مقایسه تأثیر کوتاه مدت و ماندگاری تکنیک های کشش ایستا، پویا و تسهیل عصبی عضلانی بر انعطاف پذیری عضلات همسترینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشگاه اصفهان،ایران

2 دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی ورزشی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جهت اجرای مؤثرتر مهارت­های ورزشی، پیشگیری از آسیب واحد تاندونی- عضلانی، و درمان صحیح، آگاهی از روش­های مختلف کششی امری بدیهی است. در این تحقیق، اثرات کوتاه­مدت و ماندگاری سه روش کشش PNF، ایستا، و پویا بر انعطاف عضلات همسترینگ دانش آموزان پسر مطالعه شد.
مواد و روش ها: 168 پسر دبیرستانی سالم به 4 گروه­ تحقیقی تقسیم شدند. گروه­های تحقیق به مدت سه روز  به انجام سه روش کشش PNF، پویا و ایستا پرداختند. گروه PNF حرکت کششی انقباض-رها کردن، گروه کشش ایستا حرکت کششی‌ هاردلر، گروه کشش پویا حرکت کششی لگد زدن، را در روز اول طی یک جلسه تمرینی انجام دادند. از گروه­های تمرینی بلافاصله پس از کشش سه پس­آزمون به وسیله آزمون استاندارد بشین و برس به عمل آمد.
یافته ­ها: تحلیل واریانس برای داده­های تکراری نشان داد که انعطاف عضلات همسترینگ در گروه­های تمرینی به طور معناداری پیشرفت داشته است، اما در گروه شاهد بدون تغییر مانده است (05/0≥p). آزمون توکی نشان داد که تأثیر کوتاه­مدت و ماندگاری این تأثیر در اثر دو روش کششPNF  و ایستا همسان و معنادار هستند (05/0≥p). اما تغییرات کوتاه­مدت انعطاف عضلات همسترینگ در گروه پویا پس از 24 ساعت ماندگار نبود (87/0P=).
نتیجه گیری: اثر کوتاه مدت کشش در هر سه گروه تمرینی با گروه کنترل اختلاف معنا دار داشت و در ماندگاری، کششPNF  و ایستا دارای اخلاف معناداری نسبت به کشش پویا بودند. کشش PNF و ایستا انعطاف پذیری همسترینگ را بهبود داده و اثر آن تا 48 ساعت ماندگار است. کشش ایستا به دلیل سهولت و پیچیدگی کمتر نیست به کشش PNF پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • . . 1
  • . . 2
  • . . 3
  • . . 4
چکیده [English]

.

## Chen C-H, Chen TC, Chen H-L, Lin M-J, Wu C-J, Tseng K-W. Effects of 8-week Static Stretch and PNF Training on the Angle-torque Relationship. Journal of Medical and Biological Engineering. 2009;29(4):196-201.## Cross KM, Worrell TW. Effects of a static stretching program on the incidence of lower extremity musculotendinous strains. Journal of athletic training. 1999;34(1):11.##   McMillian DJ, Moore JH, Hatler BS, Taylor DC. Dynamic vs. static-stretching warm up: the effect on power and agility performance. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2006;20(3):492-9.##   Rezasoltani A, Khaleghifar M, Tavakoli A, Ahmadi A, Minoonejad H. The effect of a proprioceptive neuromuscular facilitation program to increase neck muscle strength in patients with chronic non-specific neck pain. World Journ of Sport Sci. 2010;3(1):
59-63.##  Roostayee M RA, Salehi A, Ahmadi F. A Comparative Study Into The Effects Of Dynamic Streteching Exercise (With And Without Sensory Auditory Feedbacks) And Static Stretching Exercise On Flexibility Of The Hamstring Muscles In Girls Ages 18-25 Years Old. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2003:195-202.##  Worrell TW, Perrin DH. Hamstring muscle injury: the influence of strength, flexibility, warm-up, and fatigue. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1992;16(1):12-8.##   Hartig DE, Henderson JM. Increasing hamstring flexibility decreases lower extremity overuse injuries in military basic trainees. The American journal of sports medicine. 1999;27(2):173-6.##Witvrouw E, Danneels L, Asselman P, D’Have T, Cambier D. Muscle flexibility as a risk factor for developing muscle injuries in male professional soccer players a prospective study. The American Journal of Sports Medicine. 2003;31(1):41-6.## Bullis J, van Boxtel B, Harnell H, Ostrowski T, Holzem M. Effects of three different stretching techniques on acceleration and sprint performance in women collegiate soccer players. Journal of Undergraduate Kinesiology. 2007;3:1.## Gabbe BJ, Bennell KL, Wajswelner H, Finch CF. Reliability of common lower extremity musculoskeletal screening tests. Physical Therapy in Sport. 2004;5(2):90-7.##  Lemmink KA, Kemper HC, Greef MH, Rispens P, Stevens M. The validity of the sit-and-reach test and the modified sit-and-reach test in middle-aged to older men and women. Research quarterly for exercise and sport. 2003;74(3):331-6.## Mayer J, Pederson A, Simons K. Effects of PNF Stretching on Flexibility in Division 3 Female Collegiate Soccer Players. Journal of Undergraduate Kinesiology Research. 2005;1:1-8.##   Almekinders SV. Enhance Performance Through Flexibility. Strategies. 1992;5(8):19-23.## Wirhed R. Athletic Ability & the Anatomy of Motion,(1996). Taishukan Publishing Company.## Alter MJ. Science of flexibility: Human Kinetics Champaign, IL; 1996.## Sanders B, Bandy WD. Therapeutic exercise: techniques for intervention: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.##   Alter MJ. Science of stretching: Human Kinetics Champaign, IL; 1988.##   Mathews DK, Fox EL, Close NA. The physiological basis of physical education and athletics: Saunders Philadelphia; 1976.##   Bergmann TF, Peterson DH. Chiropractic technique: Elsevier Health Sciences; 2010.##  Zito M, Driver D, Parker C, Bohannon R. Lasting effects of one bout of two 15-second passive stretches on ankle dorsiflexion range of motion. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1997;26(4):214-21.## McAtee RE, Charland J. Facilitated stretching: Human kinetics; 2007.##     Madding SW, Wong JG, Hallum A, Medeiros JM. Effect of duration of passive stretch on hip abduction range of motion. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 1987;8(8):409-16.##  Costill DL, Wilmore JH, Kenney WL. Physiology of sport and exercise. Physiology Of Sport And Exercise-9780736094092-66, 78. 2012.##    Hardy L, Jones D. Dynamic flexibility and proprioceptive neuromuscular facilitation. Research Quarterly for Exercise and Sport. 1986;57(2):150-3.## Nodehi M, Afsoon. Therapeutic Exercise Daneshgah Olome behzisti va Tavanbakhshi Tehran2001.##    DePino GM, Webright WG, Arnold BL. Duration of maintained hamstring flexibility after cessation of an acute static stretching protocol. Journal of athletic training. 2000;35(1):56.##   De Weijer VC, Gorniak GC, Shamus E. The effect of static stretch and warm-up exercise on hamstring length over the course of 24 hours. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2003;33(12):727-33.##    O'Sullivan K, Murray E, Sainsbury D. The effect of warm-up, static stretching and dynamic stretching on hamstring flexibility in previously injured subjects. BMC musculoskeletal disorders. 2009;10(1):37.## Ford P, McChesney J. Duration of maintained hamstring ROM following termination of three stretching protocols. Journal of sport rehabilitation. 2007;16(1):18.##     Murphy D. Dynamic range of motion training: An alternative to static stretching. Chiropractic sports medicine. 1994;8:59-.##    Spernoga SG, Uhl TL, Arnold BL, Gansneder BM. Duration of maintained hamstring flexibility after a one-time, modified hold-relax stretching protocol. Journal of athletic training. 2001;36(1):44.##