دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1392، صفحه 15-106