مقایسه 3 شیوه‌ی تمرین اینتروال هوازی برعملکرد فوتبالیست‌های نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

زمینه و هدف: احتمالا استفاده از برنامه های تمرینی مختلف می تواند بر عملکرد ورزشکاران تاثیرات متفاوتی داشته باشد. هدف  تحقیق حاضر مقایسه­ی تاثیر سه شیوه­ی تمرین اینتروال هوازی بر عملکرد فوتبالیست­های نوجوان بود.
مواد و روش­ها: به همین منظور، 27 فوتبالیست نوجوان به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه مساوی شامل: 1) تمرین اینتروال دایره­ای نوع یک، به صورت سه وهله ی3 دقیقه­ای تمرین اینتروال و دو دقیقه استراحت فعال بعد از هر وهله، 2) تمرین اینتروال دایره ای نوع دو، به صورت نه وهله 1 دقیقه­ای تمرین اینتروال و 30 ثانیه استراحت فعال بعد از هر وهله و 3) تمرین دویدن اینتروال سنتی، به صورت سه وهله 3 دقیقه­ای دویدن مداوم  با دو دقیقه استراحت بعد از هر وهله، تقسیم شدند. برنامه تمرینات به تعداد سه بار در هفته و به مدت 6 هفته با شدت 65 تا 75% ضربان قلب بیشینه انجام شد.
یافته­ها: تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، نشان داد که میزان  V02max در گروه تمرین اینتروال دایره ای نوع (1) و دویدن اینتروال سنتی افزایش معنی­دار پیدا کرده است، اما در گروه  تمرین اینتروال دایره ای نوع (2) افزایش معنی داری مشاهده نشد.  هر سه نوع تمرین، باعث افزایش معنی­دار مسافت­های طی شده در آزمون عملکردی هاف گردید اما تغییر معنی­داری در میزان لاکتات خون آزمودنی­ها ایجاد نکرد.
بحث و نتیجه­گیری:‌ به نظر می­رسد بهتر است فوتبالیست­های نوجوان برای بهبود عملکرد ورزشی خود از تمرین­های اینتروال دایره ای نوع (1) و یا دویدن های اینتروال سنتی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


##Littie T. (2006). Suitability of soccer training drills for endurance training. Journal of Strength and Conditioning Research. 20: 316–319.##Stebbing G. (2008). An introduction to fitness training for soccer. www.thefa.com##Stone N. (2007). Physiological response to sport-specific aerobic interval training in high school male basketball players. A thesis submitted to AUT University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Health Science (MHSc). Primary supervisor: DR Andrew Kiding.p: 19-96.##Hoff J, Wisloff U, Engen LC, Kemi OJ, Helgerud J. (2002). Soccer specific aerobic           endurance training.  British journal of Sports Medicine. 36: 218-221.##Chamari k, Hachana y, Ahmed YB, Galy O. (2003).  Field and laboratory testing in young elite soccer players. British journal of Sports Medicine. 38: 191–196.##Tollison T. (2007). Effect of aerobic training on soccer performance. www. elitesoccerconditioning.com##Williams J, Abt G, Kilding A. (2010). Ball-Sport endurance and sprint test (BEAST90): Validity and reliability of a 90-minute soccer performance test. Journal of Strength & Conditioning Research. 24: 3209-3218.##Wilmore JH, Costill DL. (1994). Physiology of sport and exercise. Humane Kinetics, Champaign, IL.p: 592.##Castagna C, Impellizzeri F, Chaouachi A, Bordon C, Manzi V. (2011). Effect of training tntensity distribution on aerobic fitness variables in elite soccer players: A Case Study. Journal of Strength & Conditioning Research: 25: 66-71.##Reilly T & White C. (2004). Small-sided games as an alternative to interval training for soccer players. Journal of Sports Sciences. 22: 559.##Nikseresht M, Piri M, Agha Alinezhad H, Nikseresht A. (2009). The effects of endurance, plyometric and concurrent training on the bio-energetic and skill characteristics of male soccer players. J Sports and Exercise Physiology. 2(1): 209-216. [Persian].##Chamari K, Hachana Y, Kaouech F, Jeddi R, Moussa-chamari l, Wisloff U. (2005). Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. British Journal of Sports Medicine. 39: 24-28.##López S, Palao A, González B. (2010). Effect of 4 months of training on aerobic power, strength, and acceleration in two under-19 soccer teams. Journal of Strength & Conditioning Research. 24: 2705-2714.##Kordi M, Syahkouhyan M. (2004). Practical tests of cardiorespiratory fitness. First Printing.Thehran: Publications Yazdani; 83. [Persian].##Helgerud J, Engen LC, Wisloff U, Hoff J. (2001). Aerobic endurance training improves soccer performance. Medicine and Science in Sport and Exercise. 33: 1925-1931.##Helgerud J, Kemi OJ, Hoff J. (2003). Pre-season concurrent strength and endurance development in elite soccer players. In J. Hoff & J. Helgerud (Eds), Football (soccer): new developments in physical training research (pp. 55-66), Trondheim, Norway (NTNU).##Dupont G, Akakpo K, Berthoin S. (2004). The effects of in-season, high-intensity interval training in soccer players. Journal of Strength and Conditioning Research. 18: 584-589.##Balabinis CP, Psarakis CH, Moukas M, Vassiliou MP, Behrakis PK. (2003). Early phase changes by concurrent endurance and strength training. Journal of strength and Conditioning Research. 17: 393-401.##McMillan K, Helgerud J, Macdonald R, Hoff J. (2005). Physiological adaptations to soccer specific endurance training in professional youth soccer players. British journal of Sports Medicine. 39: 273-277.##Rampinini E, Impellizzeri FM, Castagna C, Abt G, Chamari K, Sassi A, Marcora  S. (2007). Factors influencing physiological responses to small-sided soccer games. Journal of Sports Sciences. 25: 659-666.##Impellizzeri FM, Rampinini E, Marcora SM. (2005). Physiological assessment of aerobic training in soccer. Journal of Sports Sciences. 23: 583-592.##Reilly T. (2005). An ergonomics model of the soccer training process. Journal of Sports Sciences. 23: 561 – 572.##Sassi R, Reilly T, Impellizzeri F. (2004). A comparison of small-sided games and interval training elite professional soccer players. Journal of Sports Sciences. 22: 562.##Reilly T, Robinson G, Minors DS. (1984). Some circulatory responses to exercise at different time of day. Medicine and Sciences in Sports and Exercise. 16: 477-485.##