دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، مرداد 1392، صفحه 15-106