. Extent of flexibility among athletes in different sports games-soccer, volleyball, basketball, and handball. The Scientific Journal Facta Universitatis. 1: 51-60.##