دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-144 

مقاله پژوهشی

1. آلوکسان و استرپتوزوتوسین، ابزار پژوهش دیابت

صفحه 13-22

مرضیه معینی فرد؛ مهدی هدایتی


5. اثر 8 هفته فعالیت ورزشی ترکیبی بر سازه های سلامت قلبی – عروقی در مردان غیر فعال پس از ترک مواد مخدر

صفحه 59-72

بهاره شیخ صراف؛ فضل ا... فتح الهی شورابه؛ خسرو جلالی دهکردی؛ محمد فرامرزی


6. ایزوکپنیک بافرینگ و هیپوکپنیک بیش تهویه ای در رشته های مختلف ورزشی

صفحه 73-84

مهدی عباس پور؛ روح الله محمدی؛ خبات قمری؛ مرتضی بهرامی نژاد