تاثیر تمرینات هوازی تناوبی بر کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران ام.اس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی

2 استادیار دانشگاه آزاد مشهد

3 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

4 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

زمینه و هدف: مالتیپل اسکلروزیس یا MS، بیماری سیستم اعصاب مرکزی است که با علایم جسمی و روحی مختلف از جمله کاهش کیفیت زندگی و ناتوانی جسمی شناسایی می­شود. این بیماری علاوه بر عوارض، عموما نوعی تمایل  به بی تحرکی در فرد ایجاد می­کند که می­تواند بیماری ‌های ثانویه دیگری را هم در فرد ایجاد نماید. از سوی دیگر، فعالیت ورزشی با ایجاد ویژگی های حفاظتی و احتمالا بازتوانی عصب، شاید بتواند این مسیر را کند نموده و تا حدی بتواند مسیر پیشرفت بیماری را مختل کند. هرچند هنوز هم در مورد نوع تمرینات، اختلاف نظرهایی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات هوازی تناوبی به مدت 6 هفته بر کیفیت زندگی و مقیاس ناتوانی جسمانی بیماران مبتلا به MS صورت پذیرفته است.
مواد و روش­ها: بدین منظور 25 بیمار زن مبتلا به MS با مقیاس ناتوانی جسمانی خفیف تا متوسط (6-5/1 :EDSS)، ‌میانگین مدت بیماری                          سال و میانگین 25/8±7/27 سال به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (15نفر) و کنترل (‌10 نفر)‌ تقسیم شدند. پس از انجام پیش آزمون، گروه تمرین به انجام پروتکل تمرینی پرداختند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t وابسته و مستقل استفاده شده است.
یافته­ها: نتایج تحقیق، حاکی از بهبود کیفیت زندگی و میزان ناتوانی جسمانی با تمرین تناوبی بود اما این تغییر معنی­دار نبود.
بحث و نتیجه­گیری: از آن جایی که هر گونه بهبود و یا تخفیف بیماری در این بیماران حایز اهمیت است، پیشنهاد میشود تمرینات هوازی منظم در کنار حمایتهای اجتماعی، روانی و درمان دارویی جهت بهبود کیفیت زندگی و میزان ناتوانی جسمانی در بیماران MS  با شرایط عود-بهبود و با ناتوانی جسمانی خفیف تا متوسط استفاده شود.
 

کلیدواژه‌ها


##Rowland LP. Merritt's neurology: Lippincott Williams & Wilkins Philadelphia; 2005.##          Cella D, Dineen K, Arnason B, Reder A, Webster K, Karabatsos G, et al. Validation of the functional assessment of multiple sclerosis quality of life instrument. Neurology. 1996;47(1):129-39.##  Bakke A, Myhr K, Grønning M, Nyland H. Bladder, bowel and sexual dysfunction in patients with multiple sclerosis--a cohort study. Scandinavian journal of urology and nephrology Supplementum. 1996;179:61.##           Bjarnadottir OH, Konradsdottir A, Reynisdottir K, Olafsson E. Multiple sclerosis and brief moderate exercise. A randomised study. Multiple sclerosis. 2007;13(6):776-82.##     Cervera-Deval J, Morant-Guillen MP, Fenollosa-Vasquez P, Serra-Escorihuela M, Vilchez-Padilla J, Berguera J. Social handicaps of multiple sclerosis and their relation to neurological alterations. Archives of physical medicine and rehabilitation. 1994;75(11):1223-7.##     Krupp LB, Rizvi SA. Symptomatic therapy for underrecognized manifestations of multiple sclerosis. Neurology. 2002;58(8 suppl 4):S32-S9.## Krupp LB, Pollina DA. Mechanisms and management of fatigue in progressive neurological disorders. Current opinion in Neurology. 1996;9(6):456-60.## Rao SM. Neuropsychology of multiple sclerosis. Current opinion in Neurology. 1995;8(3):216-20.##      Joffe RT, Lippert GP, Gray TA, Sawa G, Horvath Z. Mood disorder and multiple sclerosis. Archives of Neurology. 1987;44(4):376.##   Sullivan S, Ebers G. Gastrointestinal dysfunction in multiple sclerosis. Gastroenterology. 1983;84(6):1640.##          Hinds JP, Eidelman BH, Wald A. Prevalence of bowel dysfunction in multiple sclerosis. Gastroenterology. 1990;98(6):1538-42.## Chia Y-W, Fowler CJ, Kamm MA, Henry MM, Lemieux M-C, Swash M. Prevalence of bowel dysfunction in patients with multiple sclerosis and bladder dysfunction. Journal of neurology. 1995;242(2):105-8.##         Zenzola A, De Mari M, De Blasi R, Carella A, Lamberti P. Paroxysmal dystonia with thalamic lesion in multiple sclerosis. Neurological Sciences. 2001;22(5):391-4.##   Motl R, Gosney JL. Effect of exercise training on quality of life in multiple sclerosis: a meta-analysis. Multiple sclerosis. 2008;14(1):129-35.##            Motl RW, McAuley E. Pathways between physical activity and quality of life in adults with multiple sclerosis. Health Psychology. 2009;28(6):682.##            Stenager E, Knudsen L, Jensen K. Acute and chronic pain syndromes in multiple sclerosis. A 5-year follow-up study. The Italian Journal of Neurological Sciences. 1995;16(8):629-32.##          Sutherland G, Andersen M. Exercise and multiple sclerosis: physiological, psychological, and quality of life issues. The Journal of sports medicine and physical fitness. 2001;41(4):421.##          Kileff J, Ashburn A. A pilot study of the effect of aerobic exercise on people with moderate disability multiple sclerosis. Clinical Rehabilitation. 2005;19(2):165-9.##         Rampello A, Franceschini M, Piepoli M, Antenucci R, Lenti G, Olivieri D, et al. Effect of aerobic training on walking capacity and maximal exercise tolerance in patients with multiple sclerosis: a randomized crossover controlled study. Physical Therapy. 2007;87(5):545-55.## Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J, Petersen T, Hansen H, Knudsen C, et al. Fatigue, mood and quality of life improve in MS patients after progressive resistance training. Multiple sclerosis. 2010;16(4):480-90.##            Collett J, Dawes H, Meaney A, Sackley C, Barker K, Wade D, et al. Exercise for multiple sclerosis: a single-blind randomized trial comparing three exercise intensities. Multiple Sclerosis Journal. 2011;17(5):594-603.##           Dalgas U, Stenager E, Ingemann-Hansen T. Review: Multiple sclerosis and physical exercise: recommendations for the application of resistance-, endurance-and combined training. Multiple Sclerosis. 2008;14(1):35-53.##            Kaminsky LA, Bonzheim KA. ACSM's resource manual for Guidelines for exercise testing and prescription. 2006.##      White LJ, Dressendorfer RH. Exercise and multiple sclerosis. Sports Medicine. 2004;34(15):1077-100.##          Myers JN, Herbert WG, Humphrey RH. ACSM's resources for clinical exercise physiology: musculoskeletal, neuromuscular, neoplastic, immunologic, and hematolgoic conditions: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.##            Mayo NE, Bayley M, Duquette P, Lapierre Y, Anderson R, Bartlett S. The role of exercise in modifying outcomes for people with multiple sclerosis: a randomized trial. BMC neurology. 2013;13(1):69.##      Kurtzke JF. Rating neurologic impairment in multiple sclerosis an expanded disability status scale (EDSS). Neurology. 1983;33(11):1444-.##           Petajan JH, White AT. Recommendations for physical activity in patients with multiple sclerosis. Sports Medicine. 1999;27(3):179-91.##        Stutely S, Hewett M, Wheeler P. Maintaining the momentum: devel-oping a self-management group for people with multiple sclerosis. Way Ahead. 2004;8(3):8-9.##         McCullagh R, Fitzgerald AP, Murphy RP, Cooke G. Long-term benefits of exercising on quality of life and fatigue in multiple sclerosis patients with mild disability: a pilot study. Clinical Rehabilitation. 2008;22(3), 206-214.##