مقایسه تمرینات رایج تکواندو و پلایومتریک بر پرش عمودی، چابکی و سرعت نوجوانان تکواندوکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشیار،گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران

3 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد تربیت بدنی، اداره آموزش وپرورش، اصفهان،ایران

چکیده

سابقه و هدف: ازدیر باز اهمیت شیوه­ها و روش­های مختلف تمرین جهت کسب آمادگی و نتایج درخشان در مسابقات مد نظر مربیان و ورزشکاران بوده است، بنابراین با توجه به اهمیت تمرینات پلایومتریک در بهبود عملکرد ورزشکاران، هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر تمرینات پلایومتریک و تمرینات رایج تکواندو بر توان بی هوازی، سرعت حرکت و چابکی تکواندوکاران نوجوان پسر 14 تا 17 سال بود.
مواد و روش ها: جامعه آماری این تحقیق نیمه تجربی کلیه نوجوان پسر تکواندوکاران 14 تا 17 سال شرکت کننده در مسابقات لیگ استان اصفهان بودند که تعداد 30 نفر از آزمودنی‌ها به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری (تمرینات رایج تکواندو و تمرینات پلایومتریک) قرار گرفتند. متغیرهای توان بی هوازی، سرعت حرکت و چابکی آزمودنی‌ها به ترتیب توسط آزمون‌های پرش عمودی درجا، دوی سرعت 36 متر و آزمون‌ چابکی T اندازه گیری گردید. آزمودنی‌های گروه تمرینات پلایومتریک  به مدت 8 هفته، هر هفته سه جلسه‌ و هر جلسه 40 دقیقه‌، تمرینات پلایومتریک را انجام دادند و در این مدت آزمودنی‌های گروه تکواندو تمرینات رایج تکواندو را در مدت زمان برابر انجام دادند. پس از اتمام دوره مجدداً آزمون‌های مربوطه تکرار و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. در این تحقیق برای بررسی و مقایسه گروه­ها به لحاظ ویژگی‌های خواسته شده بررسی تغییرات قبل و بعد از تمرین در هر گروه، از تحلیل کوواریانس استفاده شد.
یافته‌ها: در مقایسه نتایج پس آزمون رکوردهای گروه تمرینات پلایومتریک و گروه تمرینات رایج تکواندو تفاوت معناداری در رکورد پرش عمودی و چابکی وجود داشت. به نظر می­رسد تمرینات پلایومتریک روی این دو عامل اثربخش بوده و سبب افزایش میزان پرش عمودی و کاهش زمان (افزایش چالاکی) در گروه تمرینات پلایومتریک گردیده است (01/0pبحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد یک دوره تمرینات منتخب پلایومتریک در مقایسه با تمرینات رایج تکواندوبر میزان چابکی و پرش عمودی تکواندوکاران پسر نوجوان 14 تا17 سال تاثیر مثبت و معناداری  داشته است در حالی‌که این تغییرات در سرعت حرکت معنادارنمی باشد. لذا جهت افزایش میزان چابکی و توان انفجاری تکواندوکاران می‌توان متناسب با سطح آمادگی آنها از تمرینات پلایومتریک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


## Bompa T. 1993. Power training for sport: Plyometrics for maximum power development. Coaching Association of Canada and Mosaic press publishers. P 172.##Miller MG. 2006. The effects of a 6– week plyomtreic training program on agility. Journal of Sports and Medicine .5: 459-465.##Chu  A. 1992. Jumping into plyometric. Human Kinetics Publication. 2nd ed.p 177.##Brown ME, Mayhew  j, Boleach  W, 1986. The Effects of plyometric training on the vertical jump of high school boy’s basketball player. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 26 (1):1-4. ##Devillarreal ES, Requena B, Newton RU. 2010. Does plyometric training improve strength performance? A meta-analysis. Journal of Science and Medicine in Sport. 13(5):513-22.##Wilson GJ, Murphy AJ, Giorgi A. 1996. Weight and plyometric training: Effects oneccentric and concentric force production. Candian journal of applied plyometric (champaign, I 11).21(4), Aug. 301-315 refs: 25.##Adams  KO, Climstein  M. 1992. The effects of six weeks of squat, plyometrics ,and squat plyometric training on power production. Journal of applied sports science research. 6: 36-41.##Radcliffe J, Farentinos R. 1999. High- powered plyometric. Human Kinetics Publication. P171##Kordi MR. 1996. Physiology of plyometric training for preparation of athletes:  effective or harmful. National Committee Olympic publication of I.R.I. 1nd ed.p 112. Tehran.Iran.##Fitzgibon S. 2005. Conditioning for Taekwondo. Irish United Taekwondo Federation 10th April.Iv Cert Status No; Irl-4-1603.##Heller JT. Perice  dlouha  R , Kohlikova E, Melichna J , novakova H. 1988. Physiological profiles of male and female taekwon – do (itf) black belts. Journal Sports Sciences. 16: 243- 249.##Pietr W, Pietr F. 1995. Speed and force in selected taekwondo techniques. Biolog of sport. 12: 257-266##Cho  JW, Choe  MA. 1988.  A stUdy on the effect of taekwondo training on the physical performance in preschool children longitudinal studies. WTF Taekwondo. 8(4):34-39.##Singh Bal B, Jeet Kaur P, Singh DA. 2011.  Effects of a short term plyometric training program of agility in young basketball players. Brazilian Journal of Biomotricity. v. 5, n. 4, p. 271-278.##Matavulj D, Kukolj M, Ugarkovic J, Tihanyi J, Jaric S. 2001 Effects of plyometric training on jumping performance in junior basketball players. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. 41:159-164.##Kotzamanidis C. 2006. Effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in prepubertal boys. Journal of Strength and Conditioning Research. 20: 441-445.##Chaudhary C, Jhajharia B, Vidhyapeeth B, Rajasthan B. 2010. Effects of plyometric exercises on selected motor abilities of university level female basketball players. Br J Sports Med; 44(Suppl I):I1–I82. Suppl 1 i23##Hugo O, Perez G, Vicente G, Delgado  S, Dorado  C , Calbet  J. 2005. Effects of six – weeks of weight – lifting and plyometric exercises on muscle mass and vertical jump performance. Medicine & Science in Sports & Exercise. Volume. 37(5): 182-183##Roozen  M. 2004. Agility test. NSCA, s performance Training journal. 3(5): 5-6.##Miller  M G. 2006. The effects of a 6 – week plyomtreic training program on agility. Journal of Sports and Medicine. 5:459-465.##Gaeini  A , Rajabi H. 1998 . Physical fitness، The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities (Samt). Research and development center in the Humanities. 5: 396.##Markovic G. 2007. Does plyometric training improve vertical jump height? British Journal of Sports Medicine. 41:349-355.##Rahimi  R , Behpur  N. 2005. The effect of plyometric, weight, and plyometric- weight training on an aerobic power and muscular strength Physical Education and Sport Vol. 3(1): 81 – 91.##Whittle RC. 1998. The Effects of heavy ropes and plyometric on selected physical parameters in female athletes. Applied research in coaching & athletics annual (Boston). 13:64-76.##Luka B and Serbia N. 2002. The effect of the plyometric sport training model development of the vertical jump of volleyball players. Physical education and sport. 9:11-25.##Arazi H,  Damirchi  A, Taheri Gandomani  R.2005. Survey and comparison of the effect of resistance training and plyometric on running speed and explosive power in athletes. Harekat. Vol.28:5-17.##Scoles G. 1978. Depth jumping, does it really work? An Athletic journal. 58: 48-75.##Maffiuletti  N, Dugnani M, Folz E, Mauro  F. 2002. Effect of combined electrostimulation and plyometric training on vertical jump height. Med Sci Sports Exerc.vol. 34(10): 1638-1644.##Faigenbaum  AD, Mc Farland  JE , Keiper  FB , Tevlin W, Ratamess NA, Kang. Jie. 2007. Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years. Journal of sports science and medicine. 6: 519-525.##Wilkerson  G , Colston  M, Short  N, Neal  K , Hoewischer  P , Pixley J.2004. Neuromuscular Changes in Female Collegiate Athletes Resulting From a Plyometric Jump-Training Program Journal of Athletic Training. 39 (1):17–23.##Nickol g , Kathleen  A , Stephan J. 2004. Effect of plyomtreic training on muscle activation strategies and performance in female athletes. Journal of Athletic   Training. 39(1):24-31.##Toplica  S, Kostill R. 2002. The Effect for the plyometric sport training model on the development of the vertical jump of volley ball player. Physical education and sport Volume. 1: 11-25.##CJ. 1999.  Muscle power and fiber characteristics following 8 weeks of plyometric training.  Journal of  Strength and Conditioning. Research. 13(3):275 – 279.##Chimera N, Swanik K , Swanik  C, Straub  S. 2004. Effects of plyometric training on muscle-activation strategies and performance in female athletes. Journal of Athletic Training. 39(1):24-31.##Filipa A, Byrnes  R,  Paterno  M, Myer  G,  Hewett  T. 2010. Neuromuscular training improves performance on the star excursion balance test in young female athletes. Journal of orthopedic & sports physical therapy. 40(9):551-558.##Markovic G, Jukic I, Milanovic D. 2009. Effects of sprint and plyometric training on muscle function and athletic performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 21(2): 543-549. ##Arazi  H , Asadi A .2011. The effect of aquatic and land plyometric training on strength, sprint, and balance in young basketball players. Journal of Human Sport & Exercise.6:101-111.##Turner AM, Owings  M , Schwane JA. 2003. Improvement in running economy after 6 weeks of plyometric training, Journal of strength and conditioning research.17(1): 60–67.##Alijani A. 1998. Science of Training. Sport sciences research center publication. 2:375.##