تجزیه و تحلیل آهنگ حرکت داوران نخبه‌ی فوتبال لیگ برتر ایران در شرایط واقعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه مازندران

2 دانشیار دانشگاه مازندران

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، تجزیه و تحلیل آهنگ حرکت داوران نخبه لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط واقعی طی فصل مسابقات ٨٧ – ١٣٨٦ بود.
مواد و روش­ها: بدین منظور١٠ داور نخبه مرد لیگ برتر فوتبال ایران (میانگین سن 24/2±23/36 سال، قد 48/4±1/180 سانتی­متر، وزن 4/8 ± 18/78 کیلوگرم، درصد چربی بدن  3/3 ± 38/19 و شاخص توده بدنی 53 /1±98/23 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. تجزیه و تحلیل حرکت داوران در طول مسابقه با استفاده از دستگاه sunnto t6 طی دو مرحله با فاصله زمانی 10 هفته جمع آوری و انجام شد. به منظور مقایسه داده­های دومرحله از آزمونt هم بسته و ویلکاکسون استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین مسافت پیموده شده ی داوران در طول مسابقه7872 متر بود. هم چنین نتایج نشان داد که 94 درصد از زمان بازی را فعالیت­های کم شدت (ایستادن، راه رفتن و جاگینگ)، 9/5 درصد را دویدن آهسته و 1/0 درصد را دویدن با سرعت متوسط تشکیل می­دهد. دویدن شدید و دویدن با حداکثر تلاش در هیچ یک از داوران پژوهش حاضر دیده نشد. علاوه بر این، اختلاف معناداری بین مقادیر مسافت پیموده شده و تجزیه و تحلیل حرکت در نیمه اول و دوم مشاهده نگردید.
بحث و نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این پژوهش، ضمن مشخص کردن نیم­رخ فعالیت داوران در حین مسابقه، اطلاعات مفیدی را برای طراحی تمرینات هدفمند با توجه به نیازهای واقعی داوری فوتبال در اختیار قرار می­دهد.
 
 

 

کلیدواژه‌ها


## Castagna C, D’Ottavio S, Abt G. (2003). Activity profile of young soccer players during actual match play. J Strength Cond Res; 17 (4): 775-80.## Reilly T, Gilbourne D. (2003). Science and football: a review of applied research in the football codes. J Sports Sci; 21: 693-705.## D’Ottavio S, Castagna C. (2003). Analysis of match activities in elite soccer referees during actual match play. J Strength Cond Res: 230-41 2001; 15 (2): 167-71.## Harley RA, Tozer K, Doust J. (2002). An analysis of movement patterns and physiological strain in relation to optimal positioning of Association Football referees. In: Spinks W, Reilly T, Murphy A, editors. Science and football IV. London: Routledge,: Sports 137-43.## Bangsbo J, Mohr M, Krustrup P. (2004). Physical capacity and match performance of top-class referees in relation to age. J Sports Sci; 22 (6): 485-593.## Castagna C, Abt G, D’Ottavio S, et al. (2005). Age-related effects on fitness performance in elite-level soccer referees. J Strength Conditioning Res; 19 (4): 785-90.## Ekblom B. (1986). Applied physiology of soccer. Sports Med; 3: 50-60.## Castagna C, Abt G, D’Ottavio S. (2007). Physiological Aspects of Soccer Refereeing Performance and Training. Sports Med, 37(7): 625-446.## Bangsbo J, Norregaard L, Thorso F. (1991). Activity profile of competition soccer. Can J Sport Sci; 16 (2): 110-6.## Svensson M, Drust B. (2005). Testing soccer players. J Sports Sci; 23 (6): 601-18.## Castagna C, Abt G, D’Ottavio S. (2004). Activity profile of international-level soccer referees during competitive matches. J Strength Cond Res;18 (3): 486-90.## D’Ottavio S, Castagna C. (2001). Physiological load imposed on elite soccer referees during actual match play. J Sports Med Phys Fitness; 41 (1): 27-32.## Krustrup P, Bangsbo J. (2001). Physiological demands of top-class soccer refereeing in relation to physical capacity: effect of intense intermittent exercise training. J Sports Sci; 19: 881-91.## Johnston L, McNaughton L. (1994). The physiological requirements of soccer refereeing. Aust J Sci Med Sport; 26 (3/4): 67-72.## Lawrenson L, Hoff J, Richardson RS. (2004). Aging attenuates vascular and metabolic plasticity but does not limit improvement in muscle VO2max. Am J Physiol Heart Circ Physiol; 286 (4): 1565-72.##Weston, M., Helsen, W., MacMahon, C., & Kirkendall, D. (2004). The impact of specific high-intensity training sessions on football referees' fitness levels. Am  J  Sports Med, 32 (suppl. 1), 54S-61S.## Asami T, Togari H, Ohashi J. (1988). Analysis of movement patterns of referees during soccer matches. In: Reilly T, Lees A, Davids K, et al., editors. Science and football. London: E & FN Spon, 341-5.## Catterall C, Reilly T, Atkinson G, et al. (1993). Analysis of work rate and heart rates of association football referees. Br J Sports Med; 27: 153-6.## Mallo J, Navarro E, Aranda JM, Helsen WF. (2009). Activity profile of top-class association football referees in relation to fitness-test performance and match standard. J Sports Sci; 27(1):9-17.## Maugham, R.J (2007). Nutrition and football. The FIFA / FMARC consensus on sports nutrition. First published. Routledge:208-209.## Helsen W, Bultynck JB. (2004). Physical and perceptual-cognitive demands of top-class refereeing in association football. J Sports Sci; 22: 179-89.## Stølen T, Chamari K, Castagna C, et al. (2005). Physiology of soccer: an update. Sports Med; 35 (6): 501-36.## Bangsbo J. (1994). The physiology of soccer: with special reference to intense intermittent exercise. Acta Physiol Scand;151 Suppl. 619: 1-155.## Taylor AH, Cable NT, Faulkner G, et al. (2004). Physical activity and older adults: a review of health benefits and the effectiveness of interventions. J Sports Sci; 22 (8): 703-25.## Krustrup P, Helsen W, Randers MB, Christensen JF, Macdonald C, Rebelo AN, Bangsbo J. (2009). Activity profile and physical demands of football referees and assistant referees in international games. J Sports Sci; 21(8): 1-10.##