اثر تعاملی تمرین شنا و عصاره برگ گیاه تلکا (آربوتین) بر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تام بافت کبد رت های دیابتی شده با آلوکسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،ساری، ایران

3 دانشیارمرکز تحقیقات اختلال حرکت، دانشگاه علوم پزشکی بابل،بابل، ایران

چکیده

سابقه و هدف:دیابت بیماری متابولیک شایعی است که یکی از عوامل بسیار مهم در اتیولوژی آن را صدمات اکسیدانی می دانند.استفاده از مواد ضد اکسایشی مانند عصاره تلکا ممکن است از ایجاد صدمات اکسیداتیو جلوگیری کند.هدف تحقیقحاضر بررسیاثر تعاملی تمرین شنا و عصاره برگ گیاه تلکا بروضعیت اکسیدانی تام(TOS) و آنتی اکسیدانی تام(TAS) بافت کبد رت های دیابتی شده با آلوکسانبود..
موادوروشها:در این مطالعه تجربی42 سر موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار(195- 220 گرم) به صورت تصادفی به6 گروه،7 سر در هر گروه، کنترل،آربوتین،دیابت،دیابت- تمرین،دیابت -آربوتین و دیابت- تمرین- آربوتین تقسیم شدند.تمرین شنا طی6 هفته و هر هفته به مدت پنج روز انجام شد وهرهفته 5 دقیقه به آن افزوده شد تا در روز آخر به 35 دقیقه رسید.جهت دیابتی کردن، آلوکسان(mg/km 90) بصورت درون صفاقی تزریق و قند خون بالای mg/dl250به عنوان دیابت در نظرگرفته شد.همچنین آربوتین(mg/km 50) بصورت زیرجلدی تزریق شد و72ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی بافت برداری از کبد برای اندازه­گیری مقادیر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تامصورت پذیرفت.داده ها با آزمون آنالیز واریانسیک راهه بررسی شدند.
یافته ها: نتایج بیانگر افزایش معنی دار TOS و کاهش معنی دارTASبافت کبد گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل بود(P≤0/05).شش هفته مکمل سازی با آربوتین، تمرین شنا و ترکیب این دو در مقایسه با دیگر گروه ها دیابت منجر به کاهش معنی­دار میزانTOSو افزایش معنی دار TASبافت کبد موش های دیابتی شد(P≤ 0/05).همچنیندیابت موجبکاهش معنی دار TAS بافت کبد گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل  شد(P≤ 0/05).
نتیجه گیری: نتایج نشان داد ورزش منظم به تنهایی باعث مهار کاملوضعیت اکسایشی در بافت کبد موش­های دیابتی نشدولی استفاده از روش ترکیبی(ورزش و آربوتین به طور همزمان)در بهبود تعادل وضعیت اکسیدانی وآنتی اکسیدانی موثر بود. 

کلیدواژه‌ها


##Grzelak P, Czupryniak L, Olszycki M, Majos A, Stefańczyk L. 2011.Age effect on vascular reactivity in Type 1 diabetes.Diabet Med. 28(7):833-7.## Asgari S,Kazemi S,Moshtaghian SJ, Rafieian Mahmoud, Bahrami M,Adelnia A.2010.The protective effect of cucurbita on liver damage in alloxan- induced diabetic rats.Shahrekord University of Medical Sciences Journal Winter. 11(4):65-59.## Afkhami Ardakani M, Mohamadi M, Zahmatkesh M. 2009.Diabetes, oxidative stress and antioxidants.JournalofMedical Sciencesand Health Services-Treatmentof Yazd. 17(3):197-214. 4- Jourkesh M, Sadri I,Kamyabnia M. 2010.The effects of a 4-week coffee berry supplementation on antioxidant status, endurance and anaerobic performance in college athletes.Sport Sciences Quarterly Summer. 2(4):67-85.## Filaire E, Rouveix M, Massart A, Gladine C, Davicco MJ, Durand D. 2009. Lipid peroxidation and antioxidant status in rat: effect of food restriction and wheel running.Eur Journal Of Appl Physiol. 107(2): 243-50.## Radak Z, Chung H, Goto S. 2008. Systemic adaptation to oxidative challenging induced by regular exercise.Free Radic Biol Med. 44:153-59. ## Watson TA, MacDonald-Wicks LK, Garg ML. 2005.Oxidative stress and antioxidants in athletes undertaking regular exercise training. Journal Sport Nutr Exerc Metab. 15: 131-46##Nicolaidis MG, Kyparos A, Hadziioannou M, Panun N, Samaras L, Jamurtas AZ, et al. 2007. Acute exercise markedly increases blood oxidative stress in boys and girls .Journal Appl Physiol Nutr Metab. 32: 197-205 ## Aksoy L, Kolay E, Agilonu Y, Aslan Z. 2013. Free radical scavenging activity, total phenolic content, total antioxidant status, and total oxidant status of endemic thermopsis turcica .Saudi Journal of Biological Sciences.20 (3):235-239. ## Kazemzade y. 2005. Antioxidants and their adaptation to exercise. First Year. 3: 28-36## ArshadiS, Maghsood P,Bakhtiyari S. 2013.The effect of 6 weeks swimming training on plasma antioxidants activity in diabetic rat .European Journal of Experimental Biology.3(4):230-235 ## TeixeiraL- Nunes S, Teixeira F, Flávio R. 2011. Regular physical exercise training assists in preventing type 2 diabetes development. focus on its antioxidant and anti-inflammatory properties. Cardiovascular Diabetology.10:12 ## Baghaiee B, Tartibian B, Baradaran.2012. The relationship between total antioxidant status with creatine phosphokinase and hydrogen peroxide in the athlete girls.influenced by acute exercise training. Razi Journal of Medical Sciences. 19(95):35 43. ## GordanLD, & el al. 2008.Exercise therapy on lipid profile and oxidative syrees indicators in patients with type- 2 diabete bmc . Complement altern med .13:8-21  ## Sardar MA,Shamsian AA,Taghavi SM . 2006.The interaction effect of glibenclamide and aerobic training on c-peptide, insulin and insulin resistance in type 2 diabetic patients. Journal of Diabetes And Metabolic Disorders Fall. 6(1):91-99.  ## Lakzaei M, Pouramir M,Zabihi E,Moghadamnia AA. 2013.Preventive effect of pyrus biossieriana buhse leaves extract on lipid and protein peroxidation in hyperglycemic rats.Journal of Babol University Of Medical Sciences . March. 15(2):25-30.##AzadbakhtM, Ramezani M, Jaqhromi-Moghaddam M. 2003.Identification and quantification of arbutin in leaf of Pyrus boissieriana Buhse using HPLC and spectrophotometry. Nameh Daneshgah. 13(4): 1-7.## Azizi M,Razmjou S,Rajabi H,JahandidehA. 2011.Effect of vitamin-mineral supplements on anti-oxidant enzymes, malone dialdehyde and 100m record of young elite swimmers .Pejouhandeh October-November. 16(4 (82)):147-153.## Ramprasath T, Kumar PH, Puhari SS, Murugan PS, Vasudevan V, Selvam GS. 2012.Arginine ameliorates cardiac left ventricular oxidative stress by upregulating ENOS and NRF2 target genes in alloxan-induced hyperglycemic rats . Biochem Biophys Re Commun. 428(3):389-94.##  Matsuda H, Nakata H, Tanaka T, Kubo M.1990 .Pharmacological study on Arctostaphylos UVA-URSI (L) spreng IIcombined effects of arbutin and prednisolone or dexamethazone on immuno-inflammation . Yakugaku Zasshi.110(1):68-76.##  Lunz W, Peluzio MC, Dias CM, Moreira AP, Natali AJ.2008. Long-term aerobic swimming training by rats reduces the number of aberrant crypt foci in 1,2-dimethylhydrazine-induced colon cancer. Braz Journal Med Biol Res.41(11):1000-4.## Hemmatabadi M, Larijani B. 2009. An overview of the role of oxidative stress and antioxidant treatment in diabetes . Iranian Diabetes and Lipid Disorders. 9(1): 1-6.## Kangralkar VA, Shivraj D,  Patil, R,  BandivadekarM.2010. Oxidative stress and diabetes. Review. Vol 1, Issue 1, PP 38-45.## Chang YC, Chuang LM. 2010.The role of oxidative stress in the pathogenesis of type 2 diabetes from molecular mechanism to clinical implication .Journal of  Transl Res. 2(3): 316-31.## Robertson RP. 2006.Oxidative stress and impaired insulin secretion in type 2 diabetes .Pharmacologia. 6:615-619.##Gül M, Atalay M, Hänninen M. 2003.Endurance training and glutathione-dependent antioxidant defence mechanism in heart of the diabetic rats.Journal of Sports Science and Medicine.2, 52-61.## Lamb RE, Goldstein BJ. 2008. Modulating an oxidative inflammatory casade potential new treatment strategy for improving glucose metabolism, insulin resistance and vascularfunction .Int Journal of Clin Pract. 62(7): 1087– 1095.  ##  Frederico D, Lima- Daniel N, Stamm- Iuri D, DellaP, Fernando D, Ne´lson R, Decarvalho, L, Fernando F, Royes, Fe´lix A, Soares, Joa˜o B, Rocha, Javier Gonza´ lez-Gallego, Guilherme B.2013.Swimming training induces liver mitochondrial adaptations to oxidative stress in rats submitted to repeated exhaustive swimming bouts. PLoS ONE  .8 (2): p1.##  Pilch W , Szygula Z, Tyka AK, Palka T, Tyka A, Cison T, Pilch P, Teleglow A. 2014. Disturbances in pro-oxidant-antioxidant balance after passive body overheating and after exercise in elevated ambient temperatures in athletes and untrained men. 9(1):e85320. 10.1371## Wei DZhang XLWang YZYang CXChen G.2010.Lipid peroxidation levels , total  oxidant  status  and  superoxide dismutase in serum, saliva and gingival crevicular fluid in chronic periodontitis patients before and after periodontal therapy.Aust Dent Journal.55(1):70-8.  ## Hajigholamali M, Jafari M, Asgari A, Haji Hossaini R, Abasnejad M, Salehi M Salimian M. 2010. Effect of paraoxon on antioxidant system and lipid proxidantion in liver of rat . Jornal of Guilan University of Medical Sciences.75:1-10. ## Yousefi F, Mahjoub M, Pouramir M, Khadir F. 2013. Hypoglycemic activity of pyrus biossieriana buhse leaf extract and arbutin: inhibitory effects on alpha amylase and alpha glucosidase . Caspian Journal Intern Med. 4(4): 763-767## Prabhakar PK, Doble M. 2011. Mechanism of action of natural products used in the treatment of diabetes mellitus. Chin Journal of Integr Med. 17(8): 563-74.## Gholizadeh N, Khanbabapour GH, Nejad F, Lkzay M.2009. Effect of leaf extracts of wild pear tree (Tlka (the concentration of glucose, antioxidant activity and lipid peroxidation in rats . Journal of Medical Sciences.11(4): 7-12 ## Cac G, Booth SL, Sadowski JA, Priui RL. 1998. Incrcascs in human plasma antioxi capacity after consumption of controlled diets high in fruits and vegetables.Journal of Clin Nutr.  68:1081-87.## Dabidi -Roshan V, Ranjbar S, Hosseinzadeh M, Myers J. 2011. Left ventricular oxidant and antioxidant markers induced by lifestyle modification in rats exposed to lead acetate .Journal of SportSciences. 1-6.## Gul ARahman MA.2008.Antioxidant status in diabetic and non- diabetic senile patients, with cataract or cardiovascular complications: Saudi Med Journal. 29 (2):179-84.## BratlieKM, York RL, Invernale MA, Langer R, Anderson DG. 2012. Materials for diabetes therapeutics . Adv Healthc Mater. 1(3): 267-84. ## Aydin AF, Küçükgergin C, Ozdemirler-Erata G, Koçak-Toker N, Uysal M. 2010. The effect of carnosine treatment on prooxidant-antioxidant balance in liver, heart and brain tissues of male aged rats . Biogerontology. 11(1): 103-9.##Ioku K, Terao J, Nakatani N .1992. Antioxidative activity of arbutin in a solution and liposomal suspension.Biosci,Biotech,Biochem.56(10),1658-1659.## Afzalpour ME, Gharakhanlou R, Mohebi H, et al. 2005. Theeffects of vigorous and moderate aerobic exercise on theserum arylesterase activity and total antioxidant capacityin non-active healthy men–Persian . Res Sport Journal Sciences. 3(9): 105-123.##