تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلات خم کننده و بازکننده زانو در دوره بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب رباط و منیسک زانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده

زمینه و هدف: تصویرسازی هدایت شده یک درمان بدنی- ذهنی است که از دیالوگ­هایی که به وسیله ی پزشک، ویدیو یا صدای ضبط شده یا با یک شخص هدایت می­شود، برای تاثیر بر تصاویر و الگوهایی ذهنی استفاده می­کند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تصویرسازی هدایت شده بر قدرت عضلانی در دوره ی بازتوانی ورزشکاران مبتلا به آسیب های زانو بود.
مواد و روش ها: تعداد 18 ورزشکار آسیب دیده از ناحیه زانو به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل (هر گروه 9 نفر) تقسیم شدند. هر دو گروه تمرینات فیزیوتراپی را انجام می دادند، با وجود این، ورزشکاران گروه تجربی بعد از عمل جراحی رباط صلیبی قدامی یا مینیسک به صورت تدریجی وارد تحقیق شدند. به علاوه به مدت 4 هفته  تمرینات تصویر سازی هدایت شده را نیز به صورت روزانه انجام دادند. حداکثر قدرت عضلانی در عضلات خم کننده و بازکننده زانو در پیش و پس آزمون به وسیله دستگاه بایودکس (سیستم 3)  اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از روش کوواریانس استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که گروه تجربی در قدرت عضلات باز کننده پای آسیب دیده و سالم خود به ترتیب حدود 35/20% و 18% افزایش نشان دادند در حالی که گروه کنترل در عضلات بازکننده پای آسیب دیده  و سالم  خود نه تنها افزایشی نداشتند بلکه به ترتیب 55/0% و 44/4%  کاهش قدرت نیز داشتند،  اما در مجموع تفاوت معناداری در پای آسیب دیده و سالم مشاهده نشد (05/0بحث و نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می­توان نتیجه گیری کرد که همراه کردن تصویر سازی هدایت شده با فیزیوتراپی ،موجب افزایش قدرت عضلانی در ورزشکاران مصدوم می­شود، لذا اجرای تمرینات تصویرسازی هدایت شده با فیزیوتراپی به عنوان روش درمانی مناسب برای این دست از ورزشکاران توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها


##Sohrabi, M., Fathi, M. (1389). The application of mental skills in sport. Tehran; Korosh Publication. (Persian)##Jones, D. A., & Rutherford, O. M. (1987). Human muscle strength training: the effects of three different regimens and the nature of the resultant changes. The Journal of physiology, 391(1): 1-11.##Prentice, W. E. (2005). Rehabilitation techniques in sport Medicine. Mohamad Farahani. Tehran. Sarvedad Publication. (Persian)##Hedayati. R., Oliaee, G., Hadian, M., Talebian Moghaddam, S., Baghery, H. (2004). The Effect of Mental Practice on Increasing Maximal Muscle Strength in 20-30 year old Healthy women. Journal of Rafsenjan University of Medical Sciences, 3 (2):119-125. (Persian)##Vaez Mousavi, M., Mosaebi, F. (2005). Sports psychology. Tehran. Samt.##Yue, G., & Cole, K. J. (1992). Strength increases from the motor program: comparison of training with maximal voluntary and imagined muscle contractions. Journal of Neurophysiology, 67(5): 1114-1123.##Damirchi, A., Rahmaninia, F., Bahari, S.M. (2008). The Effects of Mental Practice on Strength Gain and Electromyography Changes in Elbow Flexor Muscles. Journal of sport sciences research, (20):63-78.##Herbert, R. D., Dean, C., & Gandevia, S. C. (1998). Effects of real and imagined training on voluntary muscle activation during maximal isometric contractions. Acta Physiologica Scandinavica, 163(4):361-368. ##Ranganathan, V. K., Siemionow, V., Liu, J. Z., Sahgal, V., & Yue, G. H. (2004). From mental power to muscle power-gaining strength by using the mind. Neuropsychologia, 42(7): 944-956.##Zijdewind, I., Toering, S. T., Bessem, B., van der Laan, O., & Diercks, R. L. (2003). Effects of imagery motor training on torque production of ankle plantar flexor muscles. Muscle & nerve, 28(2): 168-173.##McAvinue, L. P., & Robertson, I. H. (2008). Measuring motor imagery ability: a review. European journal of cognitive psychology, 20(2): 232-251.##Monsema, E. V., Short, S. E., Hall, C. R., Gregg, M. & Sullivan, P. (2009). Psychometric properties of the revised movement imagery questionnaire (MIQ-R). Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, 4(1). (Online) ##Isaac, A. R., Marks, D.F. & Russell, D.G. (1986). An instrument for assessing imagery of movement. The vividness of movement imagery questionnaire. Journal of Mental Imagery, 10, 23-30.##Roberts, R., Callow, N., Hardy, L., Markland, D. & Bringer, J. (2008). Movement imagery ability: development assessment imagery of revised version of the vividness imagery questionnaire. Journal of Sport & Exercise Psychology, 30 (21): 200-221.##Rostami HA, M., Rahnama, N., Sohrabi, M., Khayambashi, K., Bambaeichi, E., Mojtahedi, H. (2011). Validity and Reliability of the Persian version of the Movement Imagery Questionnaire 2 (VMIQ-2). Olympic, 19(2):129-139. (Persian)##Cupal, D.D., & Brewer, B. W. (2001). Effect of relaxation and guided imagery on knee strength, reinjury, anxiety and pain following anterior cruciate ligament reconstruction. Rehabilitation Psychology, 46(1): 28-43.##Newsum, J., Knight, D., & Balrave, R. (2003). Use of mental imagery to limit strength loss after immobilization. Journal of Sport Rehabilitation, 12(3): 249-258.##Christakou, A., Zervas, Y., & Lavallee, D. (2007). The adjunctive role of imagery on the functional rehabilitation of a grade II ankle sprain. Journal of Human Movement Science 26(1):141-154.##Hart, J. (2008). Guided imagery. Alternative and Complementary Therapies, 14(6):295-299.##Sadri, E., Ebrahimzadeh M. H., Mirzadeh N. R., Bijandi Nejad A. (2009). Early complication of anterior cruciate ligament reconstruction with bone-patellar tendon- bone graft. Journal of Gorgan University Medicine Science, 11 (3):18-21. (Persian)##Adamson, M., MacQuaide, N, Helgerud, J., Hoff, J., & Kemi O. J. (2008). Unilateral arm strength training improves contralateral peak force and rate of force development. Europe Journal Applied Physiology, 10(3):553–559.##Abdoli, B. (2006). Psychology of sports injuries. Tehran. Olympic Publication: 50-59. (Persian)##